banner21

Bor Ülkü Ocaklarından Özgen'e Görev

Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Burak Akın­cı, Üni­ver­si­te­ler­den So­rum­lu Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Ba­tu­han Özgen'in ge­ti­ril­di­ği­ni açık­la­dı.

SİYASET 14.09.2020, 12:35 14.09.2020, 12:39
Bor Ülkü Ocaklarından Özgen'e Görev


Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Burak Akın­cı, Üni­ver­si­te­ler­den So­rum­lu Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Ba­tu­han Özgen'in ge­ti­ril­di­ği­ni açık­la­dı.
Bor Ülkü Ocak­la­rı bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le Üni­ver­si­te­ler­den So­rum­lu Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na getirilen Ba­tu­han Özgen, bay­ra­ğa sa­rı­lı Kur'an-ı Kerim'i öpe­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.
OCA­ĞI­MI­ZA ÖNEMLİ HİZMET­LER­DE BU­LU­NA­CAK
Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Burak Akın­cı ga­ze­te­miz mu­ha­bir­le­rin­den Oğuz Eser'e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Bugün iti­ba­riy­le Bor Ülkü Ocak­la­rı Üni­ver­si­te­ler­den So­rum­lu Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Ba­tu­han Özgen kar­de­şi­miz ge­ti­ril­di. Daha önce oca­ğı­mı­za önem­li kat­kı­la­rı ve hiz­met­le­ri bu­lu­nan Ba­tu­han kar­de­şi­mi­zin bun­dan sonra da hiz­met­le­ri­nin ar­ta­rak devam ede­ce­ği­ne canı gö­nül­den ina­nı­yo­ruz. Hep be­ra­ber par­ti­mi­zin ve oca­ğı­mı­zın daha iyiye ve daha ile­ri­ye git­me­si için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya gay­ret ede­ce­ğiz. Ba­tu­han Özgen kar­de­şi­mi­ze yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum." dedi.
ÖZGEN: BANA GÜ­VE­NEN­LERİ MAH­CUP ET­ME­YE­CEĞİM
Bor Ülkü Ocak­la­rı Üni­ver­si­te­ler­den So­rum­lu Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na ge­ti­ri­len Ba­tu­han Özgen ise, "Şah­sı­mı bu gö­re­ve layık gören Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı­mız Burak Akın­cı ve bü­yük­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum. İna­nı­yo­rum ki hep bir­lik­te oca­ğı­mı­zı daha iyi yer­le­re ge­ti­re­ce­ğiz. Bor Ülkü Ocak­la­rı ola­rak li­de­ri­miz Dev­let Bah­çe­li'nin izin­de ve em­rin­de ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­la bizi bu gö­re­ve layık gören bü­yük­le­ri­mi­zi utan­dır­ma­ya­ca­ğız ve hiç bir zaman mah­cup et­me­ye­ce­ğiz. " şek­lin­de ko­nuş­tu. 
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)