banner21

Bor'a Dilenci Akını Var

Va­tan­daş­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para alan di­len­ci­le­rin sa­yı­sı son gün­ler­de iyice art­mış va­zi­yet­te.

ÖZEL HABER 07.09.2020, 12:37 07.09.2020, 13:46
Bor'a Dilenci Akını Var


Va­tan­daş­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para alan di­len­ci­le­rin sa­yı­sı son gün­ler­de iyice art­mış va­zi­yet­te.
Özel­lik­le va­tan­daş­la­rın dini duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para ve yar­dım is­te­yen di­len­ci­le­rin sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor. Zaman zaman va­tan­daş­la­rın tep­ki­siy­le de kar­şı­la­şan di­len­ci­ler, para ala­ma­yın­ca bir de üs­tü­ne ha­ka­ret edi­yor­lar.
Di­len­ci­le­rin bu işi mes­lek ha­li­ne ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen va­tan­daş­lar; "Bor ge­ne­lin­de in­san­la­rın duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak para ve yar­dım top­lu­yor­lar. Küçük ço­cuk­la­rı­nı da be­ra­ber­le­rin­de ge­ti­re­rek duygu sö­mü­rü­sü ya­pı­yor­lar. Bazen de para ver­me­yin­ce ha­ka­ret edip dı­şa­rı çı­kı­yor­lar. Bu işe artık dur de­nil­me­li." diye dert yan­dı­lar.
HAL­KI­MIZ BU OYUN­LA­RA GEL­MESİN
Konu hak­kın­da bil­gi­si­ne baş­vur­du­ğu­muz yet­ki­li­ler, va­tan­daş­la­rın di­len­ci­le­rin oyun­la­rı­na gel­me­me­le­ri­ni is­te­di­ler. Yet­ki­li­ler, "Son za­man­lar­da Bor hal­kın­dan di­len­ci­ler ko­nu­sun­da çok şi­ka­yet alı­yo­ruz. Biz bu şi­ka­yet­le­ri de­ğer­len­di­rip di­len­ci­ler için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pa­rak bu şa­hıs­lar hak­kın­da ge­rek­li yasal iş­lem­le­ri ya­pı­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­za tav­si­ye­miz di­len­ci­le­re ke­sin­lik­le para ver­me­sin­ler ve iti­bar et­me­sin­ler. Yaşlı veya çocuk olan di­len­ci­le­re de hiç bir şe­kil­de yar­dım et­me­sin­ler. Bu işi yapan ki­şi­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nun mal var­lı­ğı var. Bazı di­len­ci­ler bu işe ço­cuk­la­rı da alet edi­yor ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın dini duy­gu­la­rı­nı kul­la­na­rak yar­dım top­lu­yor­lar. Biz­ler­de ge­rek­li ope­ras­yon­la­rı ya­pı­yo­ruz ve yap­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız her hangi bir olum­suz­luk du­ru­mun­da ge­rek­li mer­ci­le­re şi­ka­yet­le­ri­ni ilet­sin­ler." de­di­ler. 
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Gökhan adıgüzel 2 yıl önce
Biz bilemeyiz hangi dilenci gerçek hangisi sahte gerçekten ihtiyaç sahibide olabilir ha devlet yardim yapiyor mu orasi meçhul çunki verdigi yardim 1 haftaliktir die düşünüyorum çunki sosyal yardim gerekli yardimi yapmıyor gördüğüm kadariyla o yüzden bizler yardımımızı ederiz oda Allah ile kendi arasinda kalmış