banner21

Acil­le­rin Ya­rı­sı Bo­şal­dı

An­ka­ra Şehir Has­ta­ne­si Acil Tıp Kli­ni­ği İdari ve Eği­tim So­rum­lu­su Prof. Dr. Hakan Oğuz­türk, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­rin­de­ki yo­ğun­luk­ta düşüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

SAĞLIK 18.04.2020, 15:47 18.04.2020, 15:49
Acil­le­rin Ya­rı­sı Bo­şal­dı
An­ka­ra Şehir Has­ta­ne­si Acil Tıp Kli­ni­ği İdari ve Eği­tim So­rum­lu­su Prof. Dr. Hakan Oğuz­türk, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­rin­de­ki yo­ğun­luk­ta düşüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Oğuz­türk, şun­la­rı an­lat­tı: “2019 yı­lın­da, 82 mil­yon nü­fu­sa sahip ül­ke­miz­de yak­la­şık 130 mil­yon kişi acil ser­vis­le­re baş­vur­du. Ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gibi, 2019 yı­lın­da­ki bu baş­vu­ru sa­yı­sı da ülke nü­fu­su­na göre acil ser­vi­se baş­vu­ru an­la­mın­da dünya or­ta­la­ma­sı­nın çok çok üs­tün­dey­di.”
VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MIZ 
DES­TEK VERİYOR
“Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nı ya­şa­dı­ğı­mız şu gün­ler­de ko­ro­na­vi­rüs­den ko­run­ma ku­ral­la­rı­na ri­ayet eden va­tan­daş­la­rı­mız acil ol­ma­yan prob­lem­le­ri ve kont­rol­le­ri­ni sağ­lık sı­kın­tı­sı oluş­tur­ma­ya­cak şe­kil­de öte­le­ye­rek biz sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ciddi an­lam­da des­tek ver­mek­te­dir­ler. Böy­le­ce bu gün­ler­de acil­ler­de hasta sa­yı­la­rı­mız yak­la­şık yüzde 50 azal­dı.”
“Sa­de­ce acil ser­vis­ler değil diğer po­lik­li­nik­ler­de de ciddi an­lam­da azal­ma söz ko­nu­su. Bu du­ru­ma müs­pet katkı sağ­la­ma adına has­ta­la­rı­mı­zın sağ­lık hiz­me­ti ala­bil­mek için en kolay ve 7/24 saat ula­şa­bil­dik­le­ri yer an­la­mın­da ilk akla ge­le­bi­lecek yer olan acil ser­vis­le­ri, bu ma­na­da hiç­bir so­ru­nu ol­ma­yan ki­şi­le­rin sa­de­ce test yap­tır­mak için meş­gul et­me­me­si önem arz et­mek­te­dir.”
AV­RU­PA VE ABD’DEN DAHA İYİYİZ
“Ne­ti­ce iti­ba­rı ile ar­tı­la­rı­mız­dan olan fil­yas­yon uy­gu­la­ma­sı, te­da­vi ola­rak gerek ilaç üre­ti­mi ve erken ev­re­de ilaç baş­lan­ma­sı gerek plaz­ma­fe­rez uy­gu­la­ma­sıy­la, kork­ma­dan şevk­le, öz­ve­ri ile görev yapan pro­fes­yo­nel sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız­la, ku­ral­la­ra uyma öz­ve­ri­si gös­te­ren va­tan­daş­la­rı­mız­la biz Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den ve Ame­ri­ka’dan çok daha ba­şa­rı­lı bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz.” 
Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)