banner21

banner41

Par­ti­ler­de Aday­ Belirsizliği

Yak­la­şan 31 Mart yerel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de si­ya­si par­ti­ler aday be­lir­le­me sü­reç­le­ri­ne devam edi­yor.

ÖZEL HABER 10.12.2018, 11:13 10.12.2018, 11:14
Par­ti­ler­de Aday­ Belirsizliği
Yak­la­şan 31 Mart yerel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de si­ya­si par­ti­ler aday be­lir­le­me sü­reç­le­ri­ne devam edi­yor. Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de se­çi­me gi­recek si­ya­si par­ti­ler il ve il­çe­ler­de­ki aday­la­rı­nı tek tek açık­la­ma­ya baş­lar­ken, il­çe­miz Bor’da da be­lir­siz­lik sü­rü­yor.
Haber: Muharrem Temel - Bor'un Sesi Gazetesi
Bu­gü­ne kadar sa­de­ce CHP Bor Be­le­di­ye Baş­kan adayı ola­rak Şenol Bengü’yü açık­la­dı. Ak Parti, MHP ve İyi Parti henüz Bor Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nı açık­la­mış değil.
AK PARTİ’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Özel­lik­le Ak Parti ve MHP’de bu sü­re­cin ne zaman ta­mam­la­na­ca­ğı va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan büyük bir me­rak­la bek­le­ni­yor.
Ak Parti’de mev­cut Baş­kan Sıtkı Erat, Ser­kan Baran, Murat Çopur, Ömer Kon­kur, Oğuz Cav­laz, Hü­se­yin De­mir­bi­lek, Sabri Boz­dağ, Rız­van İmanç gibi isim­ler görev için Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’dan ge­lecek müj­de­li ha­be­ri bek­li­yor­lar.
Konu hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, aday­lık sü­re­ci­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­tun­baş, “31 Mart yerel se­çim­le­ri için Ak Parti ola­rak aday be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bu­gü­ne kadar Bor Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na yedi ar­ka­da­şı­mız aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. İl Baş­kan­lı­ğı, İlçe Baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Genel Mekez'deki Ko­mis­yon'lara gö­rüş­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Par­ti­mi­zin Genel Baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­ra­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de­ğer­len­dir­me­siy­le en kısa sü­re­de bu sü­re­ci ne­ti­ce­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ak Parti ola­rak Bor için kimin daha iyi hiz­met ede­ce­ği­ne ina­nır­sak o ada­yı­mız ola­cak­tır. Tabi ki bütün aday adayı ar­ka­daş­la­rı­mız biz­ler ve par­ti­miz için çok de­ğer­li. Ada­yı­mız kim olur­sa olsun her zaman bir­lik ola­ca­ğız ve par­ti­mi­zin ve mem­le­ke­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.
MHP’DE 3 KİŞİ ADAY ADAYI OLDU
MHP’de ise İl Genel Mec­lis Üyesi Mus­ta­fa Te­ci­mer, Şe­ri­fe Tür­keş ve Ali Güzel aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu ilçe baş­ka­nı Nazmi Konuş’a yaptı.
MHP Bor İlçe Baş­ka­nı Nazmi Konuş ise, aday­la­rı­nı çok kısa süre içe­ri­sin­de açık­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “İlçe­miz­de Bor Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için üç kıy­met­li ar­ka­da­şı­mız aday aday­lık baş­vu­ru­su­nu bizim va­sı­ta­mız­la par­ti­mi­ze yap­tı­lar. Bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın baş­vu­ru­la­rı en ince ay­rın­tı­sı­na kadar in­ce­len­dik­ten sonra li­de­ri­miz sayın Dev­let Bah­çe­li beyin im­za­sıy­la açık­la­na­cak. Biz­ler Bor’da MHP’nin ye­ni­den üç hi­la­li Bor Be­le­di­ye­si­ne ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zin de des­te­ğiy­le Bor Be­le­di­ye­si­ni ye­ni­den MHP saf­la­rı­na ka­ta­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Kıs­met olur­sa Bor Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mı­zı çok kısa bir süre sonra açık­la­ya­ca­ğız. Ada­yı­mı­zın açık­lan­ma­sıy­la bir­lik­te seçim ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız ve­re­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (2)
Has Borlu 3 yıl önce
Şerife hanımın ismini az çok duydukta Ali Güzeli tanıyan varmı ki.
Has Borlu 3 yıl önce
Şerife hanımın ismini az çok duydukta Ali Güzeli tanıyan varmı ki.
Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
Your Sohbet Eklentisi code -->