banner21

03.04.2017, 08:38

Referanduma Doğru

 Ül­ke­mi­zin yakın ta­ri­hin­de ki en önem­li se­çim­le­rin­den bi­ri­si­ne çok kısa bir zaman kaldı, seçim ari­fe­sin­de, si­ya­se­ten yoğun gün­ler içe­ri­sin­de; ka­rar­sız oy­la­rın ilk za­man­la­ra göre gözle gö­rü­lür de­re­ce­de azal­dı­ğı, çok sa­yı­da Av­ru­pa ül­ke­si­nin de had ve hakkı ol­ma­ma­sı­na rağ­men 16 Nisan halk oy­la­ma­sı ile ala­ka­dar, bir ter­cih­te bu­lun­ma­sı ve ter­ci­hi üzere edep ve haya sı­nı­rı­nı aşar ma­hi­yet­te yap­tı­rım­lar yap­ma­ya kalk­tı­ğı bir sü­re­cin içe­ri­sin­de­yiz.
Peki tüm bun­lar ge­li­şir­ken va­tan­daş­ta durum nedir? Açık­ça ifade etmek ge­re­kir­se ilk za­man­la­ra na­za­ran her geçen gün, sab­rın bir önce ki güne göre daha azal­dı­ğı, si­ni­rin ise eş değer oran­da art­tı­ğı­nı du­rum­dan mem­nun ol­ma­ya­rak ifade etmek zo­run­da­yım. 
İçinde bu­lun­du­ğum sü­reç­te şunu net göz­lem­le­dim ki; Salt Er­do­ğan'ı sev­me­di­ği için HAYIR di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen var. Salt Er­do­ğan'ı sev­di­ği için EVET di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen var. Salt Bah­çe­li EVET’i des­tek­li­yor diye EVET di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen var. Salt Bah­çe­li'yi is­te­mi­yo­rum diye HAYIR di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen var. Salt CHP'liyim di­ye­rek HAYIR di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen var. Salt Dev­le­tin be­ka­sı için HAYIR di­ye­ce­ği­ni ifade eden var. Salt Dev­le­tin be­ka­sı için EVET di­ye­ce­ği­ni ifade eden de var. Salt mad­de­ler üze­rin­den Ana­ya­sa de­ği­şi­mi­ne EVET di­ye­ce­ği­nin söy­le­yen de var. Salt mad­de­ler üze­rin­den iti­ra­zı olup Ana­ya­sa de­ği­şi­mi­ne HAYIR di­ye­ce­ği­ni söy­le­yen de var. İki se­çe­nek­li bir seçim olsa dahi in­san­la­rı­mı­zın fark­lı se­bep­ler­den ötürü bir­bi­rin­den başka ka­rar­lar ala­ca­ğı bir seçim ola­cak. Bah­set­ti­ğim se­bep­ler­den ötü­rü­dür özel­lik­le sos­yal med­ya­da çokça rast­la­dı­ğım gibi me­se­le­nin Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ol­du­ğu­nu unu­tu­yo­ruz, çoğu yerde şu man­za­ra­ya şahit olu­yo­ruz ki top­lum ola­rak has­sas nok­ta­la­rı is­ti­şa­re etmek nok­ta­sın­da ta­ham­mül sı­nı­rı­mız ma­ale­sef ye­te­ri kadar fazla değil. 
İnsan­lar 16 Nisan re­fe­ran­du­mu­nun ne ge­ti­re­ce­ği­ne dair, her iki ter­ci­hi sa­vun­lar ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen bir çok se­mi­ner, kam­pan­ya, bil­di­ri v.s. et­kin­lik­ler­le, ya­zı­lı ve gör­sel ça­lış­ma­lar ile bilgi sa­hi­bi oldu. Bir aydan fazla süre ile ga­ze­te­de bana ay­rı­lan kö­şe­de “Nedir Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi” yazı di­zi­si ile hu­zur­la­rı­nız­da “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi”ni siz­le­re elim­den gel­di­ğin­ce ifade et­me­ye ça­lış­tım, bu hu­sus­ta al­dı­ğı­mız geri dö­nüş­ler­de fayda sağ­la­dı­ğı­mı­za şahit ol­du­ğu­muz gibi ka­rar­sız­dım lakin oyum artık evet diyen va­tan­daş­la­rı­mı­zı gör­düm. Ricam şudur ki top­lum ola­rak has­sas nok­ta­la­rı is­ti­şa­re etmek nok­ta­sın­da ta­ham­mül sı­nı­rı­mı­zın çok daha yu­ka­rı­da ol­ma­sı ve Hz. Mev­la­na Ce­la­led­din Rumi’nin çok has­sas bir şe­kil­de ifade et­ti­ği gibi “sesin değil sözün yük­sel­me­si” hu­su­sun­da büyük has­sa­si­yet gös­te­re­lim.
Mü­ba­rek üç ay­la­rın tüm İslam ale­mi­ne huzur ve be­re­ket ge­tir­me­si­ni niyaz edi­yor; geç­ti­ği­miz hafta Yük­se­ko­va’da şehit olan Ulu­kış­la’lı hem­şeh­ri­miz Baş­ça­vuş Gök­han Al­tı­na­la­na’yı ve Re­ga­ip Kan­dil’i ge­ce­si hak­kın rah­me­ti­ne ka­vu­şan Niğde’mizin me­da­rı if­ti­ha­rı Ömer Ha­lis­de­mir’in kıy­met­li an­ne­si Fa­di­ma­na Ha­lis­de­mir’i min­net, rah­met ve dua ile anı­yo­rum.
Say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?