Üc­ret­siz Maske Kodu Gel­me­yen­ler Ne Ya­pa­cak?

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, üc­ret­siz maske da­ğı­tı­mı ile il­gi­li önem­li bir açık­la­ma yaptı.

ULUSAL GÜNDEM 18.04.2020, 15:51 18.04.2020, 15:53
Üc­ret­siz Maske Kodu Gel­me­yen­ler Ne Ya­pa­cak?

Maske kodu gel­me­yen­le­rin ec­za­ne­ye mü­ra­ca­at ede­rek maske ala­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, Ba­kan­lık Bil­kent Yer­leş­ke­si'nde video kon­fe­rans yön­te­miy­le ger­çek­le­şen Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mas­ke­siz so­ka­ğa çık­ma­nın ya­sak­lan­ma­sı ar­dın­dan üc­ret­siz maske da­ğı­tı­mı­na baş­la­yan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın uy­gu­la­ma­sı ile il­gi­li Bakan Koca, önem­li bir açık­la­ma yaptı.
Üc­ret­siz maske kodu gel­me­yen­ler ne ya­pa­cak?
Te­le­fo­nu­na üc­ret­siz maske kodu gel­me­yen va­tan­daş­lar için Bakan Koca, "Mas­ke­ler va­tan­da­şı­mız üc­ret­siz da­ğı­tı­la­cak. Mesaj gel­me­yen ki­şi­ler için de ec­za­ne­ye mü­ra­ca­at edil­di­ğin­de kim­lik doğ­ru­la­ma­sı ile mas­ke­le­ri­ni ala­bi­le­cek­ler" dedi. Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Mahmut Aktaş 3 yıl önce
Ben ıst gaziosmanpaşa da2aydir kizimdakaliyorum memleketime donemi yorum maskemi nasıl alacağım