Bu Uyarılara Kulak Verin!

İlçe­miz Bor'da uzun yıl­lar­dır züc­ca­ci­ye sek­tö­rün­de hiz­met veren Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, yak­la­şan kış ön­ce­si va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.

ÖZEL HABER 19.10.2020, 09:58 19.10.2020, 10:04
Bu Uyarılara Kulak Verin!


İlçe­miz Bor'da uzun yıl­lar­dır züc­ca­ci­ye sek­tö­rün­de hiz­met veren Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, yak­la­şan kış ön­ce­si va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Kış ay­la­rın­da ya­kı­lan so­ba­lar ve kul­la­nı­lan kömür hak­kın­da bil­gi­ler veren Şakir Ko­çak­lı, ga­ze­te­mi­ze önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­çak­lı, yap­tı­ğı açık­la­ma­da va­tan­daş­la­rın ne gibi bir ted­bir­le­re uy­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du.
KIŞ ÖNCESİ SOBA UYA­RI­SI
Kış ay­la­rın­da kö­mü­re bağlı ze­hir­len­me­le­rin art­tı­ğı­nı söy­le­yen Şakir Ko­çak­lı, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­ri tek tek an­lat­tı. Ko­çak­lı, "Hem­şe­ri­le­ri­mi­ze en önem­li uya­rı­mız yanan kö­mü­rün üze­ri­ne kömür at­ma­sın­lar. Yanan kö­mü­rün üs­tü­ne kömür atıl­dı­ğı tak­dir­de ze­hir­len­me­ler ka­çı­nıl­maz olu­yor. Bu da can ve mal kay­bı­na neden olu­yor. Soba ku­ra­cak va­tan­daş­la­rı­mız ev­le­ri­nin daha çok ısın­ma­sı­nı is­ti­yor­lar­sa tav­si­ye­miz so­ba­la­rın bo­ru­la­rı­nı kısa tut­sun­lar. Bo­ru­lar ne kadar uzun olur­sa o kadar ısı kaybı ya­şa­nır. Ay­rı­ca soba ba­ca­la­rı­na mut­la­ka baca per­va­ne­si­ni ta­kıl­ma­lı." diye ko­nuş­tu.
"GECE YA­TAR­KEN KÖMÜR EK­LE­MEYİN”
Ba­ba­dan kalan mes­le­ği Bor'da devam et­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Soba ko­nu­sun­da her­ke­sin yap­tı­ğı en büyük ha­ta­lar­dan bir ta­ne­si de gece ya­tar­ken soba yan­ma­ya devam etsin diye üze­ri­ne kömür ek­len­me­si­dir. Bu çok risk­li bir du­rum­dur. Ya­tar­ken so­ba­nın üze­ri­ne atı­lan kömür, ze­hir­len­me­le­re neden olu­yor. Her­kes uyu­du­ğu için so­ba­dan çıkan kar­bon mo­nok­sit ga­zı­nı fark ede­mi­yor. Ha­liy­le kış ay­la­rın­da kötü ha­ber­ler du­yu­yo­ruz. Bizim tav­si­ye­miz uy­ku­ya yakın sa­at­ler­de kö­mü­rün daha yavaş yan­ma­sı­nı sağ­la­mak için so­ba­nın ka­pa­ğı­nın az bir şe­kil­de açık bı­ra­kıl­ma­sı ya da so­ba­nın üze­ri­ne kömür ye­ri­ne odun atıl­ma­sı­dır." dedi.
"HER YER­DEN SOBA AL­MA­YIN”
Üre­ti­len so­ba­lar hak­kın­da da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Ko­çak­lı, "Yeni soba ala­cak hem­şe­ri­le­ri­miz mut­la­ka al­dık­la­rı so­ba­la­rı kont­rol et­sin­ler. Al­dık­la­rı so­ba­la­rın en ufak ha­ta­sız ol­ma­sı ge­re­kir. Her şey­den önce mer­di­ven altı üre­ti­len so­ba­lar­dan uzak du­rul­ma­lı. Ka­li­te­siz mal­ze­me­ler­den üre­ti­len so­ba­lar­da önem­li risk arz edi­yor. Soba alır­ken mut­la­ka kont­rol edil­me­li. Bizim uya­rı­mız sa­de­ce bil­dik­le­ri, gü­ven­dik­le­ri yer­ler­den soba al­sın­lar."
BACA TEMİZLİĞİNİ UNUT­MA­YIN
Ba­ca­lar­da ya­pı­lan te­miz­lik­le sa­de­ce olum­suz­luk­la­rın önüne ge­çil­me­di­ği­ni yakıt ta­sar­ru­fu­nun da art­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ko­çak­lı, "Soba ze­hir­len­me­si ya­şa­ma­mak için ba­ca­la­rın temiz ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Te­miz­len­me­yen ba­ca­lar baca yan­gın­la­rı­na, ze­hir­len­me­le­re, eksik yan­ma­ya, baca da­ral­ma­sı­na, sık sık baca tep­me­si­ne neden olur. Ba­ca­lar yılda en az bir defa temizlenmelidir. Yapılan te­miz­lik son­ra­sı yakıt daha dü­zen­li ya­na­rak ta­sar­ruf sağ­la­nır" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZELKaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)