De­niz­Bank’tan Emek­li­le­re 1000 TL’ye Varan Pro­mos­yon

De­niz­Bank, emek­li­le­rin fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üret­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor.

ULUSAL GÜNDEM 16.03.2020, 10:25 16.03.2020, 10:27
De­niz­Bank’tan Emek­li­le­re 1000 TL’ye Varan Pro­mos­yon
De­niz­Bank, emek­li­le­rin fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üret­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor. 
Banka, 3 yıl bo­yun­ca ma­aşı­nı De­niz­Bank’tan alma sözü veren emek­li müş­te­ri­le­ri­ne 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı su­nu­yor.
Emek­li­le­re “Hür­met­le­ri­miz­le” yak­la­şı­mı­nı be­nim­se­yen De­niz­Bank, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ile im­za­la­dı­ğı pro­to­kol kap­sa­mın­da ma­aşı­nı 3 yıl bo­yun­ca ban­ka­dan alma sözü veren emek­li müş­te­ri­le­ri­ne maaş mik­tar­la­rı ile oran­tı­lı ola­rak 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 850 TL, 2500 TL ve üzeri için ise 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı sağ­lı­yor.
Aynı za­man­da emek­li­ler %0,99 faiz ora­nıy­la 60 aya varan va­de­ler­le ih­ti­yaç kre­di­si im­ka­nın­dan fay­da­la­nır­ken; emek­li ta­nı­dık­la­rı­nı De­niz­Bank’a yön­len­di­ren her­ke­se, yön­len­dir­dik­le­ri her emek­li ta­nı­dık­la­rı için 100 TL nakit he­di­ye edi­li­yor.
Emek­li­le­re özel fır­sat ve avan­taj­lı kam­pan­ya­lar
Özel sek­tör ban­ka­la­rı için­de ilk­le­re imza ata­rak emek­li müş­te­ri­le­ri­ne ay­rı­ca­lık­lı hiz­met sun­duk­la­rı­nı be­lir­ten De­niz­Bank Bor Şube Mü­dü­rü Kemal Coş­kun, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Emek­li­le­re ve­ri­len de­ğe­rin bir ül­ke­nin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin önem­li gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la yıl­lar­ca ça­lış­mış, üret­miş emek­li­le­ri­mi­ze sun­du­ğu­muz kam­pan­ya­la­rı­mız ve kredi ola­nak­la­rı­mız ile fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üre­te­rek ha­yat­la­rı­nın bu güzel dö­ne­mi­ni daha kon­for­lu ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Bu kap­sam­da 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı sağ­la­dı­ğı­mız müş­te­ri­le­ri­miz, %0,99 faiz ora­nı­mız­la 60 aya varan va­de­ler­de sun­du­ğu­muz kre­di­miz ile borç­la­rı­nı tek bir çatı al­tın­da top­la­ya­rak tak­sit­le­ri­ni dü­şü­rüp büyük ödeme fır­sa­tı elde ede­bi­lir­ler” dedi.
De­niz­Bank ola­rak böl­ge­de emek­li­le­rin ilk ter­cih et­ti­ği banka olma he­de­fiy­le fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­ten Kemal Coş­kun, “Emek­li hiz­met pa­ke­ti kap­sa­mın­da maaş müş­te­ri­le­ri­miz Bor Şu­be­miz­de işlem ön­ce­li­ği, uygun fa­iz­li ih­ti­yaç kre­di­le­ri, acil nakit ih­ti­ya­cı için Kur­ta­ran Hesap, in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğın­dan üc­ret­siz ha­va­le ve EFT im­ka­nın­dan fay­da­la­na­bi­li­yor. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’deki ve dün­ya­da­ki tüm ATM’ler­den üc­ret­siz para çekme ve hesap ba­ki­ye­si sor­gu­la­ma, va­de­li mev­du­ata özel faiz oran­la­rı ve hesap iş­le­tim üc­re­ti mu­afi­ye­ti fır­sat­la­rı­nı su­nu­yo­ruz. Önü­müz­de­ki dö­nem­de de emek­li­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı ya­kın­dan takip et­me­ye ve on­la­rın ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
EMEK­Lİ BONUS’UN SAĞ­LA­DI­ĞI AVAN­TAJ­LAR
De­niz­Bank ay­rı­ca kredi kartı Emek­li Bonus ile de kart sa­hi­bi emek­li müş­te­ri­le­ri­ne Bonus aile­si­nin tüm özel­lik­le­ri sağ­lı­yor. Emek­li Bonus ile alış­ve­riş­ler tak­sit­len­di­re­bi­li­yor, ya­pı­lan har­ca­ma­lar­dan bonus ka­za­nı­la­bi­li­yor, bi­rik­ti­ri­len bo­nus­lar ile prog­ram or­tak­la­rın­dan be­da­va alış­ve­riş ya­pı­la­bi­li­yor. Oto­ma­tik fa­tu­ra ödeme ta­li­ma­tı, ec­za­ne, ti­yat­ro-si­ne­ma har­ca­ma­la­rın­da in­di­rim fır­sat­la­rı ile te­si­sat arı­za­sı, çi­lin­gir, cam kı­rıl­ma­sı gibi asis­tan hiz­met­le­ri emek­li müş­te­ri­le­re özel su­nu­lan ay­rı­ca­lık­lar ara­sın­da yer alı­yor.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)