banner21

09.02.2019, 10:47

NİCE YILLARA

Yıl Şubat 2005. Haf­ta­lık ola­rak ku­ru­lan Bor’un Sesi Ga­ze­te­si si­ya­si ve kül­tü­rel ola­rak hiz­me­te baş­la­dı.
Kısa bir süre sonra Bor’un Sesi Ga­ze­te­si gün­lük yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı.
O yılın tek gün­lük ga­ze­te­si Bor’un Sesi Ga­ze­te­siy­di. İlçe­mi­zin ge­liş­me­si, ge­niş­le­me­si için yoğun gay­ret gös­te­ren ga­ze­te hal­kın sesi, il­çe­mi­zin sesi, ku­rum­la­rın ça­lış­ma­sı­nı an­la­tan, ku­rum­la­rın se­bep­siz kö­tü­len­me­si­ne yer ver­me­yen, resmi ku­rum­lar­la iç içe ça­lı­şan, bilgi ve ta­nı­tım yö­nün­den yar­dım­cı olan ga­ze­te ça­lış­ma­la­rı­nı daha da ge­niş­le­te­rek çağ­daş hiz­met sun­ma­nın pe­şin­de­dir.
15 yıl­dır il­çe­mi­ze hiz­met etmek için gay­ret gös­te­ri­yor. En iyi hiz­met yap­ma­nın yo­lun­da­dır.
ESC ofset mat­ba­acı­lık sa­de­ce ga­ze­te hiz­me­tin­de ol­ma­yıp A’dan Z’ye matbu iş­le­ri yap­mak­ta­dır.
Baskı ma­ki­ne­si ve tek­nik ma­ki­ne­le­ri ile hiz­met sun­mak­ta­dır.
Ga­ze­te ha­ber­le­riy­le, köşe ya­zar­la­rıy­la hal­kın ve top­lu­mun sesi ol­ma­nın ça­ba­sı için­de, hiz­met yo­lun­da yü­rü­mek­te­dir.
Ben haf­ta­nın Pa­zar­te­si ve Cuma gün­le­rin­de siz­le­re ka­rın­ca ka­ra­rın­ca köşe ya­zı­sı ya­za­rak hiz­met ver­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.
Ga­ze­te­mi­zin bütün ça­lı­şan­la­rıy­la daha iyi hiz­met için ça­lış­tık­la­rı­na ina­nı­yo­rum.
Mü­es­se­se­nin ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Nice yıl­la­ra hiz­met yo­lun­da...
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?