banner21

Bor’da Pro­to­kol Ziyareti Yap­tı­lar

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bor il­çe­sin­de zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­tir­di.

GÜNDEM 23.12.2019, 10:22 23.12.2019, 10:25
Bor’da Pro­to­kol Ziyareti Yap­tı­lar

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bor il­çe­sin­de zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­tir­di.

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Baş­kan Ve­ki­li Uğur Mart, Genel Sek­re­ter Cu­ma­li Adı­gü­zel, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tun­cay Aytaş, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Kemal Işık­lı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kı­vanç Şim­şek ve Say­man Yasin Düz­gün ile bir­lik­te, Bor İlçe Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz, Bor Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Özkan Ak­ka­ya, Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Fatih Gü­venç ve Bor Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ce­lat­tin Özü­doğ­ru’yu ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, Niğde Ba­sı­nı ve Niğde’nin gün­de­mi hak­kın­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar.
Ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­ler­de Bor il­çe­sin­de gün­lük yayın yapan 3 ga­ze­te­nin bu­lun­du­ğu­nu ve ga­ze­te­le­rin ve ga­ze­te­ci­le­rin zor şart­lar al­tın­da gö­re­vi­ni sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­ti­ren Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, “Basın, halkı bi­linç­len­di­ren, ha­ber­dar eden bir ara­cı­dır. Eğer ki basın ol­maz­sa, halk et­ra­fın­da olup bi­ten­den bi­ha­ber kalır. Böy­le­si­ne önem­li bir görev üst­le­nen biz basın men­sup­la­rı eko­no­mik ne­den­ler­den do­la­yı son za­man­lar­da gö­re­vi­mi­zi sür­dür­mek­te zor­la­nı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
NGC Baş­ka­nı Düz­gün, ga­ze­te­le­rin her ke­sim­den in­san­lar ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yaptı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)