Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek kişi başı fitre mik­ta­rı Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

GÜNDEM 13.03.2021, 11:05 15.03.2021, 11:49
Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu


Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek kişi başı fitre mik­ta­rı Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

2021 yılı Ra­ma­zan ayı için öde­necek fitre mik­ta­rı kişi 28 Lira ola­rak be­lir­len­di.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ?

Fıtır sa­da­ka­sı­nın vacip olma za­ma­nı Ra­ma­zan bay­ra­mı­nın bi­rin­ci günü ol­mak­la bir­lik­te, bay­ram­dan önce de ve­ri­le­bi­lir. Hatta bu daha fa­zi­let­li­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, bay­ram günü veya daha sonra da ve­ri­le­bi­lir. Ancak, bay­ram na­ma­zın­dan önce ve­ril­me­si­nin daha iyi ola­ca­ğı kabul edil­miş­tir.
Şâfiî mez­he­bin­de ise; fit­re­yi, meşru bir ma­ze­ret bu­lun­ma­dık­ça bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­nün gün ba­tı­mın­dan son­ra­ya bı­rak­mak ha­ram­dır. Fit­re­yi Ra­ma­zan'ın ilk gün­le­rin­de ver­mek de ca­iz­dir (Ne­ve­vî, el-Mec­mû', VI, 128).

FİTRENİN HEDEFİ

Fit­re­nin he­de­fi, bir fa­ki­rin için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­mun hayat stan­dar­dı­na göre bir gün­lük yi­ye­ce­ği­nin kar­şı­lan­ma­sı, böy­le­ce bay­ram se­vin­ci­ne iş­ti­rak et­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak­tır.
Gü­nü­müz­de fıtır sa­da­ka­sı mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­sin­de, ki­şi­nin bir gün­lük (iki öğün) nor­mal gıda ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak mik­ta­rın ölçü alın­ma­sı daha uy­gun­dur. Kişi dinen zen­gin sa­yı­lan­la­ra, usû­lü­ne (anne, baba, de­de­ler ve ni­ne­ler), fü­rû­una (çocuk ve to­run­lar) ve eşine fıtır sa­da­ka­sı ve­re­mez. Fit­re­ler bir fa­ki­re ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, bir­kaç fa­ki­re de da­ğı­tı­la­bi­lir. (Mer­ğî­nâ­nî, el-Hi­dâ­ye, II, 224). Ancak bir ki­şi­ye ve­ri­len mik­tar bir fit­re­den az ol­ma­ma­lı­dır.

HER YIL BELİRLENİYOR

Fitre be­de­li her yıl Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­ni­yor. Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler ne­ti­ce­sin­de 2020 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de 27 TL ola­rak be­lir­len­miş­ti.
2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2022 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de fitre mik­ta­rı 28 TL ola­rak be­lir­len­di.
Di­ya­net İşleri Ba­kan­lı­ğın­dan Ya­pı­lan Açık­la­ma Şu Şe­kil­de;
Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler ne­ti­ce­sin­de Fıtır Sa­da­ka­sı­nın, Müs­lü­man top­lum­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı­na yakın bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan ve­ri­li­yor ol­ma­sı dik­ka­te alı­na­rak, mev­cut sos­yo-eko­no­mik hayat şart­la­rı ve bir ki­şi­nin gün­lük as­ga­ri gıda ih­ti­ya­cı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak 2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2022 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de 28.00 TL. ola­rak be­lir­len­me­si­ne karar ve­ril­di.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sa­da­ka­sı, ki­şi­nin bak­mak­la yü­küm­lü ol­ma­dı­ğı yok­sul müs­lü­man­la­ra ve­ri­lir. Fıtır sa­da­ka­sı ve oruç fid­ye­si­ni ver­mek du­ru­mun­da olan kim­se­nin bun­lar­dan doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak ya­rar­lan­ma­ma­sı esas­tır. Zekât için de aynı kural ge­çer­li­dir. Bu se­bep­le bir kimse ze­kâ­tı­nı, fıtır sa­da­ka­sı­nı ve fid­ye­si­ni kendi usûl ve fü­rû­una ve­re­mez. (Usûl, bir kim­se­nin anası, ba­ba­sı, dede ve ni­ne­le­ri; fürûu ise; ço­cuk­la­rı, to­run­la­rı ve on­la­rın ço­cuk­la­rı­dır.) Ay­rı­ca eşler de bir­bir­le­ri­ne zekât, fitre ve fidye ve­re­mez.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

Ha­ne­fi­le­re göre aşa­ğı­da sa­yı­lan­la­ra fitre ve­ril­mez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük ba­ba­la­ra,
b) Oğul, oğlun ço­cuk­la­rı, kız, kızın ço­cuk­la­rı ve bun­lar­dan doğan ço­cuk­la­ra,
c) Eşine,
d) Zen­gi­ne yani aslî ih­ti­yaç­la­rı dı­şın­da nisap mik­ta­rı mala sahip olan ki­şi­ye,
e) Ba­ba­sı zen­gin olan ergen ol­ma­mış ço­cu­ğa

Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)