Her Şey Niğde İçin

Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, iki yıllık milletvekilliği döneminde gerçekleştirdikleri hizmetleri sıraladı.

SİYASET 25.06.2020, 15:58 25.06.2020, 16:07
Her Şey Niğde İçin


Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, iki yıllık milletvekilliği döneminde gerçekleştirdikleri hizmetleri sıraladı.
Haber: Bor'un Sesi Gazetesi

YAK­LA­ŞIK MA­Lİ­YE­Tİ 400 MİL­YON TL
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sine 400 Ya­tak­lı ek bina in­şa­atı­nın yakın sü­re­de baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Mil­let­ve­ki­li Ergun, "İçinde bu­lun­du­ğu­muz pan­de­mi sü­re­cin­de de gör­dü­ğü­müz gibi sağ­lık ya­tı­rım­la­rı­nın ne de­re­ce önem­li ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Ül­ke­miz sağ­lık ya­tı­rım­la­rı açı­sın­dan tüm dün­ya­nın örnek gös­ter­di­ği bir ülke ha­li­ne gel­miş­tir. Bu sağ­lık ya­tı­rım­la­rın­dan bir ta­ne­si de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. 400 yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip yak­la­şık 400 mil­yon lira ma­li­yet­li 125 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alan­da bu­lu­na­cak olan has­ta­ne­mi­zin iha­le­si ya­pıl­mış ve ya­kın­da in­şa­atı­na baş­la­na­cak­tır. Bu has­ta­ne­miz bit­ti­ğin­de ili­miz­de bu­lu­nan has­ta­la­rın dı­şa­rı­ya git­me­le­ri­ne engel ola­cak ve bu­ra­da te­da­vi sü­reç­le­ri baş­la­ya­cak­tır. Niğde'mize ha­yır­lı uğur­lu olsun." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
"NİĞDE ÖMER HA­LİS­DE­MİR ÜNİ­VER­Sİ­TE­Mİ­ZE YENİ FA­KÜL­TE­LER”
Ergun, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan‘ın onayı ile ku­ru­lan yeni fa­kül­te­le­ri sı­ra­la­ya­rak, Niğ­de­miz her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim­de de ha­ket­ti­ği­ni alı­yor dedi. Ergun söz­le­ri­nin de­va­mın­da, "Niğde'mize yap­mış ol­du­ğu­muz ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı da ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­re yö­ne­lik olan ça­lış­ma­la­rı­mız oluş­tu­ru­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mız sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ön­der­li­ğin­de Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­miz­de Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­ni, Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­ni ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­ni kur­duk. Ön­ce­ki dönem mil­let­ve­kil­le­ri­miz za­ma­nın­da baş­la­yan ve bizim dö­ne­mi­miz­de ta­mam­la­nan Tıp Fa­kül­te­si­nin bir bi­ri­mi olan On­ko­lo­ji bi­na­sı­nı ta­mam­la­ya­rak hiz­me­te almış bu­lun­mak­ta­yız. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­mi­ze ve ili­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun." dedi.
Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, hü­kü­met ko­na­ğı pro­je­si­nin baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 
HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI­NIN MALİYETİ 45 MİLYON TL
Hiz­me­te gel­di­ği­miz gün­den bu­gü­ne Niğ­de­mi­ze en iyi olanı, en güzel olanı ba­şar­mak için ça­lış­tık ve ça­lı­şa­ca­ğız diyen Ergun, "Dünya li­de­ri­miz, Cum­hur­baş­ka­nı­mız, genel baş­ka­nı­mız sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Ak Parti hü­kü­met­le­ri­miz ta­ra­fın­dan tüm ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi ili­miz­de de bir çok ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik. Niğde'li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze söz ver­di­ği­miz kent mey­da­nı pro­je­mi­zin bir aşa­ma­sı olan hü­kü­met ko­na­ğı yapım işi 6 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le yer tes­li­mi ya­pıl­mış ve in­şa­at aşa­ma­sı­na baş­la­nıl­mış­tır. Yak­la­şık 15 bin met­re­ka­re alan­da ya­pı­la­cak olan hü­kü­met ko­na­ğı pro­je­miz yak­la­şık 45 mil­yon li­ra­ya mal ola­cak ve 550 günde tes­lim edi­le­cek­tir. Niğde'mize ha­yır­lı ve uğur­lu olsun." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)