03.05.2017, 09:11

Referandumun Ardından

 San­dı­ğa giden süre za­afın­ca ülke ge­ne­lin­de yoğum bir gün­dem oluş­tu­ran, 16 Nisan hal­koy­la­ma­sı san­dı­ğa gi­dil­dik­ten sonra da gün­dem­de yoğun bir yer teş­kil et­mek­te; ter­ci­hi­ni evet ola­rak kul­la­nan­lar zafer kut­la­mak­ta, hayır oyu kul­la­nan­lar ise sun­duk­la­rı ge­rek­çe­ler­le iti­raz yolu ara­mak­ta, so­nu­cu onay­la­ma­mak­ta ve ne­ti­ce­yi ta­nı­maz bir eday­la zaten evel­den be­ri­dir değer ver­me­dik­le­ri mil­le­tin ira­de­si­ni daha da iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.
Dev­let Bah­çe­li’nin yap­tı­ğı açık­la­ma­da “16 Nisan hal­koy­la­ma­sı­nı le­ke­le­mek is­te­yen­ler son şans ve koz­la­rı­nı YSK’da de­ne­di­ler.​
Amma ve­la­kin ba­ca­dan gir­mek is­ter­ler­ken ka­pı­dan dön­dü­ler. 16 Nisan’a mü­hür­süz seçim de­di­ler. 
Ta­nı­mı­yo­ruz de­di­ler. 
Meş­ru­iye­ti­ni tar­tış­tı­lar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi ka­pa­dı. 
Oy­sa­ki mü­hür­len­miş ira­de­le­riy­le,mil çe­kil­miş id­rak­le­riy­le mil­le­ti­mi­zin ver­di­ği me­sa­jı çar­pıt­ma­ya,çü­rüt­me­ye kalk­tı­lar. 
Fakat ol­ma­dı, tut­ma­dı. Di­yo­rum ki, Türk mil­le­ti 16 Nisan’da müh­rü­nü tam on iki­den vur­muş, siz daha neyin müh­rün­den, neyin zarf ve pu­su­la­sın­dan bah­se­di­yor­su­nuz? 
Kı­dem­li kaos uz­man­la­rı tez­gah­la­rı­nı başka yere açsın. De­ne­yim­li kriz us­ta­la­rı bo­şu­na çır­pın­ma­sın; 16 Nisan bit­miş, sayfa ka­pan­mış­tır. Bil­dik bir söz­dür: Sular çe­ki­lin­ce ka­rın­ca­lar ba­lık­la­rı yer­miş. 
Sular yük­se­lin­ce ba­lık­lar ka­rın­ca­la­rı mi­de­ye in­di­rir­miş. Me­se­le balık veya ka­rın­ca olmak de­ğil­dir. Çe­ki­li­yim der­ken yı­kıl­mak, yük­se­le­yim der­ken yere ça­kıl­mak da müm­kün­dür, hatta bek­len­me­li­dir. 
Milli ira­de­yi ta­nı­ma­yan­la­rın, dur­duk yere si­ne-i mil­let yay­ga­ra­sı ko­par­ma­sı zil­let-i mağ­lu­bi­ye­tin ifa­de­si­dir ki, bun­dan da de­mok­ra­si çık­maz.” İfa­de­le­riy­le durum ile ala­ka­lı en ye­rin­de açık­la­ma­da bu­lun­muş­tur.
16 Nisan’a giden sü­reç­te mil­le­tin kendi ka­de­ri­ni tayin etmek hu­sus­ta ve­re­ce­ği ka­ra­ra olan hak­kın mil­le­te ve­ril­me­me­si üzere elin­den ge­le­ni yapan, mil­le­te ter­cih hakkı su­nul­ma­ma­sı üzere ça­lı­şan zih­ni­ye­tin ne­ti­ce­ler açık­lan­dık­tan sonra mağ­lu­bi­ye­ti sin­di­re­me­yip “ben oy­na­mı­yo­rum, hile var” diyor. 
Mevzu bahis halk oy­la­ma­sı­nın mil­le­tin hu­zu­ru­na ge­ti­ril­me­me­si için, mil­le­tin ter­cih hak­kı­nı su­na­ma­ma­sı için ken­di­ni mec­lis kür­sü­sü­ne ke­lep­çe­le­yen, oy­la­ma ka­bi­nin­de oy kul­lan­ma es­na­sın­da dü­şü­nü­yo­ruz di­ye­rek ya­rım­şar saat bek­le­yen, 18 mad­de­lik pa­ke­ti asıl­sız id­di­alar ile için­de ol­ma­yan mad­de­le­ri var ola­rak gös­te­re­rek sü­rek­li çar­pı­tan ve de­mok­ra­si­ye karşı tutum iz­le­yen zih­ni­yet şimdi de­mok­ra­si­nin ol­ma­yı­şın­dan dem vu­ru­yor.
16 Nisan’da mil­let hakkı olan, kendi ge­le­ce­ği­ni doğ­ru­dan etki edecek bir hu­sus­ta ka­ra­rı ver­miş, ter­cih hak­kı­nı kul­lan­mış, ül­ke­si­nin nasıl bir yö­ne­tim bi­çi­mi ile yö­ne­til­me­si ge­rek­ti­ği hu­sus­ta ka­ra­rı­nı ver­miş­tir. 
Tür­ki­ye mil­le­tin işa­ret et­ti­ği şe­kil­de, mil­le­tin ter­cih hak­kı­nı kul­la­nı­ğı doğ­rul­tu­da is­ti­ka­me­ti­ne ba­ka­cak, ge­le­ce­ği­ne emin adım­lar­la iler­le­ye­cek­tir.
Say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?