09.02.2019, 10:48

NİCE YILLARA BORUN SESİ

İlçe­miz Bor’un gü­zi­de basın ve yayın ku­ru­lu­şu; yazar kad­ro­sun­da ol­mak­tan büyük kı­vanç duy­du­ğum Bor’un Sesi Ga­ze­te­si’nin ku­ru­luş yıl dö­nü­mü ha­se­bi ile ka­le­me al­dı­ğım ya­zım­da ön­ce­lik­le sesi so­lu­ğu ola­bil­di­ği­miz tüm okur kit­le­mi­ze, il­çe­miz başta olmak üzere, ili­mi­zin ve tüm ül­ke­mi­zin yerel basın kad­ro­la­rı­na se­lam­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Her ko­nu­su açıl­dı­ğın­da yerel basın ya­yın­cı­lı­ğı yap­ma­nın genel basın ya­yın­cı­lı­ğı yap­mak­tan daha zor ol­du­ğu­nu ifade ede­rim. Zira genel de basın ve yayın yap­mak gerek konu içe­ri­ği ka­pa­si­te­si, ge­rek­se bu ka­pa­si­te­nin gün­de­mi­nin yo­ğun­lu­ğu ha­se­biy­le daha ko­lay­dır lakin yerel ba­sın­da ön­ce­lik­li alan kendi yerel ala­nı­nız ol­du­ğun­dan ötürü, sesi so­lu­ğu ol­du­ğu­nuz yerel böl­ge­nin üs­lu­bu­na ve ada­bı­na uygun yönde basın ve yayın yap­mak daha me­şak­kat is­te­yen bir kul­var­dır. Bu bağ­lam­da il­çe­miz Bor’un gü­zi­de basın ve yayın ku­ru­luş­la­rın­dan olan ga­ze­te­miz hak et­ti­ği iti­bar­da kendi yö­re­mi­zi tem­sil etmek şuuru ile ça­lış­mak­ta, ge­re­kir me­şak­kat­te ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.
İlçe­miz Bor’un sesi so­lu­ğu olmak na­mı­na, iyi ve doğru va­sıf­la­rı­nı her daim bün­ye­sin­de tutan ga­ze­te­mi­zin ad gü­nü­nü teb­rik edi­yo­rum. 
Ga­ze­te­mi­zin kıy­met­li okur kit­le­si­ne en iyi şe­kil­de bün­ye­miz­de bu­lun­dur­du­ğu­muz iyi ve doğru ça­lış­ma vas­fı­nı her daim taze tu­ta­rak on­la­rın be­ğen­di­ği ve arzu et­ti­ği şe­kil­de ga­ze­te­ci­lik yap­mak nok­ta­sın­da her daim bek­le­ni­le­ni su­na­ca­ğı­mız hu­su­sun­da gü­ven­le­ri­ni daim tut­ma­la­rı­nı ifade edi­yor, esen­lik­ler di­li­yo­rum.
Bağ­rın­dan kah­ra­man Ömer Ha­lis­de­mir çı­kar­tan gü­zi­de Bor ve kıy­met­li Bor’lu her şeyin en iyi­si­ne la­yık­tır.
Say­gı­la­rım­la.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?