İkinci El Araç Alım-Sa­tı­mı Ya­pan­lar Dik­kat!

Yılda 7.5-8 mil­yon araç el de­ğiş­ti­ri­yor. Son dö­nem­de sıfır araç stok­la­rı­nın tü­ken­me­si ne­de­niy­le ikin­ci el pi­ya­sa­sı bir hayli ha­re­ket­li. Araç fi­yat­la­rın­da da bir yılda yüzde 60-70 ci­va­rın­da artış oldu.

ULUSAL GÜNDEM 20.02.2020, 11:02 20.02.2020, 11:04
İkinci El Araç Alım-Sa­tı­mı Ya­pan­lar Dik­kat!
Yılda 7.5-8 mil­yon araç el de­ğiş­ti­ri­yor. Son dö­nem­de sıfır araç stok­la­rı­nın tü­ken­me­si ne­de­niy­le ikin­ci el pi­ya­sa­sı bir hayli ha­re­ket­li. Araç fi­yat­la­rın­da da bir yılda yüzde 60-70 ci­va­rın­da artış oldu.
Tüm ya­tı­rım araç­la­rın­dan fazla ka­zan­dı­ran ikin­ci el pa­za­rı, kâr amaç­lı alım-sa­tım iş­ta­hı­nı da ar­tır­dı. Dok­tor, memur araba alıp sa­tı­yor. Her­kes ga­le­ri­ci­le­rin işini yap­ma­ya baş­la­dı. Ancak bu sa­tış­lar­dan elde edi­len kârın ver­gi­si öden­mi­yor. Ti­ca­ri fa­ali­ye­ti ol­ma­yan ki­şi­le­rin bu ham­le­si­ne karşı yeni ön­lem­ler gün­dem­de. Bir yılda 3.5 mil­yon ara­cın ka­yıt­dı­şı sa­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten İstan­bul Mo­tor­lu Araç Sa­tı­cı­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı ve İTO Mec­lis Üyesi Hay­ret­tin Er­te­mel, in­ter­net üze­rin­den ikin­ci el araç sa­tı­mın­da, T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı, eks­per­tiz ra­po­ru ve ruh­sat bil­gi­le­ri­nin gi­ril­me­si gibi zo­run­lu­luk­la­rın ge­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da il­gi­li ba­kan­lık­la­ra ta­lep­te bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
500 adet sa­tan­lar var
İnter­net üze­rin­den ya­pı­lan sa­tış­la­rın yüzde 63’ünün bi­rey­sel satış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­te­mel, “5 ve üzeri ilan veren kişi sa­yı­sı 200 bin. Sa­tı­cı şahıs ama 500 üzeri satış ya­pı­yor. Ne bir vergi lev­ha­sı var ne bir dük­ka­nı var. Bu­ra­da dev­le­ti­miz zarar gö­rü­yor. Ay­rı­ca, su­is­ti­mal­ler­den do­la­yı tü­ke­ti­ci­ler mağ­dur olu­yor. Bu du­rum­la­rı Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nda yap­tı­ğı­mız gi­ri­şim­ler­de sü­rek­li gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz” dedi.
No­ter­ler liste çı­ka­rı­yor
Bir­kaç ay için­de dü­zen­le­me­nin dev­re­ye gi­re­ce­ği­ne işa­ret eden Er­te­mel, “As­lın­da bu süreç baş­la­dı. No­ter­le­re Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’ndan ya­zı­lar gi­di­yor. No­ter­ler­den artık bir yıl içe­ri­sin­de 2 ve ya 3’ten fazla araç alıp sa­tan­la­rın lis­te­si­ni is­te­me­ye baş­la­dı­lar” diye ko­nuş­tu.

Kaynak: Posta Gazetesi

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)