banner21

Gazetemiz 16 Yaşında

09 Şubat 2005 yılında BOR’a yepyeni bir soluk, yepyeni bir bakış açısıyla yayın hayatına başlayan BOR’UN SESİ GAZETESİ olarak bugün 16'ıncı yaşımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz.

GÜNDEM 10.02.2020, 09:39 10.02.2020, 09:42
Gazetemiz 16 Yaşında

Ga­ze­te­miz bugün 15 yılı ge­ri­de bı­rak­tı, artık 16 ya­şı­na gir­di. 

Yerel bir ga­ze­te için hiç de azım­sa­na­ma­ya­cak bu sü­re­de Bor’un ve Bor'da ya­şa­yan her ke­si­min gözü, ku­la­ğı ve sesi ol­ma­ya ça­lış­tık. 
Bazen ak­sa­yan bir ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­dik, bazen unu­tu­lan­la­rı, bir ke­na­ra iti­len­le­ri gün­de­mi­mi­ze aldık, bazen ya­pı­lan güzel iş­le­ri siz­ler­le pay­laş­tık, Bazen ha­yal­le­ri­ni­zi ördük, ilmik ilmik, bazen başka il­ler­de olan­la­rın neden bizde ol­ma­dı­ğı­nı sor­gu­la­dık, siz­ler­le… 
Her­ke­si gibi, Bor’da ya­şa­yan her­ke­sin daha iyi ya­şa­ma hakkı ol­du­ğu­nu dil­len­dir­dik. Hedef kit­le­miz olan oku­yu­cu­la­rımızın ilgi alanı, bizim ilgi ala­nı­mız oldu. 
Bazen “beni de görün!” diyen yok­sul va­tan­daş­la­rı­mı­zın sesi ol­ma­ya, yar­dım eli­nin uza­tıl­ma­sı­ için çaba gös­ter­dik. Her söy­le­di­ği­mi­zin de so­nu­na kadar ta­kip­çi­si olduk.
Sır­tı­mı­zı hiç kim­se­ye, hiç­bir ku­ru­ma, hiç­bir ku­ru­lu­şa da­ya­ma­dan, kendi ya­ğın­da kav­rul­ma­yı ve okuyu­cu­la­rı­mı­zın des­te­ği­ni al­ma­yı ye­ter­li gör­dük. Yayın ha­ya­tı­mı­za baş­la­dı­ğı­mız ta­ri­hten bu yana il­ke­le­ri­miz­den asla taviz ver­me­dik, bun­dan böyle de yine siz­le­rin des­te­ğiy­le taviz ver­me­ye­ce­ğiz.
Kurum ha­ber­ci­li­ği veya kurum bül­te­ni gibi çıkan ga­ze­te ol­mak­tan şid­det­le ka­çın­dık. Va­tan­daş ağır­lık­lı, insan odak­lı, bi­re­yi ve top­lu­mu he­def­le­yen ha­ber­ler ve ya­zı­la­ra ağır­lık ver­me­ye, in­sa­nı­mı­zın so­ru­nu­nu orta yere koy­ma­ya, sı­kın­tı­la­rı­nı gün­de­me ta­şı­ma­ya ve va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak için yet­ki­li­le­ri gö­re­ve ça­ğır­ma­ya gay­ret ettik, et­me­ye de devam ede­ce­ğiz. 
Ya­zar­la­rı­mız öz­gür­ce yazdı. 
Ha­ber­le­ri­miz öz­gür­ce ka­le­me alın­dı. Yo­rum­la­rı­mız­da da özgür dav­ran­dık ve bu öz­gür­lük, oku­yu­cu­la­rı­mı­zın BORUN SESİ'ni sa­hip­len­me­si­ne sebep oldu, gü­ve­ni­ni­zi ka­zan­dık. Ga­ze­te­ler, oku­yu­cu­suy­la, ya­za­rıy­la, mu­ha­bi­riy­le, diz­gi­ci­siy­le, bas­kı­cı­sıy­la bir ekip ola­rak ça­lı­şır.  16 yıl­dır bu ga­ze­te­ye emek veren, oku­yan, oku­tan her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yor, nice yıl­la­ra bir­lik­te adım at­ma­yı di­li­yo­ruz.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)