banner21

NİTSO'dan Gıda Yardımı

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile Niğde Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (NiTSO) Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la ge­le­nek­sel ola­rak yü­rüt­tük­le­ri sos­yal yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne bu yılda devam ede­rek ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re gıda yar­dı­mın­da bu­lun­du­lar.

GÜNDEM 04.05.2020, 16:24 04.05.2020, 16:25
NİTSO'dan Gıda Yardımı
Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile Niğde Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (NiTSO) Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la ge­le­nek­sel ola­rak yü­rüt­tük­le­ri sos­yal yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne bu yılda devam ede­rek ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re gıda yar­dı­mın­da bu­lun­du­lar.
NiTSO ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen 800 ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­ye da­ğı­tı­lan gıda pa­ket­le­ri aile­ler ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Gıda pa­ket­le­ri, aile­le­re Oda Mec­lis Üye­le­ri ta­ra­fın­dan biz­zat tes­lim edil­di.
Ya­pı­lan yar­dım­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Niğde Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (NiTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şev­ket Ka­tır­cı­oğ­lu; “Her yıl ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği­miz gıda yar­dı­mı ile Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­na kıs­men de olsa kat­kı­da bu­lun­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­mak­ta­yız.
Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ön­der­li­ğin­de tüm yurt ge­ne­lin­de Oda ve Bor­sa­la­rı­mız hiz­met sun­duk­la­rı böl­ge­le­rin­de­ki ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re gıda yar­dı­mı yap­mak­ta­dır. Biz de Niğde Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ola­rak gıda yar­dı­mı yap­mak üzere oluş­tur­du­ğu­muz bütçe üze­rin­den ta­ma­mı ili­miz­de­ki yerel fir­ma­lar­dan tek­lif alı­na­rak satın alımı ger­çek­leş­ti­ri­len 800 adet gıda pa­ke­ti­ni ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ulaş­tır­dık.
Yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nın her za­man­kin­den daha fazla his­se­dil­di­ği bu özel ve an­lam­lı ayda yar­dım­da bu­lun­ma­mı­za ön­cü­lük eden Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı­mız Sayın Ri­fat­Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)