banner21

Vali Şim­şek'ten Jan­dar­ma'ya Kut­la­ma Me­sa­jı

Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Jan­dar­ma­nın ku­ru­luş yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.

GÜNDEM 11.06.2020, 15:15 11.06.2020, 15:15
Vali Şim­şek'ten Jan­dar­ma'ya Kut­la­ma Me­sa­jı
Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Jan­dar­ma­nın ku­ru­luş yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.
Ül­ke­mi­zin en köklü ku­rum­la­rın­dan biri olan Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­mı­zın ku­ru­lu­şu­nun 181. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın onur ve gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız diye söz­le­ri­ne baş­la­yan Vali Şim­şek, "Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı, ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü, dev­le­ti­mi­zin be­ka­sı ve kamu dü­ze­ni­ni ko­ru­mak için ka­nun­la­rın ken­di­le­ri­ne ver­di­ği yet­ki­ler çer­çe­ve­sin­de fe­da­kâr­ca görev ya­pa­rak ül­ke­mi­zin güven kay­na­ğı ol­muş­tur. Teş­ki­lat ya­pı­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ler­le bir­lik­te mo­dern, iyi eği­tim­li, di­sip­lin­li ve do­na­nım­lı per­so­ne­liy­le, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler ışı­ğın­da suçu ön­le­me ve suç­lu­la­rı ya­ka­la­ya­rak adli mer­ci­le­re tes­lim et­mek­te­ki azim­li ça­lış­ma­la­rı asa­yiş olay­la­rın­da ve özel­lik­le kır­sal böl­ge­le­ri­miz­de et­ki­li olmuş, büyük ba­şa­rı­la­ra imza at­mış­lar­dır.
Bun­dan sonra da top­lu­mun huzur ve gü­ve­ni­ni sağ­la­mak­ta, ku­rum­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de, va­tan­daş­la­rı­mız­la omuz omuza ken­di­le­ri­ne tevdi edi­len gö­rev­le­ri insan hak­la­rı çer­çe­ve­sin­de, üstün va­zi­fe ve hiz­met an­la­yı­şıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­ye devam ede­cek­le­ri­ne inan­cım tam­dır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ku­ru­lu­şu­nun yıl­dö­nü­mün­de, aziz şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met ve min­net­le anı­yor, gö­re­vi ba­şın­da­ki teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za aile­le­riy­le bir­lik­te sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum." de-di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Erdal.alakuş 2 yıl önce
Valim.abim.bana.iş.lazım.işsizim.bana.iş.ayarlaya.bilinmi.nigdeye.qelirim.calışırım.evimide.getiririm.işime.bakarım.evim.kira.3.cocugum.var.çok.zordayım.nolur.Allah.rızası.için.bana.yardımcı.ol.valim.eşimle.anlaşamıyoruz.nolur.elimizden.tut.sizden.başka.kimimiz.var.valim.Allahım.nolur.Allah.rızası.için.bana.yardımcı.ol.valim.eşimle.anlaşamıyoruz.nolur.elimizden.tut.sizden.başka.kimimiz.var.valim.Allahın.selamı.üzerine.olsun.nigde.camardı.ismim.erdal.alakuştlf.0535.317.15.31işsizlikten.dolayı.esim.beni.boşayacak