banner21

Küçük Esnaf Des­tek Bek­li­yor

Bor Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası Baş­ka­nı R. Kadir Yal­çın, ma­hal­le bak­ka­lla­rı­na des­tek olun­ma­sı­nı is­te­di.

ÖZEL HABER 07.09.2020, 12:29 07.09.2020, 13:46
Küçük Esnaf Des­tek Bek­li­yor


Bor Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası Baş­ka­nı R. Kadir Yal­çın, ma­hal­le bak­ka­lla­rı­na des­tek olun­ma­sı­nı is­te­di.
Baş­kan Yal­çın, her cadde ve so­ka­ğa açı­lan mar­ket­le­rin küçük es­naf­la­rı bi­tir­me nok­ta­sı­na ge­tir­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, küçük es­na­fı ko­ru­mak için va­tan­daş­lar­dan des­tek is­te­di.
VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MIZ KÜÇÜK ES­NA­FA DES­TEK OLSUN
İlçe­miz ge­ne­lin­de­ki bak­kal­la­rın­da ciddi so­run­lar­la karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Yal­çın, va­tan­daş­lar­dan des­tek is­te­di. Yal­çın, "Tüm dün­ya­yı et­ki­si­ni al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın­dan ül­ke­miz­de ciddi şe­kil­de et­ki­len­miş du­rum­da. Eko­no­mik ola­rak da küçük es­na­fı­mız özel­li­kle bu pan­de­mi sü­re­cin­de olum­suz et­ki­le­nen ke­sim­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Biz­ler, va­tan­daş­la­rı­mız­dan bu ko­nu­da küçük es­na­fı­mı­za des­tek­te bu­lun­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Her köşe ba­şın­da ço­ğa­lan AVM'ler­den alış­ve­riş yap­mak ye­ri­ne küçük es­naf­tan alış­ve­riş ya­pa­rak des­tek ola­bi­lir­ler. Alacakları bir ekmek bile kendilerine bu anlamda moral olacaktır." dedi.
BAK­KAL­LA­RA DES­TEK ŞART
Bor Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası Baş­ka­nı R. Kadir Yal­çın, mar­ket zin­cir­le­ri­nin bak­kal­la­rı olum­suz bir şe­kil­de et­ki­le­di­ği­ni be­lir­terek, "Bak­kal­la­rı­mı­zın en büyük so­run­la­rın­dan bi­ri­si­de AVM'ler­dir. Ulu­sal mar­ket zin­cir­le­ri her köşe ba­şın­da bir şube açı­yor­lar ve man­tar gibi ço­ğa­lı­yor­lar. Bu da bak­kal­la­rı­mı­zı et­ki­li­yor ve dük­kan­la­rı­nı ka­pat­ma­la­rı­na sebep olu­yor. Ti­ca­re­tin bir ku­ra­lı ol­ma­lı ve küçük es­na­fı­mı­zı des­tek­le­yecek yasa ve ku­ral­lar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir." diye ko­nuş­tu.

Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)