banner21

NGC’den Ka­ra­taş’a Ziyaret

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Niğde İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Ömer Faruk Ka­ra­taş’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

GÜNDEM 03.08.2020, 11:31 03.08.2020, 11:32
NGC’den Ka­ra­taş’a Ziyaret


Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Niğde İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Ömer Faruk Ka­ra­taş’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Gü­müş­ha­ne İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni sür­dü­rür­ken resmi ga­ze­te­de ya­yım­la­nan ka­rar­na­me ile Niğde İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Ömer Faruk Ka­ra­taş’a, Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.
Zi­ya­ret­te Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, ce­mi­yet bün­ye­sin­de­ki ga­ze­te­ler ve Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ko­nu­sun­da bil­gi­ler ak­ta­ra­rak, Niğde’nin basın sek­tö­rün­de­ki du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler verdi. Sa­mi­mi bir or­tam­da geçen zi­ya­ret­te ce­mi­yet men­sup­la­rı Niğde’nin ana so­run­la­rı ko­nu­sun­da görüş ve öne­ri­le­ri­ni bil­dir­di.
Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, Niğde’nin hu­zur­lu ve gü­ven­li bir şehir ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Niğde ba­sı­nı ola­rak em­ni­ye­ti­mi­ze des­tek ol­ma­ya ha­zı­rız. Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ola­rak her zaman şeh­ri­mi­zin hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği için em­ni­ye­ti­miz­le bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­ruz. Niğde’deki basın ku­ru­luş­la­rı­mız siz­le­rin ya­nın­da ola­cak­tır. Niğde’mizin huzur ve gü­ven­li­ği için bun­dan sonra da bu an­la­yış­la ha­re­ket edi­le­cek­tir” diye ko­nuş­tu.
Ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­ten mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Niğde İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ömer Faruk Ka­ra­taş, “Basın bizim halk ile olan ile­ti­şi­mi­miz­de köprü va­zi­fe­sin­de­dir. Basın ile ara­mız­da­ki iliş­ki sağ­lam olmak du­ru­mun­da. Biz­ler sizin va­sı­ta­nız­la va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şa­ca­ğız. Gö­re­ve baş­la­ya­lı kısa bir süre oldu in­şal­lah Niğde’nin huzur ve gü­ven­li­ği için em­ni­yet teş­ki­la­tı ola­rak ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)