Niğde’de FETÖ Ope­ras­yo­nu

Niğde Mer­kez­li beş ilde ya­pı­lan ope­ras­yon­da Aydın, Kah­ra­man­ma­raş, Hatay, Kay­se­ri ve Ma­lat­ya il­le­rin­de bu­lu­nan 5 kişi gö­zal­tı­na alın­dı.

GÜNDEM 18.02.2020, 12:56 18.02.2020, 12:56
Niğde’de FETÖ Ope­ras­yo­nu
Niğde Mer­kez­li beş ilde ya­pı­lan ope­ras­yon­da Aydın, Kah­ra­man­ma­raş, Hatay, Kay­se­ri ve Ma­lat­ya il­le­rin­de bu­lu­nan 5 kişi gö­zal­tı­na alın­dı.
Niğde Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tıy­la Niğde Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, 2009 yı­lın­da po­lis­lik­ten ko­mi­ser yar­dım­cı­lı­ğı­na geçiş sı­nav­la­rı­na ait so­ru­la­rı FETÖ üye­le­ri­ne ve­ril­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma baş­lat­tı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Niğde mer­kez­li eş za­man­lı ola­rak Aydın, Kah­ra­man­ma­raş, Hatay, Kay­se­ri ve Ma­lat­ya’da ope­ras­yon dü­zen­len­di. Ya­pı­lan ope­ras­yon­da A.Ş, H.B, İ.T ve V.G isim­li şa­hıs­lar gö­zal­tı­na alın­dı.


Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)