Gaziye Son Görev

İlçe­miz Bor'da ha­ya­tı­nı kay­be­den Kıb­rıs Ga­zi­si Ali Zor, son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.

GÜNDEM 24.02.2020, 14:46 24.02.2020, 14:49
Gaziye Son Görev
İlçe­miz Bor'da ha­ya­tı­nı kay­be­den Kıb­rıs Ga­zi­si Ali Zor, son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.
Haber - Fo­toğ­raf: GİZEM ÇAP­RAK
Ak­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le bir sü­re­dir te­da­vi gören Gazi Zor, geç­ti­ği­miz Pazar günü 86 ya­şın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni yumdu.
So­kul­lu Meh­met Paşa Camii'nde öğlen na­ma­zı­na mü­te­akip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan du­alar­la top­ra­ğa ve­ril­di.
Ce­na­ze tö­re­ni­ne Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Bor Ka­ya­ma­ka­mı Meh­met Yavuz, Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Fatih Gü­venç, ga­zi­nin ya­kın­la­rı ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Hasan TURGUT gursoz 3 yıl önce
Bende borçluyum kibrisgazisiyim kıbrısta yaşıyorum Gazimize ALLAHTANRAHMET AILESINE SABIR DILIYORUM