Çocuk Park­la­rı De­zen­fek­te Edil­di

Niğde Be­le­di­ye­si so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ge­ti­ri­len ve nor­mal­leş­me pla­nı­na göre so­ka­ğa çı­ka­cak ço­cuk­lar için park­lar­da kap­sam­lı de­zen­fek­si­yon ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.

GÜNDEM 13.05.2020, 14:20 13.05.2020, 14:22
Çocuk Park­la­rı De­zen­fek­te Edil­di

Niğde Be­le­di­ye­si so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ge­ti­ri­len ve nor­mal­leş­me pla­nı­na göre so­ka­ğa çı­ka­cak ço­cuk­lar için park­lar­da kap­sam­lı de­zen­fek­si­yon ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.

Nor­mal­leş­me pla­nı­na göre 0-14 yaş gru­bun­da olan­lar 13 Mayıs Çar­şam­ba günü, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 sa­at­le­rin­de yü­rü­me me­sa­fe­siy­le sı­nır­lı ola­rak dı­şa­rı çı­ka­bi­lecek.
Ko­ro­na virüs ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ar­dın­dan, 2 aya yak­la­şan bir süre so­nun­da ev­le­rin­den dı­şa­rı adım atan ço­cuk­la­rın hij­ye­ni için Niğde
Be­le­di­ye­si de 11.00 – 15.00 sa­at­le­ri ara­sın­da so­kak­lar­da, park­lar­da, mey­dan­lar­da ola­cak ço­cuk­lar için de­zen­fek­te ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.  
Niğde Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, günün erken sa­at­le­rin­de, Niğde ge­ne­lin­de park­la­rı ve oyun
grup­la­rı­nı de­zen­fek­te ça­lış­ma­sı­na baş­la­dı. Ço­cuk­lar ara­sın­da sos­yal me­sa­fe­nin ko­run­ma­sı­na en üst dü­zey­de dik­kat et­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Öz­de­mir; “Çok uzun sü­re­den bu yana ço­cuk­la­rı­mız ev­le­rin­den dı­şa­rı çık­mı­yor. Sı­nır­la­ma­la­rın 4 sa­at­li­ği­ne de olsa kal­dı­rı­la­ca­ğı­nın du­yu­rul­ma­sıy­la bir­lik­te ola­rak ço­cuk­la­rın ev­le­ri­nin ya­kı­nın­da bu­lu­nan park­lar­da gö­nül­le­rin­ce oy­na­ma­la­rı için bizde Niğde Be­le­di­ye­si ola­rak park­la­rı­mı­zı de­zen­fek­te edi­yo­ruz. Ancak anne ve ba­ba­lar­dan da ço­cuk­la­rı oy­nar­ken ak­ran­la­rıy­la sos­yal me­sa­fe­le­ri­nin ko­run­ma­sı­na en üst dü­zey­de dik­kat gös­ter­me­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)