banner21

Kayabaş: Örnek Ülkeyiz

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ya­yı­la­rak bir pan­de­mi ha­li­ni alan CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

SAĞLIK 13.05.2020, 14:07 13.05.2020, 14:08
Kayabaş: Örnek Ülkeyiz

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ya­yı­la­rak bir pan­de­mi ha­li­ni alan CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş CO­VID-19 sal­gı­nı gün­le­rin­de ül­ke­mi­zin du­ru­mu hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
“Ara­lık 2019 son­la­rın­da Çin’in Wuhan şeh­rin­de ilk ol­gu­la­rı sap­ta­nan Co­ro­na­vi­rus Has­ta­lı­ğı (COVID)-19, gü­nü­müz­de dünya ça­pın­da 187 ül­ke­de, 4 mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi­nin has­ta­lan­ma­sı­na ve bun­lar­dan 300 bine yakın ki­şi­nin ölü­mü­ne neden olan, SARS-CoV-2 vi­rü­sü­nün neden ol­du­ğu bu­la­şı­cı bir has­ta­lık­tır.”
“İlk ol­gu­la­rın Çin’den bil­di­ril­me­si­nin ar­dın­dan ül­ke­miz­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ko­nu­nun uz­man­la­rın­dan olu­şan CO­VID-19 Bilim Ku­ru­lu ku­rul­muş ve bu kurul sal­gın ile mü­ca­de­le­de ön­lem­ler ile te­da­vi uy­gu­la­ma­la­rı başta olmak üzere sal­gı­nın tüm aşa­ma­la­rın­da bi­lim­sel öne­ri­ler sun­ma­ya baş­la­mış­tır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu, ül­ke­miz­de­ki diğer ku­rum­la­rın CO­VID-19 sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de ala­ca­ğı ön­lem­ler ko­nu­sun­da bi­lim­sel gö­rüş­ler sun­muş, CO­VID-19 ile il­gi­li sağ­lık ku­rum­la­rı­nın nasıl ör­güt­le­ne­ce­ği, alı­na­cak ön­lem­ler ve te­da­vi st­ra­te­ji­le­ri reh­ber­ler şek­lin­de ha­zır­la­mış, sal­gın ile mü­ca­de­le­de gün­cel uy­gu­la­ma­la­ra yer ve­ril­me­si için tüm ha­zır­lık­lar bu öne­ri­ler ile ta­mam­lan­mış­tır.”
“Aynı za­man­da dev­le­ti­mi­zin diğer ku­rum­la­rı sal­gın ile mü­ca­de­le­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu öne­ri­le­ri ile yurt ça­pın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri almış ve al­ma­ya devam et­mek­te­dir. Alı­nan bu ön­lem­ler sa­ye­sin­de ül­ke­miz­de or­ta­ya çıkan ilk CO­VID-19 ol­gu­su, Dünya’nın bir­çok böl­ge­si­nin ak­si­ne, Çin’deki ilk ol­gu­dan aylar sonra 11 Mart 2020’de sap­tan­mış­tır. Has­ta­lık, aynı gün Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan pan­de­mi (Dünya ça­pın­da sal­gın) ola­rak ilan edil­miş­tir.”
“Ül­ke­miz­de ilk CO­VID-19 ol­gu­su­nun alı­nan ön­lem­ler sa­ye­sin­de geç or­ta­ya çık­mış ol­ma­sı­nın avan­taj­la­rı; gerek sağ­lık ku­rum­la­rı­mız­da has­ta­lı­ğın te­da­vi­si ve ko­run­ma, ge­rek­se top­lu­mun sal­gı­na ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­la­rın­da iyi kul­la­nıl­mış, bunun yanı sıra sal­gın­da geçen sü­re­de dün­ya­da­ki diğer ül­ke­le­rin ya­şa­dı­ğı tec­rü­be­ler­den ya­rar­lan­ma im­kâ­nı­nı da sağ­la­mış­tır. Ülke ola­rak bu avan­taj­la­rı­mız; gerek has­ta­ne­le­ri­miz­de­ki yük­sek yatak, yoğun bakım ve so­lu­num ci­ha­zı ka­pa­si­te­miz, ge­rek­se hem has­ta­ne­ler­de hem de sa­ha­da fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rın­da, ala­nın­da iyi ye­tiş­miş ve öz­ve­ri­li sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­la­rı ile bir­le­şe­rek, dün­ya­da CO­VID-19’a bağlı ölüm­le­rin en az gö­rül­dü­ğü ül­ke­ler­den biri ol­ma­mız ile bir­lik­te, mü­ca­de­le­de örnek gös­te­ri­len bir ülke ol­ma­mı­zı sağ­la­mış­tır.”
“Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın bu sal­gı­nın ba­şın­da en büyük en­di­şe­si, ken­di­le­ri­nin has­ta­lan­ma­sı değil, ma­ale­sef dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de kar­şı­la­şı­lan, so­lu­num ci­ha­zı sa­yı­sı­nın has­ta­la­ra yet­me­me­si du­ru­mun­da, has­ta­la­rı seçme zo­run­lu­lu­ğun­da kal­mak ve has­ta­lı­ğı aile­le­ri­ne ta­şı­mak­tı. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için, sağ­lık sis­te­mi alt ya­pı­mı­zın güçlü ol­ma­sı sa­ye­sin­de, ge­rek­si­nim du­yu­lan has­ta­lar için so­lu­num ci­ha­zı ye­ter­siz­li­ği ile kar­şı­la­şıl­ma­mış olmak ve ya­kın­la­rı­na has­ta­lı­ğı ta­şı­ma ris­ki­ni ber­ta­raf etmek is­te­yen tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın, ih­ti­yaç duy­ma­la­rı ha­lin­de dev­le­ti­mi­zin sağ­la­mış ol­du­ğu ba­rın­ma ola­nak­la­rın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri ile so­ru­nu­nun çö­zül­müş ol­ma­sı en büyük mut­lu­luk ol­muş­tur.”
Açık­la­ma­la­rı­nın so­nun­da CO­VID-19 sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­re de de­ği­nen Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş, ül­ke­miz ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rür­ken, bu ba­şa­rı­yı ka­lı­cı kıl­ma­nın ve yeni dal­ga­la­rı en­gel­le­me­nin en et­ki­li yo­lu­nun hal­kı­mı­zın ön­lem­le­re uy­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“SARS-CoV-2 vi­rü­sü has­ta­lar­dan dam­la­cık yolu ve virüs bu­laş­mış yü­zey­le­re elin te­ma­sı son­ra­sı elin yüze, ağıza, göze, bu­ru­na gö­tü­rül­me­si ile bu­laş­tı­ğın­dan do­la­yı; bu ba­şa­rı­nın sü­rek­li­li­ği için, ki­şi­ler arası 1,5 met­re­lik sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na uyul­ma­lı, evden çı­kıl­dı­ğın­da maske ta­kıl­ma­lı ve el hij­ye­ni sağ­lan­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri ile “Evde Kal” çağ­rı­sı­nın büyük önem ta­şı­dı­ğı­nı ak­ta­ran Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş söz­le­ri­ni “Unut­ma­ya­lım ki; CO­VID-19 sal­gı­nı dün­ya­da­ki olgu sa­yı­sı sıfır ol­du­ğu gün bi­te­cek­tir” di­ye­rek nok­ta­la­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)