16.01.2017, 09:15

Tür­ki­ye Düş­man­la­rı­nın Eko­no­mik Oyun­la­rı

Ül­ke­mi­zin iç ve dış düş­man­la­rı  şim­di­ye kadar çe­şit­li eko­no­mik ve si­ya­si, st­ra­te­jik, sos­yal vb. yol­la­ra baş­vu­ra­rak gücümüzü yok etmek, önü­mü­zü kes­mek amaç­lı oyun­lar oy­nadılar ve oy­nuyorlar. 


1950'lerden bu yana as­ke­ri dar­be­ler, sağ-sol da­va­sı, Ale­vi-Sün­ni davası, 1980 yıl­la­rın­da baş­la­yıp 40 yıl­dır süren Asa­la-PKK terör ör­güt­le­ri ile as­ke­r ve polisimiz mü­ca­de­le ope­ras­yon­la­rı yapıyor. PKK terör Ör­gü­tü­nün dev­let mal­la­rı­na ve halka ver­di­ği zarara 100 mil­yar do­lar­lık har­ca­ma ya­pıl­mak­la kal­ma­yıp bin­ler­ce şehit ver­miş bir ül­ke­yiz. 
Mü­ca­de­le­miz bununlada kal­ma­mış kar­şı­mı­za bir de PYD, DEAŞ, DHKP-C gibi terör ör­güt­le­rini ba­şı­mı­za bela ettiler ve on­lar­la da mü­ca­de­le edi­yo­ruz. 


PYD ve DEAŞ İle mü­ca­de­le için as­ke­ri­miz ve po­li­si­miz dış­tan gelen bu terör ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le için Su­ri­ye'de Irak'ta sa­va­şı­yor. Bir asır­dır Tür­ki­ye'de iç ve dış düş­man­la­rı­mız mü­ca­de­le edi­yor güçlü Tür­ki­ye ol­ma­sı­nı ön­le­mek için ça­lı­şı­yor­lar.


15 Tem­muz'da iç ve dış düş­man­la­rı­mız as­ke­ri dar­bey­le ül­ke­mi­zi işgal etmek için uğ­raş­tı­lar ama halk ve dev­let en­gel­le­di. FETÖ 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­minde mil­yon­lar­ca eko­no­mik, sos­yal çö­kün­tü, psi­ko­lo­jik zarar ver­miş­tir. 


Şim­di­de Fitch, S ve P, PKK, PYD, BM, NATO, FETÖ gibi kı­sal­tıl­mış isim­ler­le anı­lan terör ör­güt­le­riy­le FETÖ'nün dar­be­de elde ede­me­di­ği­ni ve yarım bı­rak­tı­ğı işi ta­mam­la­mak için son hamle olan fi­nan­sal te­tik­çi­lik denen ör­güt­ler ve diğer ka­pi­tal fi­nans ope­ras­yon tim­le­ri­nin amacı euroyu do­la­rı yük­selt­mek­tir. Ül­ke­miz­de do­la­rın yük­sel­me­si­nın ar­ka­sın­da bun­lar var­dır. Bun­lar ka­pi­ta­liz­min öncü kuv­vet­le­ri­dir. Bu öncü kuv­vet­le­rin diğer adı da Li­bor­dur. He­pi­mi­zin bil­di­ği gibi ön­ce­ki ay­lar­da Moddys Tür­ki­ye'nin kredi no­tu­nu dü­şür­müş­tü. Şim­diy­se Fitch kredi no­tu­nu Ocak ayın­da dü­şü­ne­ce­ği­ni açık­la­yıp nöbet sa­va­şı­nı ye­ri­ne ge­ti­recek. 


Çe­şit­li ba­ha­ne­ler üre­tip Tür­ki­ye'nin kredi no­tu­nu dü­şü­ren ve dü­şü­recek olan bu sa­tıl­mış ka­pi­ta­liz­min hain ku­ru­luş­la­rı biz­den daha kötü eko­no­mik du­ru­mu bozuk olan ül­ke­le­re göz yum­mak­ta­dır. Bu batı ku­ru­lu­şu olan ör­güt­ler is­ten­me­yen dev­let­le­rin eko­no­mi­si­ne mü­da­ha­le için ku­rul­muş­lar­dır. 


Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri ve Av­ru­pa bir­li­ği eko­no­mi­si ça­tır­dı­yor, dolar ve eurosuna bir şey ol­mu­yor. Ama ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin para de­ğe­ri­ni bu yol­lar­la dü­şü­rü­yor­lar. İçerde ve dı­şar­da FETÖ Ör­gü­tü Tür­ki­ye üze­ri­ne oyun­lar oy­nu­yor, do­la­rın ve euro'nun yük­sel­me­si için spe­ki­las­yon­lar yap­ıyor.

Türk mil­le­ti bu oyun­la­ra gelip dolar ve dö­vi­ze gir­me­me­li düş­man­la­rın ek­me­ği­ne yağ sür­me­me­li. Dev­le­ti­ne ve mil­le­ti­ne gü­ven­me­li.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?