Düğünlerde Halaysız Dönem

Üç ayın ar­dın­dan 1 Tem­muz’da açı­la­cak düğün sa­lon­la­rın­da yeni dö­nem­de gi­riş­te ateş öl­çü­lecek, yer­ler de­zen­fek­te edi­lecek, maske ta­kı­la­cak, ta­kı­lar ya­ka­ya değil san­dık­la­ra atı­la­cak.

GÜNDEM 11.06.2020, 15:25 11.06.2020, 15:27
Düğünlerde Halaysız Dönem

Halay ve horon 1,5 m uzun­lu­ğun­da­ki çu­buk­lar­la çe­ki­lecek. Kon­ser­ler­de, bilet sa­tı­şı on­li­ne ola­cak, alana se­yir­ci­ler tek tek alı­na­cak, kol­tuk otur­ma dü­ze­nin­de sos­yal me­sa­fe gö­ze­ti­lecek, çap­raz otur­ma dü­ze­ni ya­pı­la­cak, maske tak­mak zo­run­lu ola­cak. Klima ve van­ti­la­tör kul­la­nıl­ma­ya­cak, ortam sık sık ha­va­lan­dı­rı­la­cak. İzle­yi­ci­le­rin sa­nat­çıy­la fo­toğ­raf çe­ki­mi ya­sak­la­na­cak.

Üç aydır ka­pa­lı olan düğün sa­lon­la­rı, 1 Tem­muz’da yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri­ne uygun ola­rak açıl­ma­sı ka­ra­rı hem sek­tö­rü hem ev­le­necek çift­le­ri mem­nun etti. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan düğün sa­lon­la­rıy­la il­gi­li alı­nan ka­ra­rı açık­la­dı. Buna göre, 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren dü­ğün­ler ye­ni­den baş­la­ya­cak.
ÇAR­ŞI­LAR
 HA­RE­KET­LE­NECEK
İstan­bul Top­lan­tı ve Düğün Sa­lo­nu İşlet­me­le­ri Odası (İSTDO) Baş­ka­nı Adem düğün sa­lon­la­rın­da dü­ğün­le­rin ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nın sek­tö­re bir ha­re­ket­li­lik ge­ti­re­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, şöyle devam etti: “Dü­ğün­le­rin ye­ni­den baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber başta Ka­pa­lı Çarşı olmak üzere beyaz eş­ya­cı­dan fo­toğ­raf­çı­ya kadar bir ha­re­ket­len­dir­me ge­ti­recek. 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren dü­ğün­ler ye­ni­den baş­la­ya­cak. Bu­gü­ne kadar diğer sek­tör­ler­de­ki ön­lem­le­ri ken­di­mi­ze baz aldık. Bu­nun­la be­ra­ber dev­le­ti­mi­zin de ala­ca­ğı bazı ön­lem­ler ola­cak­tır. Biz bun­la­rın hep­si­ne uya­ca­ğız. Şim­di­den ka­pı­dan gi­riş­te ateş öl­çer­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, dü­ğün­den önce or­ga­ni­zas­yon ya­pı­lan yer­le­rin de­zen­fek­te edil­me­si, ma­sa­la­rın sos­yal me­sa­fe­ye uya­cak şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı, maske ta­kıl­ma­sı ve ta­kı­la­rın artık ya­ka­ya değil san­dık­la­ra atıl­ma­sı için sa­lon­la­rı yeni dö­ne­me ha­zır­la­ya­ca­ğız”
İŞLET­ME­LER­DEN HALAY ÇU­BU­ĞU
Dü­ğün­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı ara­sın­da yer alan oyun pisti eğ­len­ce­le­ri için de sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na dik­kat edi­lecek. Da­vet­li­le­rin bir­bi­ri­nin elin­den tu­ta­rak ger­çek­leş­tir­di­ği halay ya da ho­ro­na, pan­de­mi sü­re­cin­de ara ve­ri­lecek. Salon iş­let­me­ci­le­ri oy­na­mak is­te­yen ko­nuk­lar için fark­lı bir uy­gu­la­ma su­na­cak. Sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­mak ama­cıy­la 1.5 metre uzun­lu­ğun­da­ki çu­buk­lar ha­zır­la­yan iş­let­me­ci­ler, halay ya da horon mü­zi­ği çal­dı­ğın­da bu çu­buk­la­rı ko­nuk­la­rı­na ve­recek. 
Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)