Halisdemir: “Çaresiz değilsiniz“

Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

ÖZEL HABER 03.05.2021, 15:28 03.05.2021, 15:31
Halisdemir: “Çaresiz değilsiniz“


Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Baş­kan Ha­lis­de­mir ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım ya­pa­cak.
Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi: "2019 yılı se­çim­le­ri­ni ka­zan­dı­ğım­da, üzü­le­rek be­lir­ti­yo­rum ki be­le­di­ye­miz borç ba­ta­ğın­day­dı. Per­so­nel ma­aş­la­rı dahi öde­ne­me­yecek ko­num­day­dı. Sa­de­ce per­so­nel ma­aş­la­rı değil, aynı za­man­da es­na­fı­mı­za olan borç­lar da öde­ne­mi­yor­du. Bu du­ru­mun bir çığ gibi nasıl da bü­yü­yüp tüm hal­kı­mı­zı et­ki­le­di­ği­ni tah­min ede­bi­lir­si­niz. Hal­kı­na hiz­met sun­ma­sı ge­re­kir­ken tam ter­si­ne bir de borç­lu olan bir yö­ne­tim dev­ral­dık.
Gü­nü­müz­de ise dev­let des­te­ği arşa ula­şan başka be­le­di­ye­ler gibi değil, kendi imkan ve ça­ba­la­rı­mız­la, ça­lış­ma az­mi­miz­le ve siz­le­rin gönül bağ­la­rı, hayır du­ala­rı ile çok şükür ki önü­mü­zü gör­me­ye baş­la­dık. Çok daha ay­dın­lık gün­ler ina­nın uzak­ta değil. Hep be­ra­ber o va­kit­le­ri de gö­re­ce­ği­miz­den kuş­ku­nuz ol­ma­sın.
Bil­di­ği­niz üzere ço­cuk­la­rın gö­zün­de umu­dun, an­ne­le­rin gön­lün­de hu­zu­run art­tı­ğı mü­ba­rek Ra­ma­zan Ayı'nda­yız. Dünya üze­rin­de bir­çok insan ma­ale­sef bir yudum suya, bir lokma ek­me­ğe muh­taç halde ya­şı­yor. Tüm dün­ya­ya ulaş­mak is­te­sem de ma­ale­sef yok­sul­lu­ğu kolay son­lan­dı­ra­cak du­rum­da de­ği­lim. Ama bu demek de­ğil­dir ki çev­re­miz­de, top­lu­mu­muz­da ya­şa­yan in­san­la­ra ula­şa­ma­ya­lım.
Bu ve­si­le ile siz­le­re güzel bir haber ver­mek is­te­rim.
Ça­re­siz­li­ği ha­ya­tı­nın be­lir­li dö­nem­le­rin­de de­rin­den ya­şa­mış biri ola­rak, ken­di­si­ni aynı şe­kil­de gören, maddi du­rum­la­rı ye­ter­li ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za bay­ram ön­ce­sin­de tes­lim edil­mek üzere hane başı 500 Türk Li­ra­sı des­tek ve­re­ce­ğiz. Unut­ma­yın ki biz­ler gülen göz­ler ve hu­zur­lu bir halk hayal edi­yo­ruz. Bu des­te­ği­miz belki tüm ya­ra­la­ra mer­hem ol­ma­ya­cak­tır ama yok­sun­luk için­de olan in­san­la­rı­mı­za arka çı­ka­ca­ğız, el uza­ta­ca­ğız, top­lum ol­ma­nın ana ku­ra­lı olan da­ya­nış­ma­yı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Bu des­tek­le­ri­miz bay­ram gün­le­rin­de ikram edi­len bir şeker, ge­le­ce­ği­mi­zin mi­ma­rı ço­cuk­la­rın üst­le­rin­de is­tik­bal­le­ri gibi par­lak kı­ya­fet­ler ola­cak­tır.
Bahse konu des­tek­le­ri alan va­tan­daş­la­rı­mız ise ke­sin­lik­le ifşa edil­me­yecek, gö­nül­le­ri buruk bı­ra­kıl­ma­ya­cak­tır.
Umu­yo­rum ki bizi bek­le­yen ge­lecek yar­dı­ma muh­taç in­san­la­ra des­tek ver­mek değil, tam ak­si­ne yar­dı­ma gerek duy­ma­ya­cak bir top­lu­mu inşa etmek ola­cak­tır. Bu yola ben tüm kal­bim­le ina­nı­yo­rum. Siz­le­re sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum." Dedi.

Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)