banner21

Yatırımlar Değerlendirildi

İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu 2020 yılı 3. top­lan­tı­sı Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Salon 1071’de Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

GÜNDEM 08.07.2020, 11:53 08.07.2020, 11:55
Yatırımlar Değerlendirildi


İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu 2020 yılı 3. top­lan­tı­sı Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Salon 1071’de Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

Top­lan­tı ön­ce­sin­de ya­tı­rım­cı bölge ve il ku­ru­luş­la­rın­dan alı­nan ra­por­la­ra göre 30 Ha­zi­ran 2020 iti­ba­riy­le İli­miz­de; İl Özel İda­re­si, genel büt­çe­ye dâhil ku­ru­luş­lar ve be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rın­ca yü­rü­tü­len top­lam 185 proje bu­lun­mak­ta­dır. Bu pro­je­le­rin; 54’ü tarım, 47’si kamu hiz­met­le­ri, 46’sı ulaş­tır­ma, 21’i eği­tim, 8’i kül­tür ve tu­rizm, 7’si sağ­lık ve 2’si ener­ji sek­tör­le­rin­de bu­lu­nu­yor. İli­miz­de yü­rü­tül­mek­te olan 185 pro­je­nin top­lam de­ğe­ri 4 mil­yar 318 mil­yon 587 bin 20 TL’dir. Bu pro­je­ler için top­lam 582 mil­yon 547 bin 104 TL öde­nek ay­rıl­mış olup, bu öde­ne­ğin 137 mil­yon 160 bin 496 TL’si har­can­mış­tır. Proje tu­ta­rı­na göre dönem içe­ri­sin­de nakdi ger­çek­leş­me oranı (yıl öde­ne­ği­nin ait ol­du­ğu yıl har­ca­ma­sı­na oranı) % 24’tür.
DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ YA­TI­RIM­LAR
1-DSİ 4. Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Bor Halaç Gö­le­ti ve Su­la­ma­sı: 26.359.917 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 8.832.889 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %45 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik As­ma­sız Gö­le­ti Su­la­ma­sı: 30.167.313 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 1.966.529 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %10 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik Di­var­lı Bel­de­si Taş­kın Ko­ru­ma­sı: 21.482.371 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 4.354.301 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %40 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik Boz­köy Bel­de­si Taş­kın Ko­ru­ma­sı: 17.271.179 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 9.808.577 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %78 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ulu­kış­la İçme­su­yu Pro­je­si: 14.708.430 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 8.577.714 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %75 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
2-Ka­ra­yol­la­rı 6.Bölge Mü­dür­lü­ğü
– An­ka­ra–Niğde Arası Oto­yol Ya­pı­mı: Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 25 Mayıs 2017 ta­ri­hin­de 87.734.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Proje ça­lış­ma­la­rı­na An­ka­ra il sı­nır­la­rın­da baş­la­nıl­mış­tır. Bu­gü­ne kadar 68.512.000 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. 2018 yı­lın­da İlimiz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de top­rak iş­le­ri ve sanat ya­pı­la­rı iş­le­ri­ne baş­la­nıl­mış olup ça­lış­ma­lar %85 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Niğ­de-Te­pe­köy-Çift­lik İl Yolu: 38.428.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %91 se­vi­ye­sin­de­dir. Top­lam­da yolun 21 km’si tek yön ve sathi kap­la­ma, 1,6 km’si bö­lün­müş yol ve bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım­lı ola­rak ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da 5 km tek yön ve sathi kap­la­ma ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
– Kay­se­ri-Niğ­de Dev­let Yolu (Ga­rip­çe Ay­rı­mı-Yah­ya­lı Ay­rı­mı–Bor Ay­rı­mı Kav­şa­ğı Arası): 273.844.000 TL proje tu­ta­rı ile ihale edil­miş­tir. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %21’dir. Km: 10+200-119+400 ara­sın­da 2019 yı­lın­da 0,4 km bö­lün­müş yol ve bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım­lı ola­rak ta­mam­lan­mış­tır. Top­lam 27,65 km bö­lün­müş yol bin­der se­vi­ye­sin­de ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da 6 km bin­der olmak üzere 23,9 km bö­lün­müş yol aşın­ma ya­pıl­ma­sı he­def­len­miş­tir. Ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir.
– Nev­şe­hir–Niğde Yolu: Top­lam 54,3 km uzun­lu­ğun­da bö­lün­müş yol stan­dar­dın­da­ki yolun 31 km’si Niğde İl sı­nır­la­rın­da­dır. Proje kap­sa­mın­da 7 km uzun­lu­ğun­da­ki Ye­şil­göl­cük çevre yo­lu­nun bö­lün­müş yol bi­tüm­lü sıcak kap­la­ma ola­rak ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Proje tu­ta­rı 31.310.000 TL olup iha­le­si 2020 yılı içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
