banner21

BGD Başkanı Şimşek: Evinde Kal Bor

Bor Ga­ze­te­ci­ler Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Kı­vanç Şim­şek, ülke ola­rak sa­vaş­tı­ğı­mız Ko­ro­na­vi­rus (Co­vid-19) ted­bir­le­riy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

GÜNDEM 15.04.2020, 13:39 15.04.2020, 13:41
BGD Başkanı Şimşek: Evinde Kal Bor
Bor Ga­ze­te­ci­ler Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Kı­vanç Şim­şek, ülke ola­rak sa­vaş­tı­ğı­mız Ko­ro­na­vi­rus (Co­vid-19) ted­bir­le­riy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 
Der­nek baş­ka­nı Şim­şek, yap­mış ol­du­ğu ya­zı­lı açık­la­ma­da: “Tür­ki­ye’de ilk va­ka­nın gö­rül­dü­ğü 11 Mart 2020 ta­ri­hin­den bu yana dev­le­ti­miz, halk sağ­lı­ğı­na yö­ne­lik ola­rak tüm ted­bir­le­ri­ni di­sip­lin­li bir şe­kil­de alı­yor. Büyük bir öz­ve­ri ve ka­rar­lı­lık­la yü­rü­tü­len bu zorlu sü­reç­te va­tan­daş­la­rı­mı­za da çok kolay ama ha­ya­ti bir görev dü­şü­yor. Dev­let, ec­za­cı ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın 36 gün­dür sür­dür­dü­ğü bu ça­lış­ma­la­ra top­lu­mu­muz evin­de ka­la­rak ge­re­ken des­te­ği ve­ri­yor. Biz­ler de Bor’da görev yapan basın men­sup­la­rı ola­rak, il­çe­miz­de ika­met eden tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze aynı çağ­rı­yı yi­ne­li­yo­ruz ve di­yo­ruz ki; Zo­run­lu hal­ler dı­şın­da ev­le­ri­miz­den çık­ma­ya­rak, so­ka­ğa çık­tı­ğı­mız du­rum­lar­da sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­rak ve fi­zik­sel te­mas­tan ka­çı­na­rak vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nı mi­ni­mi­ze ede­lim ve en kısa sü­re­de ye­ni­den sağ­lık­lı gün­le­ri­mi­ze ka­vu­şa­lım. Evin­de Kal Bor, Evin­de Kal Tür­ki­ye!” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)