Aydın Zengin

Bütün Yazıları

Aydın Zengin

GELECEKTE HÜSRAN!

Geride bıraktığımız Pazar günü Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığını seçimini resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy ile AK Parti'nin...
14 Haziran 2021

HDP KAPATILSIN

Bir yanda, Cumhur İttifakı; HDP ile el ele, kol kolasınız derken reddeden Millet İttifakı, Bir yanda, henüz yeni kurulmuş ve bir ittifaka ya da seçime katılmamış olmasına rağmen bu vesile ile tarafını seçen Gelecek ve Deva Partisi, Bir yanda...
22 Mart 2021

8 MART

Kadın; tüm insanlığın ilk öğretmenidir.  Aile içerisinde kadının, kimi zaman görünen, kimi zaman görünmeyen belirleyici rolünü bu öğretmenlik vasfından geldiğinin altını çizmek gerekir. Kadını hayatın her alanında hak ettiği...
08 Mart 2021

NİĞDE İLE DERDİN NE?

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüden; Niğde otoyolu vesilesiyle Aksaray halkının mağdur edildiğini bağırıyor. Yol Niğde'den neden geçmiş! Aksaray halkı CHP'ye oy vermediği için AK Parti'nin bu kararı...
04 Mart 2021

BU GERÇEKLE YAŞAMAYI ÖĞRENDİK Mİ?

Değişkenlik baya baya nasır tutmuş bizde, hayat dediğimiz şu koşuşturmacanın içerisinde. Öyle ya hep demez mi yaşça büyükler, tecrübe ettiğini bildiği her hususta "önceden böyle miydi yahu" diye veya "bizim zamanımızda çok başkaydı"...
16 Ocak 2021

GİDEN YIL, GELEN YIL

Cenaze, düğün, nişan, doğum günü genel adı topluluk olan her etkinlik için görüşmek isteyenlerin görüştüğü, istemeyenlerin covidi bahane ettiği, ilk başlar için ifade etmek gerekirse bazen çok relax, bazen de çok antiseptikli, sıklıkla...
08 Ocak 2021

COVİD-19

Yaklaşık bir yıldır hayatı adeta alt üst eden, gündeme girdiği günden beri zirveden hiç düşmeyen salgın hastalığı. Etkisini azaltmak sızın, yayılımını yitirmeksizin hayatlara, yaşamlara etkide bulunmaya devam ediyor. Korkulan o ki devam...
26 Kasım 2020

"BİRAZDA TEBESSÜM"

Bir gün 4. Murat Sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanın önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdadır ve dericinin hali ise içler acısıdır. İhtiyar derici sandalyesini çekmiş dükkanın önünde oturmaktadır....
27 Ekim 2020

KIBRIS TÜRK’TÜR…

Geride bıraktığımız hafta ilk turda belirlenemeyen Cumhurbaşkanı belirleme seçimi 2. Tura kalmıştı. 2 turda merkez sağın adayı Ersin Tatar'ın rakibi seçime bağımsız giren lakin sol görüş mensubu Kıbrıs Türk vatandaşlarının...
19 Ekim 2020

GÜNEY KAFKASYA NABZI!

Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye Ermenistan'ın alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum Azerbaycan türkü kardeşlerimizi hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır....
12 Ekim 2020

KARDEŞ DEMEK!

Yıl 1945, 146 Azerbaycan'lı aydın Stalin zulmünden kaçıyorlar. Aras nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip, öz kardeşeri ile kucaklaşıyorlar....
01 Ekim 2020

HASAN CELAL GÜZEL

O çok ayrı bir ki­şi­lik­ti, çoğu özel­li­ği ile nadir denk ge­li­ne­si bir bü­rok­rat­tı. Ve­fa­tı­nın 1. yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız hafta yad ettik Hasan Celal Güzel'in. Kendi ka­le­min­den çıkan...
27 Mart 2019

NİCE YILLARA BORUN SESİ

İlçe­miz Bor'un gü­zi­de basın ve yayın ku­ru­lu­şu; yazar kad­ro­sun­da ol­mak­tan büyük kı­vanç duy­du­ğum Bor'un Sesi Ga­ze­te­si'nin ku­ru­luş yıl dö­nü­mü ha­se­bi ile ka­le­me al­dı­ğım ya­zım­da...
09 Şubat 2019

