banner21

03.04.2017, 08:34

Önce Vatan!

 Ço­cuk­lu­ğu­ma dair ha­tır­la­dı­ğım en eski dö­nem­ler­de, ta­ri­hen bil­di­ğim en eski za­man­lar­da ailem ile bir­lik­te köye gel­di­ğim­de gö­zü­mün ilk gör­dü­ğüy­dü, içi­min bir coş­ku­ya ka­pıl­ma­sı­nın, gurur dol­ma­mın mü­kem­mel bir ve­si­le­siy­di.
Bugün gün­cel si­ya­se­tin biraz dı­şı­na çı­ka­lım. “Neden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi” yazı di­zi­si ile bir aydan faz­la­dır gün­cel si­ya­se­ti, bana ay­rı­lan bu kö­şe­de yoğun bir şe­kil­de iş­le­dik.
Ya­zı­mın ba­şın­da ifade et­ti­ğim gibi ço­cuk­lu­ğu­ma dair ha­tır­la­dı­ğım en eski yıl­la­rım­da köye git­ti­ğim­de, köye dair ha­tır­la­dı­ğım sa­yı­lı ha­tı­ra­lar­dan, halen içim­de ilk gün ki coş­ku­su ve et­ki­si de­ğiş­me­yen, ilk ya­pıl­dı­ğın­da köyün o dönem as­ke­re giden o yıl ki dev­re­le­rin­ce ya­pı­lan ve o yıl­dan sonra her sene as­ke­re gi­decek olan dev­re­ler ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak bakım ve ona­rı­mı ya­pı­la­rak bu gün­le­re gelen Cücü’nün en zirve te­pe­le­rin­den bi­ri­sin­de ko­şul­lan­mış ve hey­be­ti ile köyün bir çok nok­ta­sın­dan ba­kıl­dı­ğın­da göze ih­ti­şa­mı ile gö­rü­nen “Önce Vatan” ya­zı­sın­dan bah­se­di­yo­rum.
“Önce Vatan” an­la­mak is­te­yen, an­la­ya­bi­len her­ke­se çok şey an­la­tı­yor esa­sen. Bak­mak ile gör­mek ara­sın­da ki farkı ki­şi­ye bende ol­du­ğu gibi çok erken bir yaşta ak­se­di­yor. Vatan’ın bö­lün­mez bir bütün ol­du­ğu hu­su­su­nun, kıy­met ve öne­mi­nin, ön­ce­lik­li ol­du­ğu­nun vaz­ge­çil­mez bir dokt­ri­ni. Cücü’de ilk kez 1962 do­ğum­lu ül­ke­nin dört bir ya­nın­da, gur­bet­te ça­lı­şan ve köyde nüfus eden Cücü’lü ter­tip­le­rin as­ke­re git­me­den evvel Cücü’de bir araya gel­me­siy­le al­dık­la­rı bir karar üzere, yak­la­şık ebat­la­rı iki met­re­ye beş metre gibi bir boyut ile Cücü’nün en yük­sek te­pe­le­rin­den bi­ri­ne yaz­ma­sı ile baş­la­yan bu kı­vıl­cım, o se­ne­den iti­ba­ren köyün bir son­ra­ki se­ne­ler­de as­ke­re giden dev­re­le­rin­ce her yıl bakım ve ona­rı­mı ya­pı­la­rak bu gün­le­re ge­ti­ril­di. 
Bugün Cücü’de hangi yaş gru­bun­dan kime so­rar­sa­nız sorun ala­ca­ğı­nız cevap aynı te­mel­de bir­leş­mek­te­dir, “Önce Vatan” Cü­cü­lü­ler için bir gurur ve­si­le­si­dir. Son yıl­lar­da as­ke­re gi­decek olan­la­rın ika­met­gah böl­ge­le­rin­de mu­aye­ne ola­bi­li­yor olma du­ru­mu ne­de­niy­le as­ke­re gi­decek olan o yılın dev­re­le­ri artık köyde bir araya gel­mi­yor ma­ale­sef uzun yıl­lar süren ge­le­nek­te bu se­bep­ten­dir ki devam et­mi­yor. Köy muh­tar­lı­ğın­ca ve köye gur­bet­ten gelen, köyde nüfus eden köy­lü­ler­ce mün­fe­rit ola­rak bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Böyle bir mi­ra­sın ge­lecek ne­sil­le­re en iyi şe­kil­de, hak et­ti­ği gibi bir iti­bar ile ta­şın­ma­sı mak­sat­lı adım­lar atıl­ma­lı­dır. Son iki dö­nem­dir devam et­ti­ğim “Cücü Beyi” gö­re­vim üzere bu yıl Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda icra ede­ce­ği­miz “12. Ulu­sal Cücü Beyi Yayla Şen­lik­le­ri” kap­sa­mın­da et­kin­lik prog­ra­mı­mız­da ka­tıl­mak is­te­yen tüm köy­lü­le­ri­miz ile bir­lik­te bakım ve ona­rım hu­su­sun­da her sene bu gü­zi­de mi­ra­sı ge­le­ce­ğe ta­şı­mak üzere et­kin­lik­ler dü­zen­le­ye­ce­ğiz.
Bunu bugün ka­le­me alma ge­rek­si­ni­mim bu gibi gurur ve­si­le­si hu­sus­la­rın Niğde’nin tüm köy­le­rin­de ol­ma­sı­nı arzu edi­yor ol­mam­dır. 
Türk’ün en büyük dok­tirn­le­rin­den olan “Önce Vatan” il­ke­si­nin Cücü’de ol­du­ğu gibi tüm köy­ler­de bir nok­ta­da ko­şul­lan­dı­rı­la­rak, hak et­ti­ği gibi bir iti­bar ile ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı bende ve tüm Cü­cü­lü­ler’de ol­du­ğu gibi tüm Niğde’de olum­lu, gurur ve coşku dolu ha­tı­ra­la­ra ve is­tik­ba­le ve­si­le ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yim. 
Çünkü sa­de­ce iki ke­li­me dokuz harf­ten iba­ret olan hiç­bir söz böy­le­si dolu ve gurur ve­si­le­si değil “Önce Vatan”, “Önce Vatan”, “Önce Vatan”.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?