3-İller Ban­ka­sı Kay­se­ri Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 116.383.872 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 83.369.822 TL har­can­mış­tır. Proje %93 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Alay-Bağ­la­ma-Ki­le­de­re Be­le­di­ye­le­ri Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 8.202.214 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 5.881.099 TL har­can­mış­tır. Proje %90 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ka­ra­ka­pı Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 5.013.073 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar top­lam 2.732.389 TL har­can­mış­tır. Proje %88 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ça­mar­dı İlçesi İçme­su­yu İnşa­atı Yapım İşi: 13.539.902 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 10.883.086 TL har­can­mış­tır. Proje %91 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
4-Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Ki­li­se Camii Proje Temin İşi: 42.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 41.008 TL har­can­mış­tır. Proje % 98 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Niğde İli Mer­kez Sun­gur­bey Camii Res­to­ras­yon İşi: 6.510.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 885.769 TL har­can­mış­tır. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %30’dir. Res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı onay­lı pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir.
5- TCDD Genel Mü­dür­lü­ğü
– Ka­ra­man-Ulu­kış­la-Ye­ni­ce De­mir­yo­lu ve 2. Hat Yapım İşi: Ka­ra­man-Ulu­kış­la (135 km) ke­si­min­de alt­ya­pı ve üst­ya­pı yapım iş­le­ri %65 ora­nın­da fi­zi­ki iler­le­me sağ­lan­mış­tır. Sin­ya­li­zas­yon ya­pı­mı­na yö­ne­lik ta­sa­rım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Elekt­ri­fi­kas­yon­da proje ha­zır­la­ma ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış olup, 2020 yı­lın­da iha­le­si ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. 2021 yılı Ara­lık ayın­da ta­mam­lan­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Ulu­kış­la-Ye­ni­ce (110 km) ke­si­min­de proje ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yılı içe­ri­sin­de Yapım iha­le­si­ne çı­kıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
– Kı­rık­ka­le-Kır­şe­hir-Ak­sa­ray-Niğ­de (Ulu­kış­la) De­mir­yo­lu Etüt Pro­je­si: Ak­sa­ray-Ulu­kış­la (86 km) ke­si­min­de kesin pro­je­le­ri ha­zır­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da yapım iha­le­si­ne çı­kıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
6-İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü
– Fer­tek Yolu 8 He­kim­li Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ASM Yapım İşi: 1.873.191 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş olup yapım işine baş­la­nıl­mış­tır. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %20’dir.
– Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ek Blok Yapım İşi: 2017 yılı ek ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olup, proje ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tır. 11.05.2020 ta­ri­hin­de pro­je­nin iha­le­si ya­pı­la­rak ihale sü­re­ci ta­mam­lan­ma aşa­ma­sın­da­dır.
7-İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Yapım İşi: 28.466.320 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 10.397.563 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %38 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Mer­kez Fer­tek Bilim Sanat Mer­ke­zi Yapım İşi: 14.688.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 2.159.000 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %25 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– 200 Öğ­ren­ci­li Pan­si­yon Yapım İşi: Proje be­de­li 17.400.000 TL’dir. İhale yapım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
– Ulu­kış­la İlçe Mer­ke­zi­ne İlko­kul Yapım İşi: Proje be­de­li 5.000.000 TL’dir. İhale yapım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
8-İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü
– Tra­fik Kont­rol İstas­yon Yapım İşi: Proje be­de­li 263.700.000 TL’dir. 2020 yı­lın­da iha­le­si ya­pıl­mış olup fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %5’tir. Ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir.
9-Niğ­de Va­li­li­ği
– Yeni Hü­kü­met Ko­na­ğı Yapım İşi: 52.593.000 TL proje be­de­li ile 23.03.2020 ta­ri­hin­de ihale edil­miş­tir. 04.06.2020 ta­ri­hin­de yer tes­li­mi ya­pı­la­rak işe baş­lan­mış­tır.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)