banner21

CHP Kongresi Gerçekleşti

Yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede mevcut ilçe başkanı Erdal Gevrekçi, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

SİYASET 24.12.2019, 17:30 25.12.2019, 12:27
CHP Kongresi Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi Bor ilçe örgütü, 12. olağan kongresi gerçekleşti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede mevcut ilçe başkanı Erdal Gevrekçi, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Bor İlçe Ör­gü­tü, 12. ola­ğan kong­re­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Yoğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­le­şen kong­re­de mev­cut ilçe baş­ka­nı Erdal Gev­rek­çi, güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çil­di.
Haber – Fo­toğ­raf: Gizem Çap­rak
Geç­ti­ği­miz Salı günü Bor Halil Nuri Yur­da­kul Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen kong­re­de yoğun bir ka­tı­lım sağ­lan­dı. Kong­re­ye Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Niğde İl Baş­ka­nı Erhan Adem, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Kamil Da­var­cı, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mer­kez İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ozan Sa­kar­ya, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ke­mer­hi­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ra­ma­zan Oya, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Al­tun­hi­sar İlçe Baş­ka­nı Sedat Kaya, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Bah­çe­li Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Belma Mer­ci­koğ­lu, Niğde Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri Çağ­daş Özmen, Abu­der Zorba, Fatih Doğan, Erdal Ay­do­ğan ile Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Bor İlçe Baş­ka­nı Uğur Zorlu, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si İl Genel Mec­lis Üyesi Cem Gör­gün, İYİ Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Halil Atak­lı­oğ­lu, de­le­ge­ler, oda baş­kan­la­rı ve çok sa­yı­da par­ti­li ka­tıl­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın ar­dın­dan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Bor İlçe Baş­ka­nı Erdal Gev­rek­çi’nin açı­lış ko­nuş­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram, fa­ali­yet ra­po­ru­nun okun­ma­sıy­la devam etti. Divan baş­kan­lı­ğı ve blok liste için ya­pı­lan oy­la­ma­dan sonra ko­nuş­ma­la­rı­nı yap­mak üzere mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, kür­sü­ye çıktı. Kong­re­nin il­çe­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­yen Gürer, sa­lo­nu dol­du­ran ka­la­ba­lı­ğa ses­le­ne­rek ülke ve Niğde ge­ne­lin­de­ki so­run­lar­dan ve çözüm öne­ri­le­rin­den bah­set­ti.
Kong­re­de de­le­ge­ler yeni yö­ne­ti­mi be­lir­le­mek için oy­la­rı­nı kul­lan­dı­lar. Saat 17.00 iti­ba­riy­le oy verme iş­le­mi sona erdi ve se­çi­me ra­kip­siz ola­rak ka­tı­lan mev­cut baş­kan Gev­rek­çi, güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Par­ti­de­ki yeni kadro ise şöyle:
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Asil: Nur­ten Çap­rak, Nihat Er­gi­ner, Hilmi Eriç, Say­gın Gümüş, Şen­nur Koç, Da­ni­yal Oral, Hasan Hü­se­yin Soy­han, Hakkı Taş­de­mir, Nil­gün Taş­de­mir, Sema Türk­yıl­maz Er, Ali İhsan Öz­gü­leç, Şan­ver Urcan, Hü­se­yin Yal­çın, Ahmet Yal­çın­ka­ya.
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek: Osman Kaya, Ahmet Bahat, Gül­şad Eriç Boz, Hü­da­ver­di Ata, İzzet Güneş, Adem Öner, Suat Akyüz, Zihni Savaş.
İl Kong­re De­le­ge­le­ri: Erdal Gev­rek­çi, Hü­se­yin Yal­çın, Nihat Er­gi­ner, Hakkı Taş­de­mir, Nur­ten Çap­rak, Hilmi Eriç, Nafi Se­la­moğ­lu, Akif Üstün, Nil­gün Taş­de­mir, Fatih Kaya, Hasan Hü­se­yin Soy­han, Yaşar Öz­de­mir, Osman Kaya, Şan­ver Urcan, Erhan Adem, Öz­bi­len Özer, Ali Kaf, Cama Ali İmre, Belma Mer­ci­koğ­lu, Meh­met Ali Orha, Mev­lüt Sal­man, Ra­ma­zan Oya, Ab­dul­ka­dir Özcan, Mesut Gün­gör, Hamit Erşan, Mah­mut Soy­han, İbra­him Gü­lüm­ser, Say­gın Gümüş, İsmet Tur­gut.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)