SARI YELEK

"Va­tan­daş­la­rı­mın is­tek­le­ri­ni hay­dut­la­rın­kiy­le ka­rış­tır­mı­yo­rum. Yıkım ve dü­zen­siz­lik is­te­yen­le­re karşı geri adam at­ma­ya­ca­ğım. Cum­hu­ri­yet, hem kamu dü­ze­ni hem de eylem öz­gür­lü­ğü­dür....
10 Aralık 2018

ALİYA'NIN TÜRKLERE MEKTUBU

Aliya İzzetbegoviç, Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı. Bilge lider, dünyada boşluğu kolay dolmayacak bir fikir ve dava adamıydı. Ölürken Bosna'yı Türklere emanet eden bilge lider ölmeden evvel,...
26 Kasım 2018

YEREL SEÇİMLER

15 Tem­muz sü­re­ci MHP için önem­li bir viraj ola­rak ad­de­di­le­bi­lir. Zira bu süreç ön­ce­sin­de MHP'nin mu­ha­lif ka­nat­ta güt­tü­ğü po­li­ti­ka bu sü­reç­ten sonra ol­duk­ça ılım­lı bir hal almış ve...
13 Kasım 2018

Siyasal Gündem

Kabul ede­lim Brun­son masum değil, ABD güçlü. Dip­lo­ma­si böyle bir­şey doğ­ru­la­rı­nı­zı gü­cü­nüz kadar ko­ru­ya­bi­li­yor­su­nuz. Ve yine kabul ede­lim Tür­ki­ye 20 yıl ön­ce­ki kadar kı­rıl­gan ya da ABD...
13 Ekim 2018

Kudüs

'Re­sû­lüm! Sakın Allah'ı za­lim­le­rin yap­tık­la­rın­dan ha­ber­siz sanma! Ancak Allah, on­la­rı ce­za­lan­dır­ma­yı, kor­ku­dan göz­le­rin dı­şa­rı fır­la­ya­ca­ğı bir güne er­te­li­yor.” Bu­yur­mak­ta...
22 Mayıs 2018

Kaotik Süreç

Seçim sü­re­ci öyle ti­ra­jı komik ha­di­se­ler­le kar­şı­laş­tı­rı­lı­yor ki algı se­vi­ye­si daha ne kadar dü­şe­rü­lecek tah­min bile etmek is­te­mi­yo­rum. Hafta içe­ri­sin­de "Her­kes­ten 90 TL Va­tan­daş­lık...
14 Mayıs 2018

Ya Olacağız, Ya Öleceğiz

Tür­ki­ye mu­az­zam bir mü­ca­de­le içe­ri­sin­de, Türk mil­le­ti var­lı­ğı­na, bir­li­ği­ne ve sar­sıl­maz be­ka­sı­na göz diken şer odak­la­rıy­la he­sap­laş­ma sü­re­cin­de­dir. Ya ola­ca­ğız, ya öle­ce­ğiz...
12 Şubat 2018

7 MADDEDE TÜRKİYE'DE OHAL

1. Ola­ğa­nüs­tü Hal hangi du­rum­lar­da ilan edi­lir? * Hür de­mok­ra­si dü­ze­ni­nin hedef alın­ma­sı, * Temel hak ve hür­ri­yet­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya yö­ne­lik şid­det ha­re­ket­le­ri­nin ya­şan­ma­sı,...
15 Ocak 2018

GÜNDEM ÜZERİNE

'Bıçak ke­mi­ğe da­yan­dı… Kan kusup, kı­zıl­cık şer­be­ti içtim de­mek­ten bık­tım… Be­şik­taş Be­le­di­ye baş­ka­nı hak­kın­da di­sip­lin sü­re­ci baş­la­ma­lı.” Bu ifa­de­ler CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li...
08 Ocak 2018

OKU, OKUT! VATAN ŞAİRİ…

20 Ara­lık 1873'te İstan­bul'da, Fatih il­çe­si­nin Sa­rı­gü­zel ma­hal­le­sin­de dün­ya­ya gel­miş­ti. An­ne­si Bu­ha­ra'dan Ana­do­lu'ya geç­miş bir aile­nin kızı olan Emine Şerif Hanım; ba­ba­sı...
02 Ocak 2018

10 SORUDA ABD’DEKİ “HALKBANK KUMPASI”

1. Halkbank Davası Nedir? Terör örgütü FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'te başlattığı emniyet-yargı darbe girişiminin devamıdır. FETÖ'nün kumpas, delil ve kurgu iddialarla oluşturduğu, ABD'de devam eden davadır. 2. Halkbank...
04 Aralık 2017
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?