banner21

CHP’li Vekillerden Gazetemize Ziyaret

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ve CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lun­arak, ga­ze­te­miz yet­ki­li­le­rin­den Yasin Düz­gün ile bir süre soh­bet ettiler.

SİYASET 22.11.2017, 17:19 22.11.2017, 17:21
CHP’li Vekillerden Gazetemize Ziyaret
CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ve CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lun­arak, ga­ze­te­miz yet­ki­li­le­rin­den Yasin Düz­gün ile bir süre soh­bet ettiler.
CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, ken­di­si­nin de yıl­lar­ca bu mes­le­ğe hiz­met et­ti­ği­ni fakat gün geç­tik­çe ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin zor­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek özel­lik­le yerel ba­sı­nın des­tek­len­me­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di.
CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ise, il­çe­miz de ki ya­tı­rım so­run­la­rı­nı ve Ak Parti hü­kü­me­ti­nin Bor’a ver­di­ği söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, il­çe­miz­de ki mev­cut fab­ri­ka­la­rın ka­pan­ma nok­ta­sı­na gel­di­ği­ni ve ya­tı­rım­cı­la­rın çok zor du­rum­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
Zi­ya­ret, CHP’li Mil­let­ve­kil­le­ri­nin iyi te­men­ni­le­riy­le son buldu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)