İYİ Parti'den sert tepki

İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı Genel İdare Ku­ru­lu (GİK) üyesi Mümin İnan ve İYİ Parti Niğde İl Baş­ka­nı İbra­him Uzun, ABD Baş­ka­nı Joe Biden'ın sözde 'Er­me­ni soy­kı­rı­mı'nı kabul et­ti­ği­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tık­la­rı açık­la­may­la sert tepki gös­ter­di­ler.

SİYASET 25.04.2021, 14:43 25.04.2021, 14:44
İYİ Parti'den sert tepki


İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı Genel İdare Ku­ru­lu (GİK) üyesi Mümin İnan ve İYİ Parti Niğde İl Baş­ka­nı İbra­him Uzun, ABD Baş­ka­nı Joe Biden'ın sözde 'Er­me­ni soy­kı­rı­mı'nı kabul et­ti­ği­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tık­la­rı açık­la­may­la sert tepki gös­ter­di­ler.
İnan ve Uzun yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­da; "Dün­ya­nın en büyük ka­ti­li Ame­ri­ka'nın Baş­ka­nı Joe Biden sözde “Er­me­ni ko­nu­su­nu” rezil bir şe­kil­de soy­kı­rım ola­rak kabul edi­yor ol­ma­sı kabul edi­le­mez. Biden denen şar­la­ta­nın bu söz­le­ri ve tavrı res­men Türk Mil­le­ti'nin onuru, gu­ru­ru ve soylu ta­ri­hi­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­dır. Bi­lin­me­li­dir ki; Dün­ya­da en büyük soy­kı­rım suç­lu­su Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'dir.
Bu kabul edi­le­mez du­ru­mun özel­lik­le 23 Nisan ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen te­le­fon gö­rüş­me­si­nin ar­ka­sın­dan hız ka­zan­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü­dür. Bu gö­rüş­me­si­nin içe­ri­ği bu mil­let ile resmi ola­rak pay­la­şıl­ma­lı­dır.
Bu sü­reç­te sözde soy­kı­rım söy­lem­le­ri­ni kul­lan­mak is­te­yen bazı ke­sim­le­rin Türk coğ­raf­ya­sın­da se­vinç çığ­lık­la­rı at­ma­sı, açık­la­ma­la­ra yer ver­me­le­ri­nin ise ol­duk­ça ma­ni­dar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Er­me­ni Soy­kı­rı­mı bu top­rak­lar­da ya­şan­dı ve ada­le­ti bu top­rak­lar­da sağ­lan­ma­lı­dır.” di­yen­le­ri ise şid­det­le kı­na­dı­ğı­mı­zı, Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si’nin Eş Baş­ka­nı ol­may­la övü­nen­le­ri unut­ma­dı­ğı­mı­zı ve bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğı­mız­dan emin ol­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz.
Kanlı ta­rih­le­rin­de zorla is­ti­la et­tik­le­ri ve top­rak­la­rın asıl sa­hip­le­ri olan 70 mil­yon Kı­zıl­de­ri­li'yi doğ­ru­dan ve­ya­hut sis­te­ma­tik ve bi­linç­li ola­rak kat­le­den, Vi­et­nam'da 4 mil­yon, Kore'de 3 mil­yon, Kam­boç­ya ve Laos'da 1 mil­yon, Af­ga­nis­tan'da 1.5 mil­yon, Irak'ta 1 mil­yon­dan fazla, Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki'de atom bom­ba­sı ile 350 bin in­sa­nın ve bir çok ülke top­ra­ğın­da daha mil­yon­lar­ca in­sa­nın ca­nı­na sebep olan Ame­ri­ka'nın şı­ma­rık baş­ka­nı Biden kalk­mış, tarih bo­yun­ca ül­ke­si­ne ve va­ta­nı­na hiz­met eden ha­in­lik içe­ri­sin­de bu­lun­ma­yan, ül­ke­de ken­di­le­ri­ni asla azın­lık ola­rak gör­me­yen er­me­ni va­tan­daş­la­rı­mız üze­rin­den dünya ge­ne­lin­de derin bir sözde soy­kı­rım pro­pa­gan­da­sı yap­ma­ya baş­la­dı.
Bu de­ğer­le­ri­mi­zin bü­tü­nü­ne ya­pı­lan bir sal­dı­rı­dır. İkti­dar bu ko­nu­da so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li, ik­ti­dar eli ile za­yıf­la­tı­lan güzel ül­ke­miz Tür­ki­ye'yi basit ve ge­çiş­ti­ril­miş sos­yal medya twe­et­le­ri ile değil, ge­rek­ti­ği gibi sa­vun­ma­lı­dır. Biz­ler bu du­ru­ma zemin ha­zır­la­yan­la­rı ve bunu fır­sat bilen her­ke­si ve her sis­te­mi lanet ile kı­nı­yor, ger­çek­le­rin sak­la­na­maz bir huyu ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tıp, tek ger­çe­ğin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ve onur­lu mil­le­ti olu­ğu­nu ha­tır­la­tı­rız. Bu­ra­dan va­ta­nı uğ­ru­na ca­nı­nı ver­miş, kat­li­am­la­ra uğ­ra­tıl­mış Yüce Türk Mil­le­ti­ni se­lam­lı­yor, rah­met ile anı­yor, ya­lan­la­ra sa­rı­lan­la­rı da hem ta­ri­hin hem de Allah'ın ada­le­ti­ne ha­va­le edi­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.

Haber Bül­te­ni

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)