13.10.2018, 17:05

Terör ve Alkol Başa Bela

Tür­ki­ye­miz­de bazı ke­sim­ler ta­ra­fın­dan do­ku­nul­maz kı­lı­nan alkol il­le­ti­nin dün­ya­yı sar­san terör ey­lem­le­rin­den bir farkı yok­tur.
Te­rö­rist­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len terör ey­lem­le­rin­de, sal­dı­rı­la­rın­da 2016 yı­lın­da 34 bin kişi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­tir.
Her yıl 2,8 mil­yon in­sa­nın ölü­mü­ne sebep olan alkol yer yü­zü­nü kana bu­la­yan terör sal­dı­rı­la­rın­dan daha fazla can alı­yor ve can ve­ri­li­yor.
Terör sal­dı­rı­la­rın­da can ve­ren­le­re oran­la 82 kat daha fazla alkol can alı­yor ve ölüm­cül etki gös­te­ri­yor.
Al­kol­lün asrın en büyük terör me­ka­niz­ma­sı ol­du­ğu­nu göz­ler önüne seren ra­kam­lar adeta dudak uçuk­la­tı­yor.
Alkol alan ki­şi­ler­de kan­ser, di­ya­bet ve ölüm­cül has­ta­lık hi­per­tan­si­yon, verem, kalp yet­mez­li­ği, ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı te­tik­le­yi­ci­si ol­du­ğı say­gın tıp oto­ri­te­le­ri ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­tir.
Alkol alan ki­şi­le­rin ci­na­yet ve tra­fik ka­za­la­rın­da ölen­le­rin sa­yı­sı %80'lere da­yan­mak­ta­dır. Tra­fik ka­za­la­rı­nın %80'ini al­kol­lü araç kul­la­nan­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır.
Dünya gün­de­mi­ni sar­san kanlı ey­lem­ler ba­sın­da ba­kıl­dı­ğın­da ise al­ko­lün in­san­lı­ğın baş be­la­sı ol­du­ğu ra­hat­lık­la söy­le­ne­bi­lir ve gö­rün­mek­te­dir.
Dün­ya­da­ki terör olay­la­rın­da ölen­ler­den al­kol­le ölen­le­rin ölüm oran­la­rı 934 kat faz­la­dır. İspan­ya’da terör olay­la­rın­da ölen­le­rin 15 katı alkol alan­lar­da ölüm olayı ger­çek­leş­miş­tir.
Nor­veç’te terör olay­la­rın­da ölen­le­rin sa­yı­sı­nın 434 katı fazla insan al­kol­den öl­müş­tür. Al­kol­den ölen­le­rin oranı bütün ölüm olay­la­rı­nın %70'ine kar­şı­lık bu­lu­yor.
Ül­ke­miz­de de al­kol­den ölen­le­rin sa­yı­sı azım­sa­na­ma­ya­cak oran­da­dır.
Müs­lü­man bir ülke ol­ma­mı­za rağ­men alkol kul­la­nı­mın­dan aile­le­rin eko­no­mik du­ru­mu za­yıf­lı­yor. Aile hu­zu­ru bo­zu­lu­yor. Ocak­lar sö­nü­yor, al­ko­le bağlı bo­şan­ma­lar ar­tı­yor. Al­ko­le bağlı ci­na­yet­ler ço­ğa­lı­yor.
Ce­nab-ı Allah al­ko­lü haram kıl­mış. 
Niçin haram kıl­mış? 
İnsa­nın bey­ni­ni uyuş­tur­du­ğu ve ça­lış­maz et­ti­ği için­dir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?