"Akkaya Barajını Temizleyeceğiz"

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, "81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz." dedi.

GÜNDEM 27.07.2019, 17:52 27.07.2019, 17:56

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, "81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz." dedi.


çe­şit­li te­mas­lar­da blun­mak için kente gelen bakan Kurum, Bor Be­le­di­ye­si'ni zi­ya­ret ede­rek, Baş­kan Ser­kan Baran ile ma­ka­mın­da gö­rüş­tü.

Bor il­çe­sin­de­ki ta­ri­hi sit alan­la­rı­nı gezen Bakan Kurum, va­tan­daş­la­ra soh­bet etti, Ak­ka­ya Ba­ra­jı ve Niğde Be­le­di­ye­si ileri bi­yo­lo­jik arıt­ma te­sis­si in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de buldu.

Niğde Va­li­li­ği zi­ya­re­tin­de Bakan Kurum, ken­di­ni kar­şı­la­yan Sıfır Atık pro­je­si kap­ma­sın­da "kah­ra­man çev­re­ci" iki ço­cu­ğa oyun­cak he­di­ye etti, ma­dal­ya taktı.

Kurum, va­li­lik top­lan­tı sa­lo­nun­da il de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kah­ra­man­lar di­ya­rı Niğde'nin Sel­çuk­lu, Os­man­lı ve Roma dö­ne­mi­ne ta­nık­lık eden gü­zi­de bir şehir ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bu güne kadar Niğde'ye AK Parti ik­ti­dar­la­rı dö­ne­min­de 15 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Bakan kurum, "Bu 15 mil­ya­rın 3 mil­ya­rı da ba­kan­lı­ğı­mız bün­ye­sin­de ya­ğı­lan ya­tı­rım­lar, 500 mil­yon li­ra­lık devam eden ya­tı­rım­la­rı­mız var. Bugün de sayın Cum­hur­baş­ka­mı­zın açık­la­dı­ğı ma­ni­fes­to çer­çe­ve­sin­de şehir ve il­çe­le­ri­miz için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken önem­li ka­ra­la­rı aldık. Hızlı bir şe­kil­de 2023'ün Niğde'si için de bu pro­je­le­ri uy­gu­lu­yor ola­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kurum, Niğde mer­kez­de atık su ar­tı­ma te­si­si pro­je­si bu­lun­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak, şun­la­rı kay­det­ti:

"224 bin nü­fu­sa ye­tecek ve 2040 yı­lı­na kadar Niğ­de­mi­ze ye­te­bi­lecek ka­pa­si­te­de­ki ar­tı­ma te­si­si­mi­zi ba­kan­lı­ğı­mız bün­ye­sin­de, İller Ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ve be­le­di­ye­miz eliy­le ya­pı­yo­ruz. Bu pro­je­yi 2020 yılı so­nu­na kadar bi­ti­re­ce­ğiz. Pro­je­nin bitiş ta­ri­hi­ni öne çe­ki­yo­ruz. Ak­ka­ya Ba­ra­jın­da ter­te­miz şe­kil­de su­la­ma ya­pı­la­bil­me­si ama­cıy­la da bu ba­ra­jı­mı­zı te­miz­le­miş ola­ca­ğız. Ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur suyu Niğde mer­kez­de aynı hat gü­zer­ga­hı üze­rin­de gi­di­yor, ayrık sis­tem yok. 2020 yılı için­de arıt­ma te­si­si­mi­zin ta­mam­lan­ma­sıy­la aynı yıl için­de ka­na­li­zas­yo­nu­mu­zu atık su­yu­mu­zu ayı­ra­cak sis­te­me ge­çi­yo­ruz. 81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz. İma­la­tı­nı TOKİ yapıp Niğ­de­li va­tan­daş­la­rı­mı­za he­di­ye etmiş ola­cak. Mil­let Bah­çe­mi­zin için­de ge­zin­ti alan­la­rı, mil­let kı­ra­at­ha­ne­si, kü­tüp­ha­ne­si­nin ol­du­ğu bi­sik­let ve yü­rü­me yol­la­rı­nın ol­du­ğu çok önem­li bir pro­je­yi de şehir mer­ke­zi­ne ka­vuş­tur­muş ola­ca­ğız. Mev­cut sta­tı­mı­zı özel ida­re­mi­ze, İller Ban­ka­sı­nın ve­re­ce­ği des­tek­le bir­lik­te ya­la­şık 7 bin kişi ka­pa­si­te­li bir stat­yum ya­pı­yo­ruz. Bu statı da Bu­cak­ça­yır mev­ki­si­ne ta­şı­mız olu­yo­ruz.

Eski rek­tör­lük­ten baş­la­yıp Hü­da­vent Hatun tür­be­si­ne kadar yak­la­şık 220 bin met­re­ka­re­lik alan­da bir mey­dan sözü ver­dik­le­rin­den bah­se­den Bakan Kurum, bu pro­je­yi de va­li­li­ğin ya­pıl­ma­sı, rek­tör­lü­ğün ve için­de bu­lu­nan okul­la­rın ta­şın­ma­sıy­la 2023 yı­la­na kadar söz ve­ril­di­ği şe­kil­de ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği­ni an­lat­tı.

Bakan Kurum, Kale Et­ra­fı Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­re, şöyle ko­nuş­tu:

"45 bin met­re­ka­re alan­da 456 hak sa­hi­bi­mi­zi il­gi­len­di­ren bu pro­je­ye baş­lı­yo­ruz. Niğde'de ta­ri­hin bize bı­rak­tı­ğı, önem­li ta­ri­hi eser­le­ri gün yü­zü­ne çı­ka­ra­cak, mev­cut­ta­ki ta­ri­hi eser­le­rin res­to­ras­yo­nuy­la bir­lik­te bu kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bu­ra­da­ki 456 hak sa­hi­bi va­tan­da­şı­mı­zı Efen­di­bey Ma­hal­le­si'nde yap­tı­ğı­mız re­zerv ko­nut­la­ra on­lar­la an­laş­mak su­re­tiy­le ta­şı­ya­ca­ğız. Bu böl­ge­yi de Niğde'ye bir tu­rizm alanı ola­rak ka­zan­dı­ra­ca­ğız. İçinde butik otel­le­rin, ta­ri­hi ko­nak­la­rın ol­du­ğu, çok az katlı bizim ta­ri­hi­mi­ze kül­tü­rü­mü­ze uygun ya­pı­laş­ma­nın ol­du­ğu, kale ve et­ra­fıy­la bir­lik­te de bir çevre dü­zen­le­me­si pro­je­siy­le Niğde mer­kez­de kah­ra­man­lar di­ya­rı­na ya­kı­şa­cak çok önem­li bir pro­je­yi de ka­zan­dı­ra­ca­ğız."

Bor il­çe­si Orta Ma­hal­le­de ta­ri­hi eser­le­rin ve şehir mer­ke­zi­nin kül­tü­rel an­lam­da yoğun ya­şan­dı­ğı ta­ri­hi sit ala­nın­da sokak sağ­lık­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Kurum, içme suyu hat­la­rın­da 2020 yı­lın­da baş­la­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Derya ay 4 yıl önce
Bucak cayır da cayır bırakmadınız biraz şehir dışına yeşil alanların yok olmayacağı biryere yapın yeni starınızı