En çok kitap okuyan öğrencilere hediye

57.Kü­tüp­ha­ne Haf­ta­sı 29 Mart – 4 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Çağ­la­rı Aşan Söz” Te­ma­sıy­la yurt ge­ne­lin­de çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı.

ÖZEL HABER 05.04.2021, 10:33 05.04.2021, 11:46
En çok kitap okuyan öğrencilere hediye


57.Kü­tüp­ha­ne Haf­ta­sı 29 Mart – 4 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Çağ­la­rı Aşan Söz” Te­ma­sıy­la yurt ge­ne­lin­de çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si Mü­dür­lü­ğü hafta mü­na­se­be­tiy­le il­çe­miz es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret edip kitap he­di­ye ede­rek kü­tüp­ha­ne­yi kul­lan­ma­la­rı, iş­yer­le­rin­de ve ev­le­rin­de kitap oku­ma­ya zaman ayır­ma­la­rı ge­rek­ti­ği öne­ri­sin­de bu­lun­du.
Hafta mü­na­se­be­tiy­le il­çe­miz­de ika­met eden Yazar Ha­ti­ce Yat­kın Ye­ti­şen ve eği­tim­ci yazar Hü­se­yin Ta­şo­va ki­tap­la­rı­nı im­za­la­yıp Bor İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si­ne he­di­ye etti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın öne­ri­siy­le yur­du­mu­zun bir­çok şeh­rin­de hiz­met ver­me­ye baş­la­yan Mil­let Kı­ra­at­ha­ne­sin­den ilham ala­rak; Kü­tüp­ha­ne Mü­dür­lü­ğü, İlçe Hal­kı­mı­zın en çok rağ­bet et­ti­ği Bah­çe­li Kahve ve Paşa Çay Evi’ne va­tan­daş­la­rı­mı­zı kitap oku­ma­ya teş­vik etmek ama­cıy­la ki­tap­lık he­di­ye etti. Kü­tüp­ha­ne Mü­dür­lü­ğü ki­tap­lık ko­lek­si­yo­nu­nu be­lir­li ara­lık­lar­la takip ede­rek gün­cel kal­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si Mü­dür­lü­ğü “Ağaç Yaş­ken Eği­lir” ata­sö­zün­den ha­re­ket­le kitap okuma alış­kan­lı­ğı­nın küçük yaş­lar­da ka­zan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği bi­lin­ciy­le, Kü­tüp­ha­ne Oto­mas­yo­nu sis­te­min­den son bir yıl içe­ri­sin­de en çok kitap oku­yan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri Zey­nep Al­tın­soy, Zühal Akkoç ve Halil İbra­him Şen­gün’e tab­let he­di­ye ede­rek Kü­tüp­ha­ne Haf­ta­sı­nı ta­mam­la­dı.

Haber: Oğuz Eser


Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)