12.02.2018, 17:26

Ya Olacağız, Ya Öleceğiz

 Tür­ki­ye mu­az­zam bir mü­ca­de­le içe­ri­sin­de, Türk mil­le­ti var­lı­ğı­na, bir­li­ği­ne ve sar­sıl­maz be­ka­sı­na göz diken şer odak­la­rıy­la he­sap­laş­ma sü­re­cin­de­dir. Ya ola­ca­ğız, ya öle­ce­ğiz düs­tu­ru ile çık­tı­ğı­mız yolda kah­ra­man as­ke­ri­miz huzur için, gü­ven­lik için, fe­rah­lık için, refah için Afrin’e bir yıl­dı­rım gibi inmiş ha­re­kat üçün­cü haf­ta­sı­nı ge­ri­de bı­rak­mış­tır.
Şanlı bay­ra­ğı­mız sı­ra­sı ile önce Bur­se­ya ar­dın­dan 915. te­pe­de Ezan-ı Mu­ham­med se­da­sı ile bir­lik­te dal­ga­lan­mış­tır. Lafa geldi mi Ata­türk’ün par­ti­si­yiz diyen ana mu­ha­le­fet par­ti­si başta olmak üzere sol ce­na­hın ne­re­dey­se ta­ma­mı An­ka­ra’da, İstan­bul’da, Ga­zi­an­tep’te sivil hal­kı­mı­zın ca­nı­na kast eden te­rö­rist­le­rin te­pe­si­ne binen kah­ra­man or­du­mu­zun ba­si­re­ti ve mu­zaf­fe­ri­ye­ti ile Afrin’de ol­ma­sın­dan, Bur­se­ya ve 915. te­pe­de şanlı bay­ra­ğı­mı­zın dal­ga­lan­ma­sın­dan ra­hat­sız bir port­re çiz­mek­te­dir. Sanki bir savaş mu­ha­ta­bız var­mış­ça­sı­na “barış, barış, barış” diye hay­kı­ran­lar te­rör­le ve te­rö­rist­le barış, te­rö­riz­me karşı pes et­mek­tir bil­me­mek­te­dir, aziz va­ta­nı sa­vun­mak­tan bir ha­ber­ler­dir. Kah­ra­man or­du­mu­zun ba­si­re­ti ve mu­zaf­fe­ri­ye­ti ile devam eden ha­re­kâ­tı su­lan­dır­mak için ÖSO’ya sal­dı­ran, türlü türlü hayal mah­su­lü id­di­ala­ra bel bağ­la­yan ana mu­ha­le­fet par­ti­si ve ken­di­ni sözde aydın ilan eden, si­ya­set ar­tı­ğı üç beş ken­di­ni bil­mez Kan­dil’de ha­zır­lan­mış bir bil­di­ri­ye imza atıp sa­va­şın dur­du­rul­ma­sı­na, so­run­la­rın di­ya­log­la çö­zül­me­si­ne çağ­rı­da bu­lun­mak­ta­dır! Ha­ya­sız­lı­ğın, gayrı mil­li­li­ğin bu ka­da­rı­na ancak pes denir. Şe­hi­de ağ­la­ma­yan, te­rö­re ve te­rö­riz­me milli bir tepki gös­ter­me­yen lakin dev­le­tin te­rör­le mü­ca­de­le nok­ta­sın­da hemen ayağa kal­kan ta­bip­ler odası çok şükür hak et­ti­ği iti­bar­da bir mu­ame­le gö­recek. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın biz­zat işa­re­ti doğ­rul­tu­sun­da gayrı milli olu­şum­la­ra zo­run­lu üye­lik ve zo­run­lu aidat saf­sa­ta­sı son bu­lu­yor ay­rı­ca hiç­bir kamu kay­na­ğın­dan ya­rar­lan­ma­la­rı da artık müm­kün değil. En önem­li­si zaten Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile isim­le­ri­nin ba­şı­na al­dık­la­rı “Tür­ki­ye” iba­re­si bu şer odağı oda­lar­dan alı­nı­yor. Zey­tin­da­lı ope­ras­yo­nu Afrin’de ol­du­ğun­dan zi­ya­de Tür­ki­ye’de de ka­za­nım­la­ra ve­si­le ol­muş­tur, Türk düş­man­la­rı­nın ete­ği­nin al­tın­da sak­la­nan­la­rı ve on­la­rın kirli yüz­le­ri­ni, kötü emel­le­ri­ni de­şif­re et­miş­tir. Dev­le­ti­mi­ze karşı hain emel­le­ri olan, hayrı an­ma­yan, şer dolu ne kadar olu­şum varsa gayrı milli tutum ve yak­la­şım­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı tek tek ala­cak­lar­dır.Hiç ina­nan ile inan­ma­yan bir olur mu? İnanan ve içe­ri­sin­de inanç dolu olan­lar her daim inan­ma­ya­na kı­yas­la daha çok ve daha hızlı he­de­fe ula­şan­lar­dır. İnanç­la mil­let büyür dev­le­ti­ni bü­yü­tür, mil­let yük­se­lir dev­le­ti­ni yük­sel­tir. Afrin Ha­re­kâ­tı ha­se­biy­le şuana dek gerek leş­ker-i ga­za­da ge­rek­se leş­ker-i duada ordu olan bu mil­let inan­mış­lı­ğın ve mevzu va­tan­sa ge­ri­si te­fer­ru­at­tır mil­li­li­ği­nin hak­kı­nı en iyi şe­kil­de ver­miş­tir. Allah bu mil­let­ten razı olsun, bu mil­le­tin bir­li­ği­ni daim etsin…
Yorumlar (1)
Ahmet ERİÇ 5 yıl önce
çok güzel anlatmışsın kardeşim. emeğine sağlık. selamlar.
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?