Bor Ülkü Ocak­la­rın­dan As­kı­da Ekmek Pro­je­si!

Bor Ülkü Ocak­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da as­kı­da ekmek pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.

SİYASET 19.10.2020, 10:17 19.10.2020, 10:18
Bor Ülkü Ocak­la­rın­dan As­kı­da Ekmek Pro­je­si!


Bor Ülkü Ocak­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da as­kı­da ekmek pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.
Bor Ülkü Ocak­la­rın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, "Ha­va­la­rın so­ğu­ma­ya baş­la­ma­sı ile bir­lik­te ülke ge­ne­lin­de ya­şa­nan eko­no­mik sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le Li­de­ri­miz Sayın Dev­let Bah­çe­li Be­ye­fen­di­nin emir­le­riy­le Bor Ülkü Ocak­la­rı “Kom­şu­su açken tok yatan biz­den de­ğil­dir” Ha­dis-i Şerif’ten yola çı­ka­rak As­kı­da Ekmek pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­ril­di." de­nil­di.
Bor Ülkü Ocak­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu söz­le­re de­ği­nil­di. “Bor Ülkü Ocak­la­rı ola­rak sos­yal fa­ali­yet pro­je­si kap­sa­mın­da “Kom­şu­su açken tok yatan biz­den de­ğil­dir” Ha­dis-i Şerif’inden yola çı­ka­rak ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­mak üzere “As­kı­da Ekmek Pro­je­si­ni” il­çe­miz­de ha­ya­ta ge­çir­miş bu­lun­mak­ta­yız. Bu pro­je­miz­de­ki ama­cı­mız; hem ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin ekmek ih­ti­ya­cı­nın gi­de­ril­me­si, hem de ha­yır­se­ver ile ih­ti­yaç sa­hi­bi­nin bire bir karşı kar­şı­ya ge­tir­me­den, ih­ti­yaç sa­hi­bi­ni ren­ci­de et­me­den, yine pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) “sağ elin ver­di­ği­ni sol el bil­me­me­li” ha­di­si­ne uya­rak ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zı da hayra teş­vik et­mek­tir.
“As­kı­da Ekmek Pro­je­mi­ze” des­tek veren ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­za ve Mev­la­na Ekmek Fab­ri­ka­sı­na, Emek Ekmek Fab­ri­ka­sı­na ve Zorlu Ekmek Fab­ri­ka­sı yet­ki­li­le­ri­ne Bor Ülkü Ocak­la­rı ola­rak şük­ran­la­rı­mı­zı su­na­rız” de­nil­di.
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)