banner21

Başkent Niğde Vakfı 29 yaşında

Baş­kent-Niğ­de Vakfı 25 Nisan 1992 yı­lın­da res­men ku­rul­muş ve bu yıl iti­ba­riy­le 29 ya­şı­nı dol­dur­du.

GÜNDEM 25.04.2021, 14:28 25.04.2021, 14:29
Başkent Niğde Vakfı 29 yaşında


Baş­kent-Niğ­de Vakfı 25 Nisan 1992 yı­lın­da res­men ku­rul­muş ve bu yıl iti­ba­riy­le 29 ya­şı­nı dol­dur­du.
Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir açık­la­ma yapan Baş­kan Gök­han Buluş; Ku­ru­lu­şun­dan beri, Niğde’miz için ya­rar­lı proje ve fa­ali­yet­le­re katkı sağ­la­mak, hem­şeh­ri­le­ri­miz ara­sın­da sos­yal da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma­yı ar­tı­rı­cı or­ga­ni­zas­yon­lar yap­mak ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze eği­tim yar­dı­mı ve ben­ze­ri des­tek­ler gibi bir­çok işler yap­mış­tır.” Dedi.
Buluş, söz­le­ri­nin de­va­mın­da; “Vak­fı­mı­zın Niğ­de­li­le­ri bir araya ge­tir­me ça­ba­la­rı her zaman var ola­gel­miş­tir. Niğ­de­li öğ­ren­ci­le­re tah­sil sü­re­sin­ce ba­rın­ma im­kâ­nı sağ­la­yan NİĞDE YURDU bu ça­ba­la­rın şüp­he­siz en önem­li ör­ne­ği­dir. Ne yazık ki, hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin üstün ça­ba­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len söz ko­nu­su yurt 1980 ih­ti­la­li son­ra­sı ka­pa­tıl­mış ve bir daha açıl­ma­sı müm­kün ola­ma­mış­tır.
Yine aynı dö­nem­de mev­cut olan Niğ­de­li­ler Der­ne­ği de ka­pa­tı­lıp, fa­ali­yet­le­ri sona er­di­ril­miş ve yıl­lar­ca Niğde’mizi An­ka­ra’da tem­sil edecek yeni bir kurum or­ta­ya çık­ma­mış­tır. Son­ra­ki 10 yıl­lık pasif süre so­nun­da ger­çek­le­şen ilk ciddi te­şeb­büs, Vak­fı­mı­zın da ku­ru­lu­şu­na ve­si­le olan ve­1991 yı­lın­da Sayın C. Tay­yar Sa­dık­lar’ın ofi­sin­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­lar­da baş­la­yan ha­re­ket ol­muş­tur. Sayın Aktan Ye­di­er’in ça­ba­la­rıy­la eski Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Prof. Dr. Cafer Tay­yar Sa­dık­lar’ın Ofi­sin­de bir araya gelen 7-8 ki­şi­lik bir grup yak­la­şık 6 ay sü­rey­le ger­çek­leş­tir­dik­le­ri mun­ta­zam top­lan­tı­lar­da bir nüve oluş­tu­rur­lar ve or­ga­ni­ze et­tik­le­ri bir­kaç ye­mek­li top­lan­tı­da bü­rok­rat ağır­lık­lı bazı hem­şe­ri­le­ri­mi­zi bir araya ge­ti­rir­ler. Fakat 1991 yı­lı­nın bir erken seçim yılı ol­ma­sı; dö­ne­min he­ye­ca­nı için­de par­la­yan söz ko­nu­su ini­si­ya­tif­ler, Ekim ayın­da­ki se­çim­ler­le bir­lik­te et­kin­li­ği­ni baş­la­dı­ğı hızda yi­ti­rir; grup­lar ve mü­te­şeb­bis­ler da­ğı­lır gider. Ba­zı­la­rı bek­len­ti­le­ri kar­şı­lan­ma­dı­ğı için, ba­zı­la­rı seçim son­ra­sı olu­şan or­tam­da is­tek­le­ri az çok kar­şı­lan­dı­ğı için, diğer bir kısmı ise ümit­siz­li­ğe ka­pıl­dık­la­rı için… Daha sonra ümidi ve Niğde için bir şey­ler yapma is­te­ği kay­bol­ma­yan Sn. Yavuz De­mir­taş ve bir­kaç mü­te­şeb­bis, po­li­tik kay­gı­lar­dan, büyük id­di­alar­dan uzak, re­alist ve ger­çek­le­şe­bi­lir basit dü­şün­ce­le­rin hakim ol­du­ğu yeni bir ini­si­ya­tif baş­la­tıp, pra­tik dü­şün­ce­le­ri­ni ol­gun­laş­tır­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. Aktif Mü­te­şeb­bis üye sa­yı­sı­nın da ar­tı­rıl­dı­ğı bu yeni dö­nem­de başta Sayın Sa­dık­lar ve diğer Niğ­de­li Bakan ve Ve­kil­le­ri­miz olmak üzere, si­ya­si görüş farkı gö­zet­mek­si­zin, her konum ve mes­lek­ten hem­şeh­ri­le­ri­miz sa­ye­sin­de ini­si­ya­tif­le­ri güç