banner21

banner25
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Bor OSB’nin ulaşım sorunu çözülüyor
gaziantep escort

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Başkent Niğde Vakfı 29 yaşında

Baş­kent-Niğ­de Vakfı 25 Nisan 1992 yı­lın­da res­men ku­rul­muş ve bu yıl iti­ba­riy­le 29 ya­şı­nı dol­dur­du.

25 Nisan 2021 Pazar 14:28
Başkent Niğde Vakfı 29 yaşında


Baş­kent-Niğ­de Vakfı 25 Nisan 1992 yı­lın­da res­men ku­rul­muş ve bu yıl iti­ba­riy­le 29 ya­şı­nı dol­dur­du.
Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir açık­la­ma yapan Baş­kan Gök­han Buluş; Ku­ru­lu­şun­dan beri, Niğde’miz için ya­rar­lı proje ve fa­ali­yet­le­re katkı sağ­la­mak, hem­şeh­ri­le­ri­miz ara­sın­da sos­yal da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma­yı ar­tı­rı­cı or­ga­ni­zas­yon­lar yap­mak ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze eği­tim yar­dı­mı ve ben­ze­ri des­tek­ler gibi bir­çok işler yap­mış­tır.” Dedi.
Buluş, söz­le­ri­nin de­va­mın­da; “Vak­fı­mı­zın Niğ­de­li­le­ri bir araya ge­tir­me ça­ba­la­rı her zaman var ola­gel­miş­tir. Niğ­de­li öğ­ren­ci­le­re tah­sil sü­re­sin­ce ba­rın­ma im­kâ­nı sağ­la­yan NİĞDE YURDU bu ça­ba­la­rın şüp­he­siz en önem­li ör­ne­ği­dir. Ne yazık ki, hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin üstün ça­ba­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len söz ko­nu­su yurt 1980 ih­ti­la­li son­ra­sı ka­pa­tıl­mış ve bir daha açıl­ma­sı müm­kün ola­ma­mış­tır.
Yine aynı dö­nem­de mev­cut olan Niğ­de­li­ler Der­ne­ği de ka­pa­tı­lıp, fa­ali­yet­le­ri sona er­di­ril­miş ve yıl­lar­ca Niğde’mizi An­ka­ra’da tem­sil edecek yeni bir kurum or­ta­ya çık­ma­mış­tır. Son­ra­ki 10 yıl­lık pasif süre so­nun­da ger­çek­le­şen ilk ciddi te­şeb­büs, Vak­fı­mı­zın da ku­ru­lu­şu­na ve­si­le olan ve­1991 yı­lın­da Sayın C. Tay­yar Sa­dık­lar’ın ofi­sin­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­lar­da baş­la­yan ha­re­ket ol­muş­tur. Sayın Aktan Ye­di­er’in ça­ba­la­rıy­la eski Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Prof. Dr. Cafer Tay­yar Sa­dık­lar’ın Ofi­sin­de bir araya gelen 7-8 ki­şi­lik bir grup yak­la­şık 6 ay sü­rey­le ger­çek­leş­tir­dik­le­ri mun­ta­zam top­lan­tı­lar­da bir nüve oluş­tu­rur­lar ve or­ga­ni­ze et­tik­le­ri bir­kaç ye­mek­li top­lan­tı­da bü­rok­rat ağır­lık­lı bazı hem­şe­ri­le­ri­mi­zi bir araya ge­ti­rir­ler. Fakat 1991 yı­lı­nın bir erken seçim yılı ol­ma­sı; dö­ne­min he­ye­ca­nı için­de par­la­yan söz ko­nu­su ini­si­ya­tif­ler, Ekim ayın­da­ki se­çim­ler­le bir­lik­te et­kin­li­ği­ni baş­la­dı­ğı hızda yi­ti­rir; grup­lar ve mü­te­şeb­bis­ler da­ğı­lır gider. Ba­zı­la­rı bek­len­ti­le­ri kar­şı­lan­ma­dı­ğı için, ba­zı­la­rı seçim son­ra­sı olu­şan or­tam­da is­tek­le­ri az çok kar­şı­lan­dı­ğı için, diğer bir kısmı ise ümit­siz­li­ğe ka­pıl­dık­la­rı için… Daha sonra ümidi ve Niğde için bir şey­ler yapma is­te­ği kay­bol­ma­yan Sn. Yavuz De­mir­taş ve bir­kaç mü­te­şeb­bis, po­li­tik kay­gı­lar­dan, büyük id­di­alar­dan uzak, re­alist ve ger­çek­le­şe­bi­lir basit dü­şün­ce­le­rin hakim ol­du­ğu yeni bir ini­si­ya­tif baş­la­tıp, pra­tik dü­şün­ce­le­ri­ni ol­gun­laş­tır­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. Aktif Mü­te­şeb­bis üye sa­yı­sı­nın da ar­tı­rıl­dı­ğı bu yeni dö­nem­de başta Sayın Sa­dık­lar ve diğer Niğ­de­li Bakan ve Ve­kil­le­ri­miz olmak üzere, si­ya­si görüş farkı gö­zet­mek­si­zin, her konum ve mes­lek­ten hem­şeh­ri­le­ri­miz sa­ye­sin­de ini­si­ya­tif­le­ri güç ka­za­nıp, adım adım ger­çek­leş­me yo­lu­na girer. Baş­lan­gıç­ta der­nek ola­rak dü­şü­nü­len ku­ru­lu­şun, ya­pı­lan tar­tış­ma­lar so­nun­da Sayın C. Tay­yar Sa­dık­lar’ın öne­ri­si ile Vakıf ola­rak or­ga­ni­ze edil­me­si­nin daha uygun ola­ca­ğı ön­gö­rü­lüp, Baş­kent­te­ki Niğ­de­li­le­ri tem­sil et­ti­ği ger­çe­ği ile Baş­kent– Niğde Vakfı ola­rak be­nim­sen­miş­tir. Kasım 1991 - Şubat 1992 ara­sın­da mutat mü­te­şeb­bis­ler top­lan­tı­la­rın­da Va­kıf­la il­gi­li de­tay­lar gö­rü­şül­müş ve ye­mek­li top­lan­tı­lar­la ka­tı­lım sağ­lan­ma­ya gay­ret edil­miş­tir.
Bu arada Vak­fı­mı­zın Ana Söz­leş­me­si hu­kuk­çu hem­şeh­ri­le­ri­miz ve ko­nu­ya hâkim ki­şi­le­rin de­ğer­li kat­kı­la­rıy­la, kısa sü­re­de ha­zır­la­nıp, il­gi­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin olu­ru­na su­nul­muş­tur. Ku­ru­cu ola­rak 68 Ki­şi­lik rekor ka­tı­lım­la No­ter­de im­za­la­nan Ana Söz­leş­me daha sonra, Mart ayın­da Mah­ke­me ka­ra­rı da Sayın Hür­rem Ku­ba­lı’nın ça­ba­la­rıy­la kısa sü­re­de is­tih­sal edil­miş, 25 Nisan 1992 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te­de İlan ve Tes­ci­li ta­mam­lan­mış­tır. Yine 25 Nisan 1992 ak­şa­mı An­ka­ra She­ra­ton Otel­de ger­çek­leş­ti­ri­len gör­kem­li bir gece ile ku­ru­luş taç­lan­dı­rıl­mış ve ha­zır­la­nan ilk ‘’Vakıf Yıl­lı­ğı’’ da da­vet­li­le­re su­nu­la­bil­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la Vak­fı­mı­zın Ku­ru­luş günü ola­rak 25 NİSAN kabul edil­mek­te ve kut­lan­mak­ta­dır. Vak­fı­mı­zın Ku­ru­lu­şun­dan 29 yıl son­ra­ki bu­gün­le­re gel­me­sin­de görev alan tüm yö­ne­tim ku­rul­la­rı­na, kat­kı­la­rı­nı ve des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze yö­ne­tim ku­ru­lu adına te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım.
Say­gı­de­ğer hem­şeh­ri­le­ri­miz, Ku­ru­luş ve son­ra­sı ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me­den an­la­şı­la­ca­ğı üzere, ta­ma­men gö­nül­lü­ler­ce yö­ne­ti­len Vak­fı­mı­zın ha­ya­ti­ye­ti üye­le­ri­miz yanı sıra, diğer ha­yır­se­ver hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin gerek Burs/ Eği­tim Yar­dı­mı ama­cıy­la yap­tık­la­rı, ge­rek­se diğer ba­ğış­la­rı sa­ye­sin­de müm­kün ola­bil­mek­te­dir. He­pi­mi­zin az veya çok bu ça­ba­ya ka­tıl­ma­sı müm­kün­dür ve ge­rek­li­dir. Yö­ne­ti­mi­miz ola­rak gö­re­ve gel­di­ği­miz 20 Şubat 2020 den beri An­ka­ra ve Niğde’mizde Mil­let­ve­kil­le­ri­miz, Va­li­miz, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız, Rek­tö­rü­müz, bü­rok­rat­la­rı­mız, Sa­na­yi Ti­ca­ret ve mes­lek oda­la­rı­mız ve işa­dam­la­rı­mız ya­nın­da çok sa­yı­da hem­şe­ri­le­ri­miz­le te­ma­sa ge­çil­miş­tir. Bu kap­sam­da da­ya­nış­ma ve ya­pa­cak­la­rı­mız ko­nu­sun­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­muş­tur. Hem­şe­ri­le­ri­miz­le gö­rüş­me­le­ri­miz so­nu­cun­da üye sa­yı­mız ar­tı­rıl­mış fakat ye­ter­li ol­ma­mak­la be­ra­ber eş-dost, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rı­mı­zı Vakfa üye yapma gay­re­ti de bir başka bek­len­ti­miz olup, Co­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le her­han­gi bir kut­la­ma et­kin­li­ği ya­pa­ma­dı­ğı­mız Vak­fı­mı­zın 29. YI­LI­NI KUT­LAR he­pi­ni­zi bu çağrı ve iyi di­lek­le­rim­le se­lam­lar, sağ­lık ve esen­lik­ler di­le­rim.” Dedi. Haber Mer­ke­zi
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye
  mersin escort
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV