Ka­ran­lık­de­re gö­le­ti­ne onay yok!

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Niğde’de DSİ ta­ra­fın­dan plan­la­nan ancak in­şa­atı­na baş­la­na­ma­yan Bor Ka­ran­lık­de­re Köyü Gö­le­ti ko­nu­su­nu Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış ve ba­kan­lı­ğa soru öner­ge­si ver­mişti.

ÖZEL HABER 22.03.2021, 17:03 22.03.2021, 17:07
Ka­ran­lık­de­re gö­le­ti­ne onay yok!
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Niğde’de DSİ ta­ra­fın­dan plan­la­nan ancak in­şa­atı­na baş­la­na­ma­yan Bor Ka­ran­lık­de­re Köyü Gö­le­ti ko­nu­su­nu Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış ve ba­kan­lı­ğa soru öner­ge­si ver­miş­ti.
Ko­nuy­la iliş­kin ola­rak Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun Ba­kan­lık­tan ve Dev­let Su İşleri'nden bilgi talep etti. Ta­le­be iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti­nin zemin ba­kı­mın­dan uygun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
YAVUZ ERGUN BA­KAN­LIK­TAN BİLGİ TALEP ETTİ
Ko­nuy­la ala­ka­lı son ola­rak Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz ERGUN Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ve Dev­let Su İşleri 45. Şube Mü­dür­lü­ğün­den bir rapor talep etti.
İlgili ku­rum­lar ko­nuy­la ala­ka­lı yap­tı­ğı açık­la­ma­da:
"Bölge Mü­dür­lü­ğü­müz tek­nik per­so­nel­le­rin­ce 06.04.2016 ta­ri­hin­de böl­ge­de in­ce­le­me ya­pıl­mış ve köyün 2,5 km ku­zey­do­ğu­sun­da Ka­ran­lık De­re­si üze­rin­de su ölçüm ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­mış­tır.
Gölet ta­le­bi ya­pı­lan mev­ki­de gövde aks yeri ve re­zer­vu­ar ala­nın­da vol­ka­nik kö­ken­li ag­lo­me­ra­lar­dan ve du­ran­sız lüf yı­ğı­şım­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Ze­mi­ne su yük­le­me­si ha­lin­de hid­ros­ta­tik ba­sınç et­ki­siy­le ag­lo­mer-tüf gö­ze­nek­le­rin­de çök­me­ler oluş­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Ni­te­kim komşu va­di­de aynı özel­lik­te­ki ze­min­de daha önce inşa edi­len Al­tun­hi­sar gö­le­tin­de bu tür olu­şum­lar gö­rül­müş, bu çökme ve vor­teks ya­pı­lan önce kil blan­ket­le tamir edil­me­ye ça­lı­şıl­mış ancak ba­şa­rı­lı olu­na­ma­mış, daha sonra je­omemb­ran kap­la­ma ya­pıl­mış ama ta­ban­da­ki çökme ve vor­teks ya­pı­la­rı­nın ye­ni­le­ri­nin oluş­ma­sı­nın önüne ge­çi­le­me­miş ve bu da ima­lat­la­ra zarar ver­miş­tir.
Bu­ra­da da zemin aynı şe­kil­de ge­çi­rim­li ve ta­şı­ma gücü yö­nün­den zayıf ol­ma­sı ne­de­niy­le gölet ya­pıl­ma­sı uygun de­ğil­dir. Gölet aks ye­rin­de ve re­zer­vu­ar ala­nın­da kil blan­ket ima­la­tı için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken ni­te­lik­li mal­ze­me yakın böl­ge­de bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Ku­ru­lu­şu­muz ça­lış­ma­la­rın­da işin ya­pı­la­bi­lir­li­ği­nin tek­nik yönü ya­nın­da ran­ta­bi­li­te­si göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti­nin ya­pıl­ma­sı ta­le­bi­nin olum­lu de­ğer­len­di­ril­me­si im­ka­nı yok­tur." de­nil­di.
BAKAN PAK­DEMİRLİ: "KA­RAN­LIK­DE­RE GÖLETİ YA­PI­MI UYGUN DEĞİL”
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Pak­de­mir­li, “Niğde Bor Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti ya­pı­mı to­poğ­ra­fık ve je­olo­jik yön­den uygun bu­lun­ma­mış­tır. Bakan Pak­de­mir­li ay­rı­ca Niğde 'de 2021 yılı için her­han­gi bir plan­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı da ifade etti.
ÖMER FETHİ GÜRER: “SU KAY­NAK­LA­RI BOŞA GİDİYOR”
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ko­nuy­la ala­ka­lı ola­rak: 6 yıl önce plan­la­nan 7 gö­le­tin ya­pı­mı­na halen baş­la­na­ma­mış ol­ma­sı­nın, Niğ­de­li üre­ti­ci­ler adına üzün­tü ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ku­rak­lık teh­di­di ile karşı kar­şı­ya olan ül­ke­miz­de su kay­nak­la­rı­nın iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne de­ği­nen Ömer Fethi Gürer, “Niğde’mizin pek çok böl­ge­sin­de su kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ri­lip ta­rım­sal üre­ti­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı için gölet ta­lep­le­ri var­dır. Ancak 6 yıl­dır plan­la­nan gö­let­le­re halen baş­lan­ma­mış­tır. Dar­bo­ğaz’da ol­du­ğu gibi su sı­zın­tı­sı ol­du­ğu için kul­la­nı­la­ma­yan gö­let­ler­le il­gi­li yıl­lar­dır bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı, üre­ti­ci­le­ri­miz için büyük bir dez avan­taj­dır” dedi. 
Haber: Muharrem Temel

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)