BERBERLER İŞ BAŞI YAPTI

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le yak­la­şık 51 gün önce ka­pı­la­rı­nı ka­pa­tan ku­aför, ber­ber, gü­zel­lik sa­lon­la­rı dün iti­ba­riy­le ka­pı­la­rı­nı müş­te­ri­le­ri­ne açtı.

GÜNDEM 11.05.2020, 16:13 11.05.2020, 16:15
BERBERLER İŞ BAŞI YAPTI
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le yak­la­şık 51 gün önce ka­pı­la­rı­nı ka­pa­tan ku­aför, ber­ber, gü­zel­lik sa­lon­la­rı dün iti­ba­riy­le ka­pı­la­rı­nı müş­te­ri­le­ri­ne açtı.
51 gün­lük ara­nın ar­dın­dan açı­lan ber­ber­ler­de yo­ğun­luk göze çarp­tı. Va­tan­daş­la­rın ber­ber­ler­de sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na uya­rak sıra bek­le­dik­le­ri gö­rül­dü.
HİZMETE BAŞ­LA­DIK
İlçe­mi­zin köklü es­naf­la­rın­dan Tutku Erkek Ku­afö­rü sa­hi­bi Şenol Üçer, dün iti­ba­riy­le va­tan­daş­la­ra hiz­met ver­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Üçer, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Ko­ro­na­vi­rüs se­be­biy­le yak­la­şık 51 gün­dür ka­pa­lı olan ber­ber­ler ve ku­aför­ler dün iti­ba­riy­le açıl­dı. Va­tan­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ilk gün yo­ğun­luk ya­şan­dı. Sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uya­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın saç, sakal gibi ki­şi­sel ba­kım­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dık." dedi.
MAL­ZE­ME­LER DE­ZEN­FEK­TE EDİLİYOR
Va­tan­daş­la­rın sağ­lı­ğı­nı dü­şü­ne­rek ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Şenol Üçer, "Va­tan­daş­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı her şey­den önem­li. Dük­ka­nı­mı­zı bir kaç gün önce hij­yen ku­ral­la­rı­na uygun şe­kil­de te­miz­let­tik. Her tıraş son­ra­sın­da kul­lan­dı­ğı­mız makas, us­tu­ra, tarak gibi mal­ze­me­le­ri­mi­zi de­zen­fek­te ede­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za daha sağ­lık­lı hiz­met ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz." dedi.
ZAM SÖZ KO­NU­SU DEĞİL
Tıraş fi­yat­la­rı­na her hangi bir zam­mın ya­pıl­ma­ığı­nı be­lir­ten Üçer, "Oda­mı­zın be­lir­le­miş ol­du­ğu fiyat ta­ri­fe­si bun­dan önce ol­du­ğu gibi bun­dan son­ra­da devam edi­yor. Şu­an­da her hangi bir zam söz ko­nu­su değil" di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)