Niğde'de Corona Virüsü Var mı? İşte Detaylar

Niğde'de sos­yal med­ya­da or­ta­ya atı­lan Co­ro­na vi­rü­sü id­di­ası kısa sü­re­de pa­ni­ğe neden oldu.

GÜNDEM 25.02.2020, 17:10 26.02.2020, 12:15
Niğde'de Corona Virüsü Var mı? İşte Detaylar

Niğde'de sos­yal med­ya­da or­ta­ya atı­lan Co­ro­na vi­rü­sü id­di­ası kısa sü­re­de pa­ni­ğe neden oldu.

Polis ekip­le­ri­nin yol kont­ro­lü sı­ra­sın­da ken­di­le­rin­den şüp­he­le­ni­len Pa­kis­tan uy­ruk­lu 4 kişi ra­hat­sız­lık­la­rı da göz önüne alı­na­rak, Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne ge­ti­ri­le­rek te­da­vi al­tı­na alın­dı­lar.

Has­ta­ne acil ser­vi­si­ne ge­ti­ri­len 4 ki­şi­den 2 sinin ate­şi­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le has­ta­ne bi­rim­le­ri ge­rek­li tet­kik­ler için ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi­le­ri gö­ze­tim al­tı­na aldı.
Bu 2 ki­şi­den alı­nan kan ör­nek­le­ri acil ola­rak An­ka­ra'ya gön­de­ril­di. Kesin so­nuç­la­rın alı­nan kan ör­nek­le­rin­den ya­pı­la­cak tah­lil­le­re göre belli ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)