Kan­tin­ci Es­na­fı Zor Du­rum­da

Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, ül­ke­miz­de okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te kan­tin­ci es­na-­fı­nı olum­suz an­lam­da et­ki­le­miş du­rum­da.

GÜNDEM 11.09.2020, 16:07 11.09.2020, 16:13
Kan­tin­ci Es­na­fı Zor Du­rum­da


Kan­tin-İş Sen Niğde İl Baş­ka­nı Sa­li­ha Bin­gül, kan­tin­ci es­na­fı­nın zor du­rum­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, ül­ke­miz­de okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te kan­tin­ci es­na­fı­nı olum­suz an­lam­da et­ki­le­miş du­rum­da.
Kan­tin-İş Sen Niğde İl Baş­ka­nı Sa­li­ha Bin­gül, ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri Oğuz Eser'e önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
KANTİNCİ ES­NA­FI  ZOR DU­RUM­DA
Okul­la­rın ka­pan­dı­ğı gün­den bu yana zor gün­ler ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Bin­gül, "Ül­ke­miz­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı­nın gö­rül­me­siy­le bir­lik­te okul­lar ve kan­tin­ler ka­pan­dı. Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de pan­de­mi­den do­la­yı en uzun süre ka­pa­lı kalan esnaf gru­bu­yuz. Her­ke­sin ol­du­ğu gibi kan­tin­ci es­na­fı­nın da ki­ra­sı, elekt­rik, su gibi gi­der­le­ri var. Şu­an­da bu gi­der­le­ri kar­şı­la­ya­cak du­rum­da de­ği­liz. Ül­ke­miz ge­ne­lin­de bin­ler­ce kan­tin­ci es­na­fı­mız zor du­rum­da" dedi.
DA­YA­NA­CAK GÜ­CÜ­MÜZ KAL­MA­DI
Baş­kan Sa­li­ha Bin­gül, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü, "Bir şe­kil­de kendi im­kan­la­rı­mız­la bu­gü­ne kadar gel­me­yi ba­şar­dık. Fakat, artık kan­tin­ci es­na­fı ola­rak biz­le­rin da­ya­na­cak gücü kal­ma­dı. Yüz yüze eği­ti­min baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber kan­tin­ci es­na­fı­mız­da bir nebze soluk almış ola­cak. İna­nı­yo­ruz ki dev­le­ti­miz biz­le­ri de dü­şü­ne­rek adım­lar ata­cak­tır." şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÜRÜN­LER ÇÖPE GİTTİ
Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da kan­tin­le­rin 16 Mart'ta eği­tim ve öğ­re­ti­me ara ve­ril­me­siy­le ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Kan­tin-İş Sen Niğde İl Baş­ka­nı Sa­li­ha Bin­gül, "Pan­de­mi se­be­biy­le eği­ti­me ara ve­ril­me­siy­le bir­lik­te kan­tin­ci es­na­fı­mız bu du­ru­ma ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı. Okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te bütün ürün­ler elde kaldı. Sa­tı­cı fir­ma­lar­da ürün­le­ri iade al­ma­yın­ca ürün­le­rin son kul­lan­ma ta­ri­hi geç­miş oldu. Biz­ler­de son kul­lan­ma ta­ri­hi geçen ürün­le­rin hep­si­ni imha ede­rek çöpe atmış olduk. Do­la­yı­sıy­la kan­tin­ci es­na­fı da zarar etmiş oldu." dedi.
DEV­LETİMİZDEN DES­TEK BEKLİYORUZ
Baş­kan Bin­gül, son ola­rak "Dev­le­ti­miz­den ül­ke­miz ge­ne­lin­de­ki bin­ler­ce kan­tin­ci es­na­fı­nı dü­şü­ne­rek adım at­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Kan­tin­ci es­na­fı­mı­zın daha fazla zor du­rum­da kal­ma­ma­sı için ge­rek­li adım­la­rın atıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz." di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı. 
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)