Sağ­lık­lı Nesil Sağ­lık­lı Ge­lecek Ya­rış­ma­sı­nın Bi­rin­ci­le­ri Belli Oldu

Milli Eği­tim Ba­kan­lı ile Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti iş­bir­li­ğin­de öğ­ren­ci­le­rin ba­ğım­lı­lık ko­nu­la­rı­na du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak, ye­te­nek­le­ri­ni teş­vik etmek ve ba­şa­rı­lı bu­lu­nan eser­le­ri ödül­len­dir­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen "Sağ­lık­lı Nesil Sağ­lık­lı Ge­lecek" ko­nu­lu ya­rış­ma­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­ler belli oldu.

ÖZEL HABER 12.10.2020, 16:06 12.10.2020, 16:25
Sağ­lık­lı Nesil Sağ­lık­lı Ge­lecek Ya­rış­ma­sı­nın Bi­rin­ci­le­ri Belli Oldu


Milli Eği­tim Ba­kan­lı ile Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti iş­bir­li­ğin­de öğ­ren­ci­le­rin ba­ğım­lı­lık ko­nu­la­rı­na du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak, ye­te­nek­le­ri­ni teş­vik etmek ve ba­şa­rı­lı bu­lu­nan eser­le­ri ödül­len­dir­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen "Sağ­lık­lı Nesil Sağ­lık­lı Ge­lecek" ko­nu­lu ya­rış­ma­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­ler belli oldu.
Bu yıl 10.su dü­zen­le­nen ba­ğım­lı­lık ko­nu­lu ‘Sağ­lık­lı Nesil, Sağ­lık­lı Ge­lecek’ ya­rış­ma­sı­nın il so­nuç­la­rı açık­lan­dı.
İLKO­KUL KA­TE­GORİSİNDE BİRİNCİ BOR'DAN ÇIKTI
Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nun­da edebi eser ka­te­go­ri­sin­de Bor Veli Bengü İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Ennur Ceren Ba­la­ban, ODTÜ Ge­liş­tir­me Vakfı Özel Niğde Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Ekin Vus­lat Taş­de­mir ve Niğde Yunus Emre Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Ha­ni­fe Yaren Çelik il bi­rin­ci­si ol­du­lar.
Gör­sel eser ka­te­gö­ri­sin­de ise, ODTÜ Ge­liş­tir­me Vakfı Özel Niğde İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Berra Su Gör­de­les, Niğde Gazi Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Yağ­mur Çav­dar, Niğde Güzel Sa­nat­lar Li­se­si öğ­ren­ci­si İrem Nur İpek il bi­rin­ci­si ol­du­lar.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)