Haydi Herkes Balkona!

Mec­lis Baş­ka­nı Şen­top, va­tan­daş­la­rı 23 Nisan ak­şa­mı saat 21.00’de ev­le­rin­den İstik­lal Marşı oku­ma­ya davet etti.

GÜNDEM 18.04.2020, 15:54 18.04.2020, 15:55
Haydi Herkes Balkona!

Mec­lis Baş­ka­nı Şen­top, va­tan­daş­la­rı 23 Nisan ak­şa­mı saat 21.00’de ev­le­rin­den İstik­lal Marşı oku­ma­ya davet etti. Şen­top, “Prog­ram, sabah Mec­lis’te Ata­türk Anıtı’nda baş­la­ya­cak. Daha sonra Anıt­ka­bir’de ve ilk Mec­lis bi­na­mız­da, prog­ra­mı­mı­zı ya­pa­ca­ğız. Genel Kurul saat 14.00’de top­la­na­cak” dedi.

TBMM Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­top, Mec­lis’in açı­lı­şı­nın 100. yılı ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı prog­ra­mı­nı ya­yın­la­dı­ğı video me­sa­jıy­la açık­la­dı.
Bu 23 Nisan’da daha önce yap­tık­la­rı prog­ram­la­rı icra ede­cek­le­ri­ni ifade eden Şen­top, prog­ra­mın sabah Mec­lis’te Ata­türk Anıtı’nda baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. Şen­top, daha sonra Anıt­ka­bir’de, ar­dın­dan 1920’de açı­lan ilk Mec­lis bi­na­sın­da prog­ram­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni kay­det­ti. Şen­top, TBMM Genel Ku­ru­lu’nun, Mec­lis’in açı­lı­şı­nın 100. yılı ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la özel gün­dem­le saat 14.00’te top­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
OTU­RUM­DA SOS­YAL 
ME­SA­FE AYARI
Şen­top, “Alı­nan ted­bir­ler do­la­yı­sıy­la Mec­lis’te daha önce kanun gö­rüş­me­le­rin­de de uy­gu­lan­dı­ğı şek­liy­le mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­tı­lı­mın­da hem sos­yal me­sa­fe­ye ri­ayet ede­rek otur­ma hem de maske dahil ko­ru­yu­cu ted­bir­le­re ri­ayet etme ba­kı­mın­dan dik­kat ede­ce­ği­miz bir prog­ram ola­cak. Parti grup­la­rıy­la da gö­rüş­tüm, daha az sa­yı­da, kont­ro­lü sağ­la­ya­cak şe­kil­de ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ka­tı­la­ca­ğı bir prog­ram ola­cak” diye ko­nuş­tu.
RE­SEPSİYON İPTAL EDİLDİ
Şen­top, bu açı­dan 23 Nisan günü, bu­gü­ne ka­dar­ki prog­ra­mın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni, yal­nız­ca 23 Nisan do­la­yı­sıy­la teb­rik­le­ri kabul ede­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Şen­top, “Alı­nan ted­bir­ler ve sal­gın do­la­yı­sıy­la bunun dı­şın­da kalan prog­ram­la­rı daha az ka­tı­lım­la, kont­rol­lü şe­kil­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz” dedi. 23 Nisan ak­şa­mın­da Mec­lis bah­çe­sin­de, bütün il­ler­den canlı bağ­lan­tı­la­rın ya­pı­la­ca­ğı, geniş ka­tı­lım­lı bir re­sep­si­yon plan­la­dık­la­rı­na ancak iptal etmek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı anım­sa­tan Şen­top, şun­la­rı kay­det­ti:
HER­KES AYNI 
HE­YE­CA­NI YA­ŞA­YA­CAK
“Onun ye­ri­ne bütün Tür­ki­ye’nin bir­lik­te ha­re­ket ede­ce­ği, aynı anda, aynı he­ye­ca­nı ya­şa­ya­ca­ğı bir öne­ri­miz ol­muş­tu. Bunu tek­rar­lı­yo­rum, bu­ra­dan 23 Nisan ak­şa­mı saat 21.00’de bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zı ev­le­rin­den İstik­lal Marşı oku­ma­ya davet edi­yo­rum. Aynı şe­kil­de te­le­viz­yon­lar da ya­yın­la­rı­na aynı saat iti­ba­riy­le İstik­lal Marşı ya­yın­la­ya­rak gi­re­cek­ler. Ben de buna Mec­lis bah­çe­miz­den ka­tı­la­ca­ğım.” 
Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)