banner21

Ya­sa­ğa Uy­ma­yan­la­ra Ceza

Niğde'de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le polis ekip­le­ri 34 nok­ta­da uy­gu­la­ma ya­pı­yor.

GÜNDEM 27.05.2020, 14:26 27.05.2020, 14:27
Ya­sa­ğa Uy­ma­yan­la­ra Ceza
Niğde'de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le polis ekip­le­ri 34 nok­ta­da uy­gu­la­ma ya­pı­yor.
Niğde Em­ni­yet Mü­dü­rü Salim Ce­be­loğ­lu, uy­gu­la­ma nok­ta­la­rı­nı de­net­le­ye­rek ekip­ler­den bilgi aldı. So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğın­da Niğ­de­li­le­rin uy­ma­sın­dan do­la­yı te­şek­kür eden Ce­be­loğ­lu, ''Va­tan­da­şı­mı­zın sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı için dev­le­ti­mi­zin al­dı­ğı ön­lem­ler arife gü­nün­den önce baş­la­dı. So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da 6 böl­ge­de 34 nok­ta­da şehir giriş çı­kış­la­rın­da ekip­le­ri­miz has­sa­si­yet­le gö­re­vi­nin ba­şın­da. Niğ­de­li va­tan­daş­la­rı­mız be­lir­le­nen ku­ral­la­ra uyu­yor özel­lik­le va­tan­daş­la­rı­mı­za şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi.
De­ne­tim­ler kap­sa­mın­da Niğde'de so­kak­ta fo­toğ­raf çek­ti­ren 2 Afgan polis ekip­le­ri­ne ya­ka­lan­dı. So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­na rağ­men so­ka­ğa çıkıp Niğde Hü­kü­met Mey­da­nın­da bu­lu­nan Va­li­lik Önün­de fo­toğ­raf çek­ti­ren Afgan uy­ruk­lu 2 kişi polis ekip­le­ri­ne ya­ka­lan­dı. Po­li­sin so­ka­ğa çık­ma­nın yasak ol­du­ğu­nu bil­mi­yor mu­su­nuz so­ru­su­na "Mar­ke­te çık­tık" diye ce­vap­la­dı­lar. Neden fo­toğ­raf çek­ti­ği­niz so­ru­su­na ise "Man­za­ra gü­zel­di ondan çek­tik" de­di­ler. Polis ekip­le­ri tu­ta­nak tut­tuk­tan sonra 2 Afgan ev­le­ri­ne gön­de­ril­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)