banner21

Bor'un Yeni Lezzeti: Bor Kapama

İlçe­miz Bor'da Sö­ğür­me'den sonra bir yemek daha meş­hur ol­ma­ya aday.

ÖZEL HABER 10.10.2020, 14:44 10.10.2020, 14:46
Bor'un Yeni Lezzeti: Bor Kapama


İlçe­miz­de hiz­met veren Kasap Ahm-Et sa­hi­bi Ahmet Kor­kut, Bor Ka­pa­ma­nın şu ara­lar en çok ter­cih edi­len ye­mek­ler ara­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.
BOR'UN YENİ LEZ­ZETİ
Bor'da va­tan­daş­lar ara­sın­da ya­yıl­ma­ya baş­la­yan Bor Ka­pa­ma, şu sı­ra­lar ka­sap­la­rın en çok yap­tı­ğı ye­mek­ler ara­sın­da yer alı­yor. 
Kasap Ahm-Et sa­hi­bi Ahmet Kor­kut, sö­ğür­me­den sonra Bor Ka­pa­ma'nın da ter­cih edil­di­ği­ni söy­le­di. Kor­kut, "Anam babam Bor Ka­pa­ma­nın eti, ku­zu­nun ön kol kıs­mın­dan ya­pı­lı­yor. Ku­zu­nun ön kol kısmı yak­la­şık ola­rak 3 ila 3,5 ki­log­ram ara­sın­da ge­li­yor. Bunu da ye­me­ği­mi­zin hep­si­ne kul­la­nı­yo­ruz." dedi.
ÖZEN­LE HA­ZIR­LA­NI­YOR
Bor Ka­pa­ma'nın özen­le ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Kor­kut, "Ye­me­ği­mi­zi yap­mak üzere alü­min­yum tepsi kul­la­nı­yo­ruz. Tep­si­mi­ze ilk ola­rak yeşil bi­ber­le­ri­mi­zi dö­şü­yo­ruz. Bi­ber­le­ri­mi­zin iş­le­mi bit­tik­ten sonra, ku­zu­mu­zun ön kol kıs­mı­nı tez­ga­ha ya­tı­rı­yo­ruz ve iş­le­me baş­lı­yo­ruz. İlk ola­rak ku­zu­nun ön ko­lun­da bu­lu­nan kürek ke­mi­ği­ni çı­ka­rı­yo­ruz ve eti bı­çak­la ya­zı­yo­ruz. Daha sonra döş kıs­mı­nı alı­yo­ruz. Al­dık­tan sonra ka­bur­ga ke­mik­le­ri­ni boy­la­ma­sı­na ko­par­ma­dan sa­tır­lı­yo­ruz. Yeşil bi­be­rin üze­ri­ne tu­zu­nu atıp ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz eti yeşil bi­ber­le bu­luş­tu­ru­yo­ruz. Tep­si­ye eti yay­dık­tan sonra bu sefer etin üze­ri­ni tuz­lu­yo­ruz. Daha sonra ince ince doğ­ra­dı­ğı­mız kuy­ruk yağ­la­rı­nı eti­mi­zin üze­ri­ne yer­leş­ti­ri­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
YE­MEK­TE 5 SU BAR­DA­ĞI SU KUL­LA­NI­YO­RUZ
Kasap Ahm-Et sa­hi­bi Ahmet Kor­kut, ha­zır­la­nan ye­mek­te suyun önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Kor­kut, söz­le­ri­nin de­va­mın­da, "Ta­va­mı­za eti koy­duk­tan sonra 5 su bar­da­ğı su dö­kü­yo­ruz. Tep­si­mi­zin ha­zır­lan­ma işi bit­tik­ten sonra alü­min­yum folyo ile üze­ri­ni hava al­ma­ya­cak şe­kil­de ka­pa­tı­yo­ruz. Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz bizim ta­bi­ri­miz­le anam babam Bor Ka­pa­ma, kara fı­rı­na ve­ri­le­rek 2,5-3 saat gibi bir sü­re­de pi­şi­ri­li­yor. " dedi.
İSTEĞE GÖRE SA­RIM­SAK KO­YU­YO­RUZ
Va­tan­daş­la­rın damak ta­dı­na göre Bor Ka­pa­ma­ya sa­rım­sak ilave et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ahmet Kor­kut, "Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­zı­la­rı bu ye­me­ği sa­rım­sak­lı yemek is­ti­yor. Nor­mal­de biz sa­rım­sak kat­mı­yo­ruz. Fakat is­te­ğe ve damak ta­dı­na göre sa­rım­sak­ta ilave ede­bi­li­yo­ruz."
BİR TEPSİ YE­MEK­LE 5 KİŞİ DOYAR
Bor Ka­pa­ma'nın ma­li­ye­ti hak­kın­da da bil­gi­ler veren Kasap Ahm-Et sa­hi­bi Ahmet Kor­kut, "Bu ye­me­ği­mi­zin ma­li­ye­ti mak­si­mum 230 li­ra­dır. Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz Bor Ka­pa­ma ile or­ta­la­ma beş kişi rahat doyar" di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı. Haber: 
Haber: Oğuz Eser - Bor'un Sesi Ga­ze­te­si - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)