ka­za­nıp, adım adım ger­çek­leş­me yo­lu­na girer. Baş­lan­gıç­ta der­nek ola­rak dü­şü­nü­len ku­ru­lu­şun, ya­pı­lan tar­tış­ma­lar so­nun­da Sayın C. Tay­yar Sa­dık­lar’ın öne­ri­si ile Vakıf ola­rak or­ga­ni­ze edil­me­si­nin daha uygun ola­ca­ğı ön­gö­rü­lüp, Baş­kent­te­ki Niğ­de­li­le­ri tem­sil et­ti­ği ger­çe­ği ile Baş­kent– Niğde Vakfı ola­rak be­nim­sen­miş­tir. Kasım 1991 - Şubat 1992 ara­sın­da mutat mü­te­şeb­bis­ler top­lan­tı­la­rın­da Va­kıf­la il­gi­li de­tay­lar gö­rü­şül­müş ve ye­mek­li top­lan­tı­lar­la ka­tı­lım sağ­lan­ma­ya gay­ret edil­miş­tir.
Bu arada Vak­fı­mı­zın Ana Söz­leş­me­si hu­kuk­çu hem­şeh­ri­le­ri­miz ve ko­nu­ya hâkim ki­şi­le­rin de­ğer­li kat­kı­la­rıy­la, kısa sü­re­de ha­zır­la­nıp, il­gi­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin olu­ru­na su­nul­muş­tur. Ku­ru­cu ola­rak 68 Ki­şi­lik rekor ka­tı­lım­la No­ter­de im­za­la­nan Ana Söz­leş­me daha sonra, Mart ayın­da Mah­ke­me ka­ra­rı da Sayın Hür­rem Ku­ba­lı’nın ça­ba­la­rıy­la kısa sü­re­de is­tih­sal edil­miş, 25 Nisan 1992 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te­de İlan ve Tes­ci­li ta­mam­lan­mış­tır. Yine 25 Nisan 1992 ak­şa­mı An­ka­ra She­ra­ton Otel­de ger­çek­leş­ti­ri­len gör­kem­li bir gece ile ku­ru­luş taç­lan­dı­rıl­mış ve ha­zır­la­nan ilk ‘’Vakıf Yıl­lı­ğı’’ da da­vet­li­le­re su­nu­la­bil­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la Vak­fı­mı­zın Ku­ru­luş günü ola­rak 25 NİSAN kabul edil­mek­te ve kut­lan­mak­ta­dır. Vak­fı­mı­zın Ku­ru­lu­şun­dan 29 yıl son­ra­ki bu­gün­le­re gel­me­sin­de görev alan tüm yö­ne­tim ku­rul­la­rı­na, kat­kı­la­rı­nı ve des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze yö­ne­tim ku­ru­lu adına te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım.
Say­gı­de­ğer hem­şeh­ri­le­ri­miz, Ku­ru­luş ve son­ra­sı ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me­den an­la­şı­la­ca­ğı üzere, ta­ma­men gö­nül­lü­ler­ce yö­ne­ti­len Vak­fı­mı­zın ha­ya­ti­ye­ti üye­le­ri­miz yanı sıra, diğer ha­yır­se­ver hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin gerek Burs/ Eği­tim Yar­dı­mı ama­cıy­la yap­tık­la­rı, ge­rek­se diğer ba­ğış­la­rı sa­ye­sin­de müm­kün ola­bil­mek­te­dir. He­pi­mi­zin az veya çok bu ça­ba­ya ka­tıl­ma­sı müm­kün­dür ve ge­rek­li­dir. Yö­ne­ti­mi­miz ola­rak gö­re­ve gel­di­ği­miz 20 Şubat 2020 den beri An­ka­ra ve Niğde’mizde Mil­let­ve­kil­le­ri­miz, Va­li­miz, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız, Rek­tö­rü­müz, bü­rok­rat­la­rı­mız, Sa­na­yi Ti­ca­ret ve mes­lek oda­la­rı­mız ve işa­dam­la­rı­mız ya­nın­da çok sa­yı­da hem­şe­ri­le­ri­miz­le te­ma­sa ge­çil­miş­tir. Bu kap­sam­da da­ya­nış­ma ve ya­pa­cak­la­rı­mız ko­nu­sun­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­muş­tur. Hem­şe­ri­le­ri­miz­le gö­rüş­me­le­ri­miz so­nu­cun­da üye sa­yı­mız ar­tı­rıl­mış fakat ye­ter­li ol­ma­mak­la be­ra­ber eş-dost, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rı­mı­zı Vakfa üye yapma gay­re­ti de bir başka bek­len­ti­miz olup, Co­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le her­han­gi bir kut­la­ma et­kin­li­ği ya­pa­ma­dı­ğı­mız Vak­fı­mı­zın 29. YI­LI­NI KUT­LAR he­pi­ni­zi bu çağrı ve iyi di­lek­le­rim­le se­lam­lar, sağ­lık ve esen­lik­ler di­le­rim.” Dedi. Haber Mer­ke­zi

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)