banner21

banner41

Bor'a Dilenci Akını Var

Va­tan­daş­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para alan di­len­ci­le­rin sa­yı­sı son gün­ler­de iyice art­mış va­zi­yet­te.

ÖZEL HABER 07.09.2020, 12:37 07.09.2020, 13:46
Bor'a Dilenci Akını Var


Va­tan­daş­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para alan di­len­ci­le­rin sa­yı­sı son gün­ler­de iyice art­mış va­zi­yet­te.
Özel­lik­le va­tan­daş­la­rın dini duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para ve yar­dım is­te­yen di­len­ci­le­rin sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Zaman zaman va­tan­daş­la­rın tep­ki­siy­le de kar­şı­la­şan di­len­ci­ler, para ala­ma­yın­ca bir de üs­tü­ne ha­ka­ret edi­yor­lar.
Di­len­ci­le­rin bu işi mes­lek ha­li­ne ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen va­tan­daş­lar; "Bor ge­ne­lin­de in­san­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para ve yar­dım top­lu­yor­lar. Küçük ço­cuk­la­rı­nı da be­ra­ber­le­rin­de ge­ti­re­rek duygu sö­mü­rü­sü ya­pı­yor­lar. Bazen de para ver­me­yin­ce ha­ka­ret edip dı­şa­rı çı­kı­yor­lar. Bu işe artık dur de­nil­me­li." diye dert yan­dı­lar.
HAL­KI­MIZ BU OYUN­LA­RA GEL­MESİN
Konu hak­kın­da bil­gi­si­ne baş­vur­du­ğu­muz yet­ki­li­ler, va­tan­daş­la­rın di­len­ci­le­rin oyun­la­rı­na gel­me­me­le­ri­ni is­te­di­ler. Yet­ki­li­ler, "Son za­man­lar­da Bor hal­kın­dan di­len­ci­ler ko­nu­sun­da çok şi­ka­yet alı­yo­ruz. Biz bu şi­ka­yet­le­ri de­ğer­len­di­rip di­len­ci­ler için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pa­rak bu şa­hıs­lar hak­kın­da ge­rek­li yasal iş­lem­le­ri ya­pı­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­za tav­si­ye­miz di­len­ci­le­re ke­sin­lik­le para ver­me­sin­ler ve iti­bar et­me­sin­ler. Yaşlı veya çocuk olan di­len­ci­le­re de hiç bir şe­kil­de yar­dım et­me­sin­ler. Bu işi yapan ki­şi­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nun mal var­lı­ğı var. Bazı di­len­ci­ler bu işe ço­cuk­la­rı da alet edi­yor ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın dini duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak yar­dım top­lu­yor­lar. Biz­ler­de ge­rek­li ope­ras­yon­la­rı ya­pı­yo­ruz ve yap­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız her hangi bir olum­suz­luk du­ru­mun­da ge­rek­li mer­ci­le­re şi­ka­yet­le­ri­ni ilet­sin­ler." de­di­ler. 
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Gökhan adıgüzel 10 ay önce
Biz bilemeyiz hangi dilenci gerçek hangisi sahte gerçekten ihtiyaç sahibide olabilir ha devlet yardim yapiyor mu orasi meçhul çunki verdigi yardim 1 haftaliktir die düşünüyorum çunki sosyal yardim gerekli yardimi yapmıyor gördüğüm kadariyla o yüzden bizler yardımımızı ederiz oda Allah ile kendi arasinda kalmış
Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
Your Sohbet Eklentisi code -->