banner21

Bor'da Ko­ro­na­vi­rüs Ted­bir­le­ri Alı­nı­yor

Çin üze­rin­den bütün dün­ya­ya ya­yı­lan ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nın­da il­çe­miz Bor'da ge­rek­li ted­bir­ler alın­ma­ya baş­lan­dı.

GÜNDEM 16.03.2020, 10:33 16.03.2020, 10:47
Bor'da Ko­ro­na­vi­rüs Ted­bir­le­ri Alı­nı­yor
Çin üze­rin­den bütün dün­ya­ya ya­yı­lan ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nın­da il­çe­miz Bor'da ge­rek­li ted­bir­ler alın­ma­ya baş­lan­dı.

Haber: Bor'un Sesi Gazetesi


Dün­ya­da ya­yı­la­rak insan sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden ve ül­ke­miz­de de gö­rü­len ko­ra­na­vi­rü­se karşı Bor Be­le­di­ye­si'de ted­bir­ler al­ma­ya baş­lan­dı.
Bor-Niğ­de ve şehir içe­ri­sin­de se­fer­le­ri­ni yapan dol­muş­lar Bor Be­le­di­ye­si Fen İşleri ve Za­bı­ta ekip­le­rin­ce te­miz­lik ve de­zen­fek­te ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.
Daha sağ­lık­lı bir top­lum için gös­ter­dik­le­ri ti­tiz­li­ği ve gay­re­ti daha da ar­tır­dık­la­rı­nı ifade eden Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, ilaç­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da­ki ama­cın ko­ro­na­vi­rü­se karşı ted­bir amaç­lı etkin mü­ca­de­le­nin sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu ifade etti.
Baran, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Co­vid-19; Co­ro­na vi­rü­sü­ne karşı, il­çe­miz­de sık kul­la­nı­lan alan­lar başta olmak üzere umumi or­tam­la­rın de­zen­fek­te edil­me­si­ni be­le­di­ye­miz ekip­le­ri ile ger­çek­leş­tir­dik. Vi­rü­sün ya­yı­lı­mı­nı azalt­mak, risk ora­nı­nı dü­şür­mek adına pay­laş­tı­ğı­mız kı­la­vu­zu oku­ya­bi­lir­si­niz." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)