Gül­te­kin TBMM Ça­lış­ma­la­rı Hak­kın­da Bilgi Verdi

TBMM Sağ­lık, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal İşler Ko­mis­yo­nu üyesi ve AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin TBMM ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.

SİYASET 11.06.2020, 15:19 11.06.2020, 15:20
Gül­te­kin TBMM Ça­lış­ma­la­rı Hak­kın­da Bilgi Verdi
TBMM Sağ­lık, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal İşler Ko­mis­yo­nu üyesi ve AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin TBMM ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.
Mil­let­ve­ki­li Gül­te­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da; ’’Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ara ver­di­ği­miz Genel Kurul ça­lış­ma­la­rı­mı­za 2 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Genel Kurul da ilk ola­rak, ül­ke­mi­zin ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği için ça­lı­şan Çarşı ve Ma­hal­le bek­çi­le­ri­mi­zin, uzun sü­re­dir bek­le­di­ği yetki ve so­rum­lu­luk­la­rı ile özlük hak­la­rı­nın gün­cel mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de dü­zen­len­me­si ve hu­ku­ki sta­tü­le­ri­nin tes­pit edil­me­si­ni içe­ren kanun tek­li­fi­ni kabul ede­rek ka­nun­laş­tır­dık. Bu ka­nu­nun gö­rü­şül­dü­ğü Genel Kurul ça­lış­ma­la­rı sü­re­sin­ce, bazı si­ya­si par­ti­le­rin her türlü en­gel­le­me ve ge­cik­tir­me­le­ri­ne rağ­men bek­çi­le­ri­mi­zin bek­le­di­ği kanun artık ya­sa­laş­tı­rıl­mış­tır.
Çarşı ve ma­hal­le bek­çi­li­ği sis­te­mi AK Parti hü­kû­me­ti­miz dö­ne­min­de ye­ni­den iş­lev­sel hâle ge­ti­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır. Ancak mev­cut kanun görev, yetki ve so­rum­lu­luk ba­kı­mın­dan gü­nü­mü­zün ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­tan ye­ter­siz kal­mış­tır. Bu kap­sam­da çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin uy­gu­la­ma­da kar­şı­laş­tık­la­rı te­red­düt­le­rin gi­de­ril­me­si, sı­nıf­lan­dır­ma­nın ya­pıl­ma­sı, ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin diğer dev­let me­mur­la­rıy­la uyum­lu hâle ge­ti­ril­me­si, dev­let me­mu­ru sta­tü­sü ka­zan­dık­la­rın­dan işe alın­ma­la­rı­na iliş­kin şart­la­rın 657 sa­yı­lı kanun ile uyum­lu hâle ge­ti­ril­me­si he­def­le­ne­rek bu kanun ha­zır­lan­mış­tır. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da, kanun tek­li­fi­miz ile çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin adli, ön­le­yi­ci, ko­ru­yu­cu görev ve yet­ki­le­ri ile gö­rev­li ol­duk­la­rı mülki sı­nır­lar içe­ri­sin­de hal­kı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik görev ve yetki çer­çe­ve­si­ni net şe­kil­de be­lir­le­miş bu­lun­mak­ta­yız. Bu kap­sam­da, çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin, genel kol­luk kuv­vet­le­ri­miz olan em­ni­yet ve jan­dar­ma teş­ki­lat­la­rı bün­ye­sin­de yar­dım­cı olmak üzere is­tih­dam edi­len si­lah­lı bir kol­luk ola­rak dü­zen­len­me­si ve sınav, atama, ça­lış­ma şart­la­rı­nın, hu­ku­ki sta­tü­le­ri bu ka­nun­la tes­pit edil­miş­tir.
Son 1,5 yıl­lık süre zar­fın­da; Çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­miz­le, 127 bin 911 şahıs hak­kın­da adli işlem ya­pıl­mış, 3 bin 643 hır­sız­lık ola­yı­na mü­da­ha­le edil­miş ve hır­sız­lık olay­la­rın­da yüzde 25 düşüş sağ­lan­mış­tır. Bin 32 kayıp çocuk bu­lun­muş, 3 bin 154 kayıp şahıs bu­lun­muş, 56 bin 168 ara­nan şahıs hak­kın­da işlem ya­pıl­mış, 237 ki­log­ram esrar, eroin, ko­ka­in ben­ze­ri uyuş­tu­ru­cu ve 28 bin 679 adet uyuş­tu­ru­cu hap ele ge­çi­ril­miş­tir. Ay­rı­ca uzun nam­lu­lu silah, 2 bin adet ta­ban­ca, av tü­fe­ği, el ya­pı­mı pat­la­yı­cı ve­sa­ire muh­te­lif ya­sa­ya ay­kı­rı silah par­ça­la­rı da bek­çi­le­ri­miz sa­ye­sin­de ele ge­çi­ril­miş­tir.
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği için em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­zın her zaman ya­nın­da­yız ve gö­rev­li me­mur­la­rı­mı­zın da uygun ortam ve şart­lar da en ve­rim­li şe­kil­de ça­lı­şa­bil­me­le­ri için biz­ler­de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni her zaman ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bek­çi­ler ka­nu­nu­mu­zun, ül­ke­mi­ze ve va­tan­da­şı­mı­za, bek­çi­le­ri­mi­ze ve em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)