banner21

banner25
09 Mayıs 2021 Pazar

Bor'a yeni spor yatırımları

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Ka­ran­lık­de­re gö­le­ti­ne onay yok!

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Niğde’de DSİ ta­ra­fın­dan plan­la­nan ancak in­şa­atı­na baş­la­na­ma­yan Bor Ka­ran­lık­de­re Köyü Gö­le­ti ko­nu­su­nu Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış ve ba­kan­lı­ğa soru öner­ge­si ver­mişti.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:03
Ka­ran­lık­de­re gö­le­ti­ne onay yok!
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Niğde’de DSİ ta­ra­fın­dan plan­la­nan ancak in­şa­atı­na baş­la­na­ma­yan Bor Ka­ran­lık­de­re Köyü Gö­le­ti ko­nu­su­nu Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış ve ba­kan­lı­ğa soru öner­ge­si ver­miş­ti.
Ko­nuy­la iliş­kin ola­rak Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun Ba­kan­lık­tan ve Dev­let Su İşleri'nden bilgi talep etti. Ta­le­be iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti­nin zemin ba­kı­mın­dan uygun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
YAVUZ ERGUN BA­KAN­LIK­TAN BİLGİ TALEP ETTİ
Ko­nuy­la ala­ka­lı son ola­rak Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz ERGUN Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ve Dev­let Su İşleri 45. Şube Mü­dür­lü­ğün­den bir rapor talep etti.
İlgili ku­rum­lar ko­nuy­la ala­ka­lı yap­tı­ğı açık­la­ma­da:
"Bölge Mü­dür­lü­ğü­müz tek­nik per­so­nel­le­rin­ce 06.04.2016 ta­ri­hin­de böl­ge­de in­ce­le­me ya­pıl­mış ve köyün 2,5 km ku­zey­do­ğu­sun­da Ka­ran­lık De­re­si üze­rin­de su ölçüm ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­mış­tır.
Gölet ta­le­bi ya­pı­lan mev­ki­de gövde aks yeri ve re­zer­vu­ar ala­nın­da vol­ka­nik kö­ken­li ag­lo­me­ra­lar­dan ve du­ran­sız lüf yı­ğı­şım­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Ze­mi­ne su yük­le­me­si ha­lin­de hid­ros­ta­tik ba­sınç et­ki­siy­le ag­lo­mer-tüf gö­ze­nek­le­rin­de çök­me­ler oluş­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Ni­te­kim komşu va­di­de aynı özel­lik­te­ki ze­min­de daha önce inşa edi­len Al­tun­hi­sar gö­le­tin­de bu tür olu­şum­lar gö­rül­müş, bu çökme ve vor­teks ya­pı­lan önce kil blan­ket­le tamir edil­me­ye ça­lı­şıl­mış ancak ba­şa­rı­lı olu­na­ma­mış, daha sonra je­omemb­ran kap­la­ma ya­pıl­mış ama ta­ban­da­ki çökme ve vor­teks ya­pı­la­rı­nın ye­ni­le­ri­nin oluş­ma­sı­nın önüne ge­çi­le­me­miş ve bu da ima­lat­la­ra zarar ver­miş­tir.
Bu­ra­da da zemin aynı şe­kil­de ge­çi­rim­li ve ta­şı­ma gücü yö­nün­den zayıf ol­ma­sı ne­de­niy­le gölet ya­pıl­ma­sı uygun de­ğil­dir. Gölet aks ye­rin­de ve re­zer­vu­ar ala­nın­da kil blan­ket ima­la­tı için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken ni­te­lik­li mal­ze­me yakın böl­ge­de bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Ku­ru­lu­şu­muz ça­lış­ma­la­rın­da işin ya­pı­la­bi­lir­li­ği­nin tek­nik yönü ya­nın­da ran­ta­bi­li­te­si göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti­nin ya­pıl­ma­sı ta­le­bi­nin olum­lu de­ğer­len­di­ril­me­si im­ka­nı yok­tur." de­nil­di.
BAKAN PAK­DEMİRLİ: "KA­RAN­LIK­DE­RE GÖLETİ YA­PI­MI UYGUN DEĞİL”
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Pak­de­mir­li, “Niğde Bor Ka­ran­lık­de­re Gö­le­ti ya­pı­mı to­poğ­ra­fık ve je­olo­jik yön­den uygun bu­lun­ma­mış­tır. Bakan Pak­de­mir­li ay­rı­ca Niğde 'de 2021 yılı için her­han­gi bir plan­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı da ifade etti.
ÖMER FETHİ GÜRER: “SU KAY­NAK­LA­RI BOŞA GİDİYOR”
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ko­nuy­la ala­ka­lı ola­rak: 6 yıl önce plan­la­nan 7 gö­le­tin ya­pı­mı­na halen baş­la­na­ma­mış ol­ma­sı­nın, Niğ­de­li üre­ti­ci­ler adına üzün­tü ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ku­rak­lık teh­di­di ile karşı kar­şı­ya olan ül­ke­miz­de su kay­nak­la­rı­nın iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne de­ği­nen Ömer Fethi Gürer, “Niğde’mizin pek çok böl­ge­sin­de su kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ri­lip ta­rım­sal üre­ti­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı için gölet ta­lep­le­ri var­dır. Ancak 6 yıl­dır plan­la­nan gö­let­le­re halen baş­lan­ma­mış­tır. Dar­bo­ğaz’da ol­du­ğu gibi su sı­zın­tı­sı ol­du­ğu için kul­la­nı­la­ma­yan gö­let­ler­le il­gi­li yıl­lar­dır bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı, üre­ti­ci­le­ri­miz için büyük bir dez avan­taj­dır” dedi. 
Haber: Muharrem Temel